DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN TRỢ GIÚP

HS121 – BỆNH NHÂN LƯU QUANG THIỆN, LÀO CAI

(Từ ngày 30/06/2023 đến ngày 14/07/2023)

1 4,238,000 VNĐ Còn lại từ HS120 – Chị Giàng Thị Mỷ, Sơn La
2 1,020,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 500,000 VNĐ PHAN THI HUE, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ TRINH DUC AN, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ NGUYEN THUY NHUNG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 14,000 VNĐ NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ PHAM NGOC HIEN, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ DINH DUC CHINH, qua tài khoản
18 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,300,000 VNĐ Qua cô Sinh, Thái Hà, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ Vu Quang Tinh, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà, qua tài khoản
26 1,000,000  NGUYEN THI MAI, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ LE THI HOÀNG ANH, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ HOANG KIM SINH, qua tài khoản
29 2,000,000 VNĐ VU THI HUONG, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
37 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ VU MANH DUC, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản

HS120 – BỆNH NHÂN GIÀNG THỊ MỶ, SƠN LA

(Từ ngày 11/06/2023 đến ngày 30/06/2023)

1 2,008,000 VNĐ Còn lại từ HS119 – Nguyễn Văn Sỹ, Hà Nam
2 200,000 VNĐ Dung Anh, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ NGUYEN THI HONG, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ TRAN VAN THAO, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Tran Van Diep, qua tài khoản
14 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An
15 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
19 150,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ VU MANH HOA, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN NHAT PHUONG ANH
25 2,000,000 VNĐ VU THI HUONG, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ GIANG THI MY, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
31 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
33 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ DUONG THI PHUONG ANH, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ VU NGOC PHU, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ VU NGOC VUONG, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ NGUYEN DUC DO, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ GIANG A DE, qua tài khoản
42 300,000 VNĐ NGUYEN DUC KHIEM, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ NGUYEN THI SUOT, qua tài khoản
44 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ NGUYEN QUOC CUONG, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ NGUYEN HUU CAT MINH, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ PHAM THI MAI THANH, qua tài khoản
48 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HIEN, qua tài khoản
50 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 100,000 VNĐ Church, qua tài khoản
52 4,430,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà
53 200,000 VNĐ DANG  MAI TRANG, qua tài khoản
54 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 500,000 VNĐ NGUYEN THI PHUONG, qua tài khoản
57 300,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản

HS119 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN SỸ, HÀ NAM

(Từ ngày 06/06/2023 đến ngày 10/06/2023)

1 4,058,000 VNĐ Còn lại từ HS118, bệnh nhân Phạm Thị Minh, Ninh Bình
2 500,000 VNĐ Chị Hà, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ PHAM NGOC HUYEN, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ PHAM THI HUE, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ LAI VAN DINH, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ NGUYEN THUY NHUNG, qua tài khoản
14 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ ONLINE MOBILE, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 2,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
22 250,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI DON, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ NGUYEN THI HONG, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
31 2,000,000 VNĐ Cô Sinh, Thái Hà, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ DO THI THU TRANG, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ DO NGOC TU, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 3,000,000 VNĐ Cô N, Thái Hà

HS118 – BỆNH NHÂN  PHẠM THỊ MINH, NINH BÌNH

(Từ ngày 26/05/2023 đến ngày 05/06/2023)

1 448,000 VNĐ Còn lại từ HS117 Cháu Nguyễn Gia Bảo, Nam Định
2 500,000 VNĐ Chị Hà, qua tài khoản
3 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà
4 500,000 VNĐ Chị Kim Chi, Sài Gòn
5 3,000,000 VNĐ Ân nhân, Canada
6 1,000,000 VNĐ Bảo Trân, Tuấn Bình, Anh Khôi 
7 500,000 VNĐ DO NGOC TU, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Tran Van Diep, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ VU THI XUAN, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ VU MINH HOA, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 400,000 VNĐ PHAM HONG SON, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ NGUYEN THI HONG, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
24 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ TRAN VAN CONG, qua tài khoản
26 60,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ NGUYEN PHONG VU, qua tài khoản
29 400,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ PHUNG DINH THIEN, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ LA THI HONG HANH, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
34 500,000 NVĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ LUU CHI KHANG, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ DINH VAN HOAN, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
39 50,000 VNĐ NGUYEN THANH BINH, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ DINH VAN HIEN, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ TRAN HUU THUY, qua tài khoản
44 1,000,000 VNĐ NGUYEN QUOC CUONG, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
46 5,100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS117 – BỆNH NHÂN NGUYỄN GIA BẢO, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 19/05/2023 đến ngày 25/05/2023)

1 3,598,000 VNĐ Còn lại từ HS115&116 A Dơ và A Say
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương, Đức
3 500,000 VNĐ Chị Hà, qua tài khoản
4 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ BUI KIM OANH, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ PHAM THI HUE, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ LAI VAN DINH, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ DO THI QUYEN, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ VU VAN SON, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ HA THI HUONG, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ NGUYEN THI UY LINH, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ BUI THI KIEU TRANG, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ LE THI HUYEN DUNG, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN THI HONG, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH VAN, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
30 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Tran Van Diep, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ PHAM NGOC HUYEN, qua tài khoản
33 1,000,000 VNĐ PHAM NAM GIANG, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ VU HONG CHINH, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ PHAM HUY HOANG, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 2,000,000 VNĐ Ân nhân qua anh Hùng, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ NGUYEN VAN HAI, qua tài khoản
43 500,000 VNĐ LE THI  HOANG ANH, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ PHAM VAN THUAN, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản

HS115&116 – BỆNH NHÂN CỨ A DƠ VÀ CỨ A SAY, SƠN LA

(Từ ngày 03/05/2023 đến ngày 17/05/2023)

1 2,962,000 VNĐ Còn lại từ HS114, cháu Nguyễn Anh Quân
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương, Đức
3 500,000 VNĐ Chị Hà, qua tài khoản
4 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 1,000,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ BUI THI KIEU TRANG, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 400,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
17 978,000 VNĐ TRAN NGO THU TRANG, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
19 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 400,000 VNĐ DINH DUC CHINH, qua tài khoản
21 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ NGUYEN THI VIET TRINH, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ LE QUANG DUY AN, qua tài khoản
24 1,500,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ TRAN THI BICH TIEN, qua tài khoản
26 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Tran Van Diep, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 50,000 VNĐ BUI THI HONG THAM, qua tài khoản
37 700,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ LE THI KIM TIEN, qua tài khoản
39 27,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ Giáo dân Thái Hà
41 1,000,000 VNĐ PHAM NAM GIANG, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
43 45,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 600,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ PHAM NGOC HUYEN, qua tài khoản
50 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
51 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 200,000 VNĐ Dung Anh, qua tài khoản
53 2,000,000 VNĐ VU THI HUONG, qua tài khoản
54 30,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
56 5,756,000 VNĐ Thùng Quỹ Trợ Giúp BN Thái Hà

HS114 – BỆNH NHÂN NGUYỄN ANH QUÂN, NINH BÌNH

(Từ ngày 26/04/2023 đến ngày 03/05/2023)

1 752,000 VNĐ Còn lại từ HS113, chị Vi Thị Thanh
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương, Đức
3 500,000 VNĐ Chị Hà, qua tài khoản
4 250,000 VNĐ NGUYEN THI KIM OANH, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ HA HUY DAI, qua tài khoản
6 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ PHAN THI HUE, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ HA QUANG VO, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ PHAN THI HANG, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ NGUYEN XUAN DUC, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ TRAN VAN CONG, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
22 2,200,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
23 2,500,000 VNĐ NGUYEN PHONG VU, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ NGUYEN ANH QUAN, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ NGUYEN THI  HONG, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Vu Trang, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
30 2,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
31 500,000 vnđ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ NGUYEN THU SANG, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIAN, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH VAN, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
37 3,110,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà

HS113 – BỆNH NHÂN  VI THỊ THANH, BẮC KẠN

(Từ ngày 20/04/2023 đến ngày 25/04/2023)

  102,000 VNĐ Còn lại từ HS112 – Phan Trọng Hiếu, Nghệ An
1 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương, Đức
2 500,000 VNĐ Chị Hà, qua tài khoản
3 7,00,000 VNĐ Ca đoàn Fatima, Thái Hà
4 300,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
5 400,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
6 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Vi Thi Thanh, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ DO THI THUONG, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
13 50,000 VNĐ PHAM THI THAO, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 2,000,000 VNĐ NGUYEN MINH HUNG, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ NGUYEN XUAN DUC VUONG, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ PHAM NGOC HUYEN, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ HOANG THI ANH, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ NGUYEN THI HONG, qua tài khoản
28 150,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
30 1,000,000 VNĐ Cô Thủy, Thái Hà
31 1,500,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
32 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ PHAM THI THOAN, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
38 50,000 VNĐ NGUYEN THANH BINH, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ HOANG THI HAT, qua tài khoản
43 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ PHAM NGOC HUY, qua tài khoản
46 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 500,000 VNĐ NGUYEN QUOC CUONG, qua tài khoản
48 100,000 VNĐ IBFT Uyen, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ NGUYEN NGOC CUONG, qua tài khoản
54  1.000,000 VNĐ TRAN NGUYEN THANH TAM , qua tài khoản
55 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 500,000 VNĐ NGUYEN THI DIEM HUONG, qua tài khoản
57 500,000 VNĐ DINH THI THUONG, qua tài khoản
58 1,000,000 VNĐ PHAM NAM GIANG, qua tài khoản

HS112 – BỆNH NHÂN PHAN TRỌNG HIẾU, NGHỆ AN

(Từ ngày 15/04/2023 đến ngày 20/04/2023)

1 202,000 VNĐ Còn lại từ HS111 – Nguyễn Ngọc Thúy, Phú Thọ
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương, Đức
3 500,000 VNĐ Chị Hà, qua tài khoản
4 1,000,000 VNĐ Ca đoàn Fatima, Thái Hà
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ TRAN THI HUONG GIANG, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ DO THI THU TRANG, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ LUU CHI KHANG, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
15 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN KIM OANH, qua tài khoản
17 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ DUONG THANH THUY, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 1,500,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
28 800,000 VNĐ Con cháu bà Việt, Thái Hà, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Tran Van Diep, qua tài khoản
30 2,000,000 VNĐ VU THI HUONG, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ Chị Kim Chi, Thái Hà
32 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, Thái Hà

HS111 – BỆNH NHÂN NGUYỄN NGỌC THÚY, PHÚ THỌ

(Từ ngày 05/04/2023 đến ngày 15/04/2023)

1 632,000 VNĐ Còn lại từ HS110 – Nguyễn Văn Cường
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương, Đức
3 500,000 VNĐ Chị Hà, qua tài khoản
4 1,000,000 VNĐ Ca đoàn Fatima, Thái Hà
5 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN QUOC CUONG, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ VU QUANG SON, qua tài khoản
10 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 50,000 VNĐ BUI THI HONG THAM, qua tài khoản
15 50,000 VNĐ ONLINE MOBILE, qua tài khoản
16 400,000 VNĐ DINH DUC CHINH, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ NGUYEN THI TUYET, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ DINH THI HUONG, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 5,000,000 VNĐ TRAN ANH DUNG, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ NV Cuong, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ DINH NGOC AN, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ NGUYEN TU ANH, qua tài khoản
28 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Dung Anh, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ IBTẨn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ LE QUANG DUY AN, qua tài khoản
33 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 170,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 600,000 VNĐ NGUYEN NHAT PHUONG ANH, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS110 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN CƯỜNG, NINH BÌNH

(Từ ngày 02/03/2023 đến ngày 06/04/2023)

1 1,172,000 VNĐ Còn lại từ HS109 – Nguyễn Anh Dũng
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương, Đức
3 500,000 VNĐ Chị Hà, qua tài khoản
4 1,000,000 VNĐ Ca đoàn Fatima, Thái Hà
5 200,000 VNĐ KHONG HUY DUY, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
7 230,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ PHAM VAN VUONG, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ Pham Thi Thuy Nga, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 130,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ TRAN QUANG, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN THI H ANG, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ LE THI LIEN, qua tài khoản
24 500.000 VNĐ TRAN VAN TAM, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ Nguyễn Thị Mai, Pháp Vân, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ IBFT UYEN, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ MAI TUAN ANH, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ NGUYEN THIEN DUY, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ LUU CHI KHANG, qua tài khoản
36 50,000 VNĐ NGUYEN THANH BINH, qua tài khoản
37 300,000 VNĐ PHAM HUY LINH, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ TRAN THI MEN, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ VU VAN SON, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ HA QUANG VO, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ ONLINE MOBILE, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ NGUYEN VAN CUONG, qua tài khoản
44 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
47 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 200,000 VNĐ TA DUY HIEU, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ HOANG THI THU, qua tài khoản
52 200,000 VNĐ NGUYEN THI HOA, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ TRAN THI PHIEN, qua tài khoản
54 100,000 VNĐ PHAM NGOC HUYEN, qua tài khoản
55 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 100,000 VNĐ NGUYEN THI HONG, qua tài khoản
57 300,000 VNĐ VU THI TUYET, qua tài khoản
58 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
59 2,000,000 VNĐ Thùng trợ giúp BN Thái Hà

HS109 – BỆNH NHÂN NGUYỄN ANH DŨNG, THÁI NGUYÊN

(Từ ngày 30/03/2023 đến ngày 01/04/2023)

1 11,702,000 VNĐ Còn lại từ HS108 cháu Trần Quỳnh Anh, Nam Định
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương, Đức
3 500,000 VNĐ Chị Hà, qua tài khoản
4 1,000,000 VNĐ Ca đoàn Fatima, Thái Hà
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 2,000,000 VNĐ NGUYEN MINH HUNG, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ NGUYEN THI HONG, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
15 250,000 VNĐ MAI THI LOAN, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ NGUYEN ANH TUAN, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ PHAN THI HUE, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ Nguyen Anh Quyen, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
20 2,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ DAO BA QUAN, qua tài khoản
22 70,000 VNĐ NGUYEN THI OANH, qua tài khoản
23 600,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ NGUYEN THI THAM, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ NGO THI BICH NGOC, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
32 150,000 VNĐ NGUYEN THI TUNG, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà

HS108 – BỆNH NHÂN TRẦN QUỲNH ANH, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 30/03/2023)

1 29,202,000 VNĐ Còn lại từ HS107 – hai cháu Xuân Quyền, Thị Tòng, Lai Châu
2 100,000 VNĐ NGUYEN THI HONG, qua tài khoản
3 400,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
4 1,000,000 VNĐ DINH VAN DAT, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ PHAM TRUNG KIEN, qua tài khoản
9 50,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ PHAM NAM GIANG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
13 250,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ ZION JOINT, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ Madalena Vui Thi Khi, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI THU CUC, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS107 – BỆNH NHÂN XUÂN QUYỀN, THỊ TÒNG, LAI CHÂU

(Từ ngày 26/03/2023 đến ngày 27/03/2023)

1 50,352,000 VNĐ Còn lại từ HS106, Bệnh nhân Trương Tuấn Anh, Phú Thọ
2 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HUNG
4 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG
5 300,000 VNĐ LA KIM NGUYEN
6 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG
8 300,000 VNĐ NGUYEN THUY NHUNG
9 200,000 VNĐ DANG VAN ANH
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ PHAN THI HUE
12 200,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN
13 1,000,000 VNĐ TRAN THAO VAN

HS106 – BỆNH NHÂN TRƯƠNG TUẤN ANH, PHÚ THỌ

(Từ ngày 21/03/2023 đến ngày 26/03/2023)

1 225,000 VNĐ Còn lại từ HS105 chị Vũ Thị Họa, Nam Định
2 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ VU QUANG SON, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
6 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN HONG TRANG, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
14 50,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUYEN, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ DANG TRAN PHUONG THAO, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200.000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ PHAM NGOC HUYEN, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM DUNG, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ NGUYEN HAI DANG, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ TRAN THI HUONG GIANG, qua tài khoản
29 150,000 VNĐ Em Px. Chung, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ My le, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 1,500,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN THU HUYEN, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ PHAM THI HUYEN, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ NGUYEN THI  HAI VAN, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ PHAN MANH CUONG, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ TRAN HOANG TUNG, qua tài khoản
49 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 500,000 VNĐ NGUYEN VAN LONG, qua tài khoản
52 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ nguyen thi huong, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
55 300,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
56 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 300,000 VNĐ DOAN XUAN THUY, qua tài khoản
58 300,000 VNĐ KHONG HUU DUY, qua tài khoản
59 500,000 VNĐ TRAN THIEU BAO THIEN, qua tài khoản
60 200,000 VNĐ LUONG THI HIEN, qua tài khoản
61 500,000 VNĐ PHAM VAN THACH, qua tài khoản
62 200,000 VNĐ HA THI HUONG, qua tài khoản
63 300,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
64 200,000 VNĐ Tran Van Diep, qua tài khoản
65 1,000,000 VNĐ VO TA NAM, qua tài khoản
66 200,000 VNĐ TRAN DINH TU, qua tài khoản
67 2,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
68 50,000 VNĐ HA THI MAI, qua tài khoản
69 100,000 VNĐ LE THI MINH UH, qua tài khoản
70 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
71 300,000 VNĐ DO VIET BIEN, qua tài khoản
72 500,000 VNĐ Xukha, qua tài khoản
73 200,000 VNĐ LUU CHI KHANG, qua tài khoản
74 200,000 VNĐ PHAM THI NHAM, qua tài khoản
75 300,000 VNĐ NGUYEN THI HUYEN, qua tài khoản
76 200,000 VNĐ VU THI THINH, qua tài khoản
77 500,000 VNĐ TA THI TUYEN, qua tài khoản
78 100,000 VNĐ VU THI THU TRANG, qua tài khoản
79 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
80 200,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
81 200,000 VNĐ ct, qua tài khoản
82 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
83 500,000 VNĐ DAO VAN THE, qua tài khoản
84 100,000 VNĐ NGUYEN CONG THANH, qua tài khoản
85 200,000 VNĐ HA NGOC THIEN AN, qua tài khoản
86 200,000 VNĐ NGUYEN THI UY LINH, qua tài khoản
87 200,000 VNĐ TRUONG ANH TUAN, qua tài khoản
88 100,000 VNĐ NGUYEN THI THU TRANG, qua tài khoản
89 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
90 300,000 VNĐ TRAN THI THU TRANG, qua tài khoản
91 200,000 VNĐ VU VAN SON, qua tài khoản
92 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
93 200,000 VNĐ NGUYEN TRA MY, qua tài khoản
94 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
95 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
96 200,000 VNĐ LE HUU PHACH LE HUU BICH, qua tài khoản
97 1,000,000 VNĐ VO THANH VINH, qua tài khoản
98 300,000 VNĐ NGUYEN HUY NGAN DUNG, qua tài khoản
99 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
100 1,000,000 VNĐ BUI THO DAN, qua tài khoản
101 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
102 100,000 VNĐ TCB, qua tài khoản
103 300,000 VNĐ Philip, qua tài khoản
104 500,000 VNĐ DINH VIET TUAN, qua tài khoản
105 500,000 VNĐ Duy Son, qua tài khoản
106 500,000 VNĐ PHAN KIM TIEN, qua tài khoản
107 200,000 VNĐ NGUYEN HOANG NGAN, qua tài khoản
108 30,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
109 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
110 200,000 VNĐ HOANG THI MINH, qua tài khoản
111 200,000 VNĐ VU THI NHAN, qua tài khoản
112 100,000 VNĐ PHAN VAN BA, qua tài khoản
113 300,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
114 200,000 VNĐ NGUYEN THI TOI, qua tài khoản
115 200,000 VNĐ NGUYEN DINH THO, qua tài khoản
116 500,000 VNĐ HOANG VAN CHINH, qua tài khoản
117 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
118 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
119 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
120 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
121 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
122 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
123 100,000 VNĐ LE VAN TU, qua tài khoản
124 200,000 VNĐ NTL, qua tài khoản
125 200,000 VNĐ NGUYEN THI HOA, qua tài khoản
126 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
127 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
128 200,000 VNĐ NGUYEN VAN DUNG, qua tài khoản
129 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
130 100,000 VNĐ DO HAI LY, qua tài khoản
131 200,000 VNĐ HA THI KIM ANH, qua tài khoản
132 50,000 VNĐ NGUYEN THI PHUONG, qua tài khoản
133 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
134 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
135 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
136 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
137 300,000 VNĐ IBFT DAO TRUNG NAM, qua tài khoản
138 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
139 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
140 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
141 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
142 150,000 VNĐ VU VAN HIEP, qua tài khoản
143 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
144 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
145 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
146 200,000 VNĐ LE DUC ANH, qua tài khoản
147 1,000,000 VNĐ NGUYEN THIEN AN, qua tài khoản
148 200,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
149 300,000 VNĐ NGUYEN THI MUNG, qua tài khoản
150 200,000 VNĐ NGUYEN HOANG PHUC, qua tài khoản
151 300,000 VNĐ TRUONG TUAN ANH, qua tài khoản
152 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
153 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
154 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
155 100,000 VNĐ PHAN THI VAN ANH, qua tài khoản
156 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
157 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
158 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
159 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
160 100,000 VNĐ NGUYEN THI TINH, qua tài khoản
161  100,000 VNĐ NGO MINH TUAN, qua tài khoản 
162  300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
163  100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
164  500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
165  500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
166  200,000 VNĐ NGUYEN THI YEN, qua tài khoản 
167  500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
168  100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
169  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
170  300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
171  100,000 VNĐ NGUYEN THI DUNG, qua tài khoản 
172  400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
173  1,419,000 VNĐ Phuc Ung, qua tài khoản
174  521,000 VNĐ Bang Tran Duc, qua tài khoản 
175  200,000 VNĐ NGUYEN NGOC CUONG, qua tài khoản 
176  300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
177  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
178  500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
179  100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
180  500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
181  200,000 VNĐ VU MINH HIEU, qua tài khoản 
182  350,000 VNĐ NGUYEN LE TRUONG GIANG, qua tài khoản 
183  200,000 VNĐ NGUYEN THI LAN, qua tài khoản 
184  200,000 VNĐ PHAM VAN TINH, qua tài khoản 
185  500,000 VNĐ NGUYEN XUAN PHONG, qua tài khoản 
186  247,000 VNĐ  FAMILY REMITTA NCE, qua tài khoản
187  1,000,000 VNĐ Chi Tieu, qua tài khoản 
188  1,000,000 VNĐ TRAN THI TRUNG NGAN, qua tài khoản 
189  300,000 VNĐ LE THI THUONG, qua tài khoản 
190  100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
191  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
192  500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
193  100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
194  100,000 VNĐ NGUYEN THI KIEM, qua tài khoản 
195  100,000 VNĐ NGUYEN XUAN HANH, qua tài khoản 
196  1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
197  100,000 VNĐ VU THI THU GIANG, qua tài khoản 
198  150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
199  200,000 VNĐ DO THI THAI, qua tài khoản 
200  160,000 VNĐ Chau Tuan, qua tài khoản 
201  500,000 VNĐ NGUYEN NGOC BAO YEN, qua tài khoản 
202  50,000 VNĐ AMH THONG TPHCM, qua tài khoản 
203  700,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản 
204  50,000 VNĐ BUI THI HUONG, qua tài khoản 
205  200,000 VNĐ VU XUYEN KHUNG, qua tài khoản 
206  100,000 VNĐ TRAN QUOC TOAN, qua tài khoản 
207  100,000 VNĐ HOANG HAI NINH, qua tài khoản 
208  100,000 VNĐ NGUYEN MINH YEN, qua tài khoản 
209  100,000 VNĐ Teresa Hong Anh, qua tài khoản 
210  500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
211  500,000 VNĐ NGUYEN VAN QUY, qua tài khoản 
212  300,000 VNĐ VU DINH TRUNG, qua tài khoản 
213  200,000 VNĐ NGUYEN TRA MY, qua tài khoản 
214  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
215  200,000 VNĐ TRINH VAN SANG, qua tài khoản 
216  200,000 VNĐ VU VAN TINH, qua tài khoản 
217  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
218  150,000 VNĐ TRAN VAN VIET, qua tài khoản 
219  300,000 VNĐ NGUYEN VAN SINH, qua tài khoản 
220  500,000 VNĐ VU NGOC HA, qua tài khoản 
221  100,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản 
222  200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY GIANG, qua tài khoản 
223  100,000 VNĐ NGUYEN THI SUOT, qua tài khoản 
224  300,000 VNĐ NGUYEN VAN HIEN, qua tài khoản 
225  100,000 VNĐ ONLINE MOBILE, qua tài khoản 
226  200,000 VNĐ BUI THI KIEU TRANG, qua tài khoản 
227  100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
228 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
229  500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
230  100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
231  50,000 VNĐ NGUYEN THANH BINH, qua tài khoản
232  500,000 VNĐ PHAM THI THUY NGAN, qua tài khoản
233  500,000 VNĐ NGUYEN BA MINH, qua tài khoản
234  50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
235 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
236 100,000 VNĐ  HOANG THANH TAM, qua tài khoản
237  300,000 VNĐ HO BAO NGOC, qua tài khoản
238  100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
239  200,000 VNĐ NGUYEN THU HUYEN, qua tài khoản
240  300,000 VNĐ LAI VAN DINH , qua tài khoản
241  250,000 VNĐ NGUYEN VAN MINH, qua tài khoản
242  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
243  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
244  1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS105 – BỆNH NHÂN VŨ THỊ HỌA, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 12/03/2023 đến ngày 20/03/2023)

1 2,425,000 VNĐ Còn lại từ HS104 cháu Lò Minh Hùng, Sơn La
2 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
3 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HUNG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ HOANG THI NHU, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH VAN, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH VAN, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ DAO THI PHUONG, qua tài khoản
17 50,000 VNĐ PHAM THI MUI, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ PHAM THI TRUC, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
21 1,500,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
22 400,000 VNĐ DOAN VAN DOAN, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
26 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
27 2,000,000 VNĐ MBVCB – BUI THI HUONG, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ PHAM NAM GIANG, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 150,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
33 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Vu Ngoc Vuong, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ PHAM THI HUE, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ DUONG THI PHUONG ANH, qua tài khoản
38 50,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Art Music, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
43 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ TRAN QUANG, qua tài khoản
45 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
46 1,200,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ MAI THI THAO, qua tài khoản
   

HS104 – BỆNH NHÂN LÒ MINH HÙNG, LÀO CAI

(Từ ngày 07/03/2023 đến ngày 11/03/2023)

1 285,000 VNĐ  Còn lại từ HS103-  Mai Thị Nga, Ninh Bình
2 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HUNG, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ LE THI KIM TIEN, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ BUI THANH SON, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
9 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ NGUYEN MAI THU UYEN, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU HUE, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ Maria Hue, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI MAI, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM HUONG, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ TRAN THI PHUONG THAO, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Dung Anh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ DO THANH PHUNG, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
27 50,000 VNĐ Tran Thi Nga, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ PHAN THI HUE, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Philip, qua tài khoản
32 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HIEN, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ TRAN VAN CONG, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
39 3,004,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ Bui Ngoc Minh Nhi, qua tài khoản
44 100,000 VNĐ TTT HO, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ NGUYEN TU ANH, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ TA DINH HUNG HUNG, qua tài khoản
48 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản

HS103 – BỆNH NHÂN MAI THỊ NGA, NINH BÌNH

(Từ ngày 17/02/2023 đến ngày 05/03/2023)

1 985,000 VNĐ Còn lại từ HS102, Văn Thanh, Thái Bình
2 1,000,000 VNĐ Bà Thủy, Thái Hà, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Gato Thu Hien, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ UH, qua tài khoản
7 150,000 VNĐ DO DUC TRUNG, qua tài khoản
8 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ PHAN THI HANG, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG
17 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI HUONG, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà
24 300,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Vu Ngoc Vuong, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ HOANG THI THU, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ Nguyen Huong Giang, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ NGUYEN HONG TRANG, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ TRAN VAN DAI, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN
44 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Ẩn danh
46 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà
47 2,000,000 VNĐ Cô Sinh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ DOTHI THU TRANG, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
50 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
51 500,000 VNĐ NGUYEN DUC HAI, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
54 500,000 VNĐ HOANG KIM SINH, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ TRAN VAN CONG, qua tài khoản
56 200,000 VNĐ NGUYEN THI LAN, qua tài khoản
57 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
58 100,000 VNĐ NGUYEN VAN VUONG, qua tài khoản
     

HS102 – BỆNH NHÂN TRẦN VĂN THANH, THÁI BÌNH

(Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 16/02/2023)

1 985,000 VNĐ Còn lại từ HS101 – Cháu Nông Triệu Phú, Hà Giang
2 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
3 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ LE THI MINH, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
14 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 2,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
19 50,000 VNĐ NGUYEN THANH BINH, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ DO THANH PHUNG, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ Dung Anh, qua tài khoản
34 600,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 250,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
40 2,000,000 VNĐ ENSA GIFT, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ NGUYEN DUC DO, qua tài khoản
43 300,000 VNĐ NGUYEN TU ANH, qua tài khoản
44 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
45 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM HƯƠNG, qua tài khoản
46 4,000,000 VNĐ Quỹ trợ giúp bệnh nhân
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 700,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản

HS101 – BỆNH NHÂN CHÁU NÔNG TRIỆU NGỌC PHÚ, HÀ GIANG

(Từ ngày 17/01/2023 đến ngày 31/01/2023)

1 3,835,000 VNĐ Còn lại từ HS100 em Thúy Nga, Thanh Hóa
2 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
3 500,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 250,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH TAM, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ NGUYEN HAI DANG, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HIEN, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An
28 2,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ NGUYEN TU ANH, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ gia đình Phuong Hien
38 200,000 VNĐ NGO VAN NAM, qua tài khoản
39 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
43 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
44 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản

 

HS100 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THÚY NGA, THANH HÓA

(Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 17/01/2023)

1 235,000 VNĐ Từ HS99, cháu Phạm Ngọc Linh, Ninh Bình
2 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Anna Huyen, qua tài khoản
4 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ TRAN THI NGOC, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 1,200,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
24 5,000,000 VNĐ Em chi Phương, Thái Hà
25 100,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ HOANG THI MINH, qua tài khoản
27 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HUNG, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ DINH NGOC AN, qua tài khoản
31 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
32 3,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
33 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản

HS99 – BỆNH NHÂN CHÁU PHẠM NGỌC LINH, NINH BÌNH

(Từ ngày 31/12/2022 đến ngày 07/01/2023)

1 965,000 VNĐ HS98, ông Vũ Thới Sâm, Nghệ An
2 1,000,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 150,000 VNĐ  Do Ta Gia Han, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ NGUYEN VAN DONG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Nguyen Thi Hong Linh, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ PHAM THI HUNG, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
16 820,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGUYEN TRƯƠNG GIANG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà, qua tài khoản
21 5,000,000 VNĐ Anh Lê Quốc Quân, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ , Ẩn danh, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Dung Anh, qua tài khoản
35 2,000,000 VNĐ VU THI HUONG, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ , Ẩn danh, qua tài khoản

HS98 – BỆNH NHÂN VŨ THỚI SÂM, NGHỆ AN

(Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 30/12/2022)

1 200,000 VNĐ Từ HS97, cháu Nguyễn Việt Trung, Gia Lai
2 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ DANG TRAN PHUONG THAO, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ BUI THI CHINH, qua tài khoản
7 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ Le Tinh by TPBank ChatPay, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ DAO THI LY, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
15 50,000 VNĐ NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
19 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
21 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ PHAM VAN PHUONG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ TRAN THI TUYET HANH, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ PHAM NAM GIANG, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ PHAMTHI HONG THAI, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ TRINH XUAN THANH, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ TRAN THI KIM LOAN, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 1,000,000 VNĐ TRINH VAN TUAN, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH VAN, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50  50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ DANG VAN ANH
52 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM
55 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 5,115,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà

HS97 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VIỆT TRUNG, GIA LAI

(Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 16/12/2022)

1 1,720,000 VNĐ Từ HS76, ông Vũ Văn Toàn, Ninh Bình
2 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ ZION JOINT, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN THI  HANG
17 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản
23 2,000,000 VNĐ ENSA GIFT, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 330,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
34 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ta Thi Huyen Linh, qua tài khoản
38 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
39 1,000,000 VNĐ Cô Thủy, Giáo xứ Thái Hà
40 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
41 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 50,000 VNĐ PHAM THI MUI, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ Dung Anh, qua tài khoản
45 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
47 500,000 VNĐ Chị Kim Chi, Thái Hà
48 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 1,200,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
51 500,000 VNĐ Nguyen Thi Thanh Hoang
52 100,000 VNĐ ONLINE MOBILE, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ PHAM THI HUE, qua tài khoản
54 500,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
56 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 500,000 VNĐ TRAN VAN KY, qua tài khoản
58 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
59 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
60 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS96 – BỆNH NHÂN VŨ VĂN TOÀN, NINH BÌNH

(Từ ngày 17/11/2022 đến ngày 05/12/2022)

 
1 1,544,000 VNĐ Còn lại từ HS95, Trần Văn Dương, Hà Tĩnh
2 200,000 VNĐ DOAN XUAN HA, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
7 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ DO THI CHUNG, qua tài khoản
10 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 600,000 VNĐ my le, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ DINH THI DUYEN, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUE, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN HUY VI, qua tài khoản
21 250,0000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ BUI KIM OANH, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ Cô Kim Chi, Thái Hà 
30 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
33 1,133,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà
34 500,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
41 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 500,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ TRAN VAN SON, qua tài khoản
47 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
48 1,000,000 VNĐ Bà Ban, Thái Hà
49 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
50 2,843,000 VNĐ   Thùng quỹ trợ giúp bệnh nhân Thái Hà
51 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản

HS95 – BỆNH NHÂN TRẦN VĂN DƯƠNG, HÀ TĨNH

(Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 17/11/2022)

 

1 357,000 VNĐ Còn lại từ HS94, chị Nguyễn Thị Phiếm, Nam Định
2 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ PHAM THI VAN ANH, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HIEN, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
20 250,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 2,000,000 VNĐ VU THI HUONG, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ PHAM THI HUONG, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
26 600,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ane Dung Anh, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
30 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
33 300,000 VNĐ LE THI  HOANG ANH, qua tài khoản
34 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ PHAM THI TAM, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ HOANG KIM SINH, qua tài khoản
40 3,237,000 VNĐ Thùng Quỹ trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà

 

HS94 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ PHIẾM, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 03/11/2022)

 

1
5,207,000 VNĐ 
Còn lại từ HS93, ông Nguyễn Văn Ngọ, Hà Nội
2 2,200,000 VNĐ  Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
5 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
7 150,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ   NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
9 150,000 VNĐ   TRAN LE DIEM, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ  NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
11 250,000 VNĐ  DO DUC CHUNG, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ  TRAN THAO VAN, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 150,000 VNĐ  FB Thao Dang, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ  PHAN THI HANG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ  PHUNG THI HANG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ  TRAN THI HANG, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
23 2,000,000 VNĐ  VU THI HUONG, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ  NGUYEN TU ANH, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ  PHAM NGOC HUYEN , qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ  PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ  NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ  NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ  Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ  DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ  Vu Ngoc Vuong, qua tài khoản
35 2,000,000 VNĐ TRAN VAN HOANG, qua tài khoản
36 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ NGUYEN THANH TAM, qua tài khoản
39 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
42 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
43 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
44 2,000,000 VNĐ Cô Sinh, Thái Hà, qua tài khoản

 

HS93 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN NGỌ, HÀ NỘI

(Từ ngày 07/10/2022 đến ngày 20/10/2022)

 

1 930,000 VNĐ Còn lại từ HS92 cháu Nguyễn Thị Nha, Hòa Bình
2 2,200,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN THI VIET TRINH, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ My le, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN KIM OANH, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ TRINH DUC AN, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 160,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ NGUYEN THI HONG THANH, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ Cô Thủy Kim Giang, Hà Nội
26 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ TRAN THI HUONG LAI, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUANG, qua tài khoản
33 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
39 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ane Dung Anh, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
43 600,000 VNĐ NGUYEN NHAT PHUONG ANH, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
45 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
46 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ NGUYEN THI HOA, qua tài khoản
48 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
49 230,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
50 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ Facebook Thao Dang, qua tài khoản  
52 5,537,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà

 

HS92 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ NHA, HÒA BÌNH

(Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 05/10/2022)

 

1 890,000 VNĐ Còn lại từ HS91, Hoàng Văn Toán, Ninh Bình
2 2,200,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ CHAU NGUYEN THI NHA, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ My Le, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
28 190,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIAN, qua tài khoản
30 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà
31 500,000 VNĐ DINH NGOC ANH, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
34 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
38 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ NGUYEN HAI DANG, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ PHAM THI THUY, qua tài khoản
43 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
44 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản

 

HS91 – BỆNH NHÂN HOÀNG VĂN TOÁN, NINH BÌNH

(Từ ngày 18/09/2022 đến ngày 30/09/2022)

 

1 1,440,000 VNĐ  Từ HS90 – Bệnh nhân Đặng Thị Quang, Hà Nội 
2 2,200,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
9 1,000,000 VNĐ Lai Thi Giang, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ VU VAN HOAN, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 NVĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
22 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 50,000 VNĐ Nguyen Quynh Anh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ NGUYEN HAI DANG, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
35 5,000,000 VNĐ VU THI HUONG, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ Vu Ngoc Vuong, qua tài khoản

 

HS90 – BỆNH NHÂN ĐẶNG THỊ QUANG, HÀ NỘI

(Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022)

 

 

1  1,540,000 VNĐ Còn lại từ HS89 – Cháu Lê Hoàng Phúc, Nghệ An
2 2,200,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 1,200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
10 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ Dung Anh, qua tài khoản
21 350,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình an, qua tài khoản
24 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ ZION JOINT, qua tài khoản
30 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ NGUYEN VAN KET, qua tài khoản
33 300,000 VNĐ my le, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ TRAN VAN NHAT, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ TRAN VAN KHANH, qua tài khoản

 

HS89 – BỆNH NHÂN LÊ HOÀNG PHÚC, NGHỆ AN

(Từ ngày 02/09/2022 đến ngày 11/09/2022)

 

1 240,000 VNĐ Còn lại từ HS88 – Vũ Văn Đang, Ninh Bình
2 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
3 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
6 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ My Le, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
12 1,500,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Nguyen Phuong Dai, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ ZION JOINT, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ DO DUC TRUNG, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
30 5,000,000 VNĐ NGUYEN THI MAI, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Học viên Lớp Giáo lý, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
36 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản
41 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
43 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
46 250,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 5,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua văn phòng Giáo xứ Thái Hà

 

HS88 – BỆNH NHÂN VŨ VĂN ĐANG, NINH BÌNH

(Từ ngày 21/08/2022 đến ngày 01/09/2022)

 

1 4,040,000 VNĐ  Còn lại từ HS87, chị Trần Thị Tin, Nam Định
2 300,000 VNĐ NGUYEN THI HUYEN, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Vu Ngoc Vuong
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ HOANG HAI YEN
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM TUAN ANH, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ MAI NHAT QUANG, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 50,000 VNĐ NGUYEN THI THUY DUONG, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ PHAN KIM TIEN, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ My Le, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà
33 200,000 VNĐ DANG MAI TRANG, qua tài khoản
34 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
37 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUONG, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ NGUYEN HUY VY, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG
43 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ TRAN THI CUC, qua tài khoản
45 2,000,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản

 

HS87 – BỆNH NHÂN TRẦN THỊ TIN, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 14/08/2022 đến ngày 21/08/2022)

 

1 12,140,000 VNĐ Còn lại từ HS86 của em Tạ Thị Dung, Hà Nam
2 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ PHAM THI TUYET TRINH, qua tài khoản
4 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
9 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHU, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUONG, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An
13 1,000,000 VNĐ BUI THI HUONG, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ MAI THI THAO, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN HUU TUNG, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ VU THI TUYET, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản

 

HS86 – BỆNH NHÂN TẠ THI DUNG, HÀ NAM

(Từ ngày 12/08/2022 đến ngày 13/08/2022)

 

1 5,390,000 VNĐ Còn lại từ HS85, Bà Đỗ Thị Thảo, Buôn Ma Thuột
2 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUONG, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ Lm. Nguyen Van Nam, qua tài khoản
11 150,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ DO THI HUE, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ TRAN VAN THANH, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGUYEN THI YEN, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUONG, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ NGUYEN THI HAT, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
25 50,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ NGUYEN THI  HIEN, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
32 500,000 VNĐ Tran Van Phuong, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ NGUYEN NGOC DIEM, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ VU THI NINH, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ LE THI NGOC, qua tài khoản
37 300,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN KIM OANH, qua tài khoản
39 10,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ BUI VAN DONG, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ DO TIEN TRINH, qua tài khoản
42 250,000 VNĐ VU THI BICH PHUONG, qua tài khoản
43 1,000,000 VNĐ DO NGOC TU, qua tài khoản
44 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI THOA, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ NGUYEN VAN NGHIA, qua tài khoản
46 3,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS85 – BỆNH NHÂN ĐỖ THỊ THẢO, BÔN MA THUỘT

(Từ ngày 31/07/2022 đến ngày 12/08/2022)

 

1 1,290,000 VNĐ Còn lại từ HS84, cháu Bảo Quốc, Thanh Hóa
2 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
10 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ NGUYEN HAI DANG, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ VU QUANG SON, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI VAN ANH, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ DINH VAN  HOAN, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
30 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ NGUYEN DỤY VU, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ PHAM THI THU TRANG, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
44 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ NGUYEN THI SAU, qua tài khoản
46 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
47 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ NGUYEN THI ITHUY LINH, qua tài khoản
49 250,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
51 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
52 200,000 VNĐ Anna Dung Anh, qua tài khoản
53 100,000 VNĐ NGUYEN THI MINH NGUYET, qua tài khoản
54 500,000 VNĐ Chị Kim Chi, Thái Hà
55 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 300,000 VNĐ Nguyen Uyen Thi Thao
58 100,000 VNĐ DO THI YEN, qua tài khoản
59 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
60 200,000 VNĐ DO TRUNG KIEN, qua tài khoản
61 50,000 VNĐ Từ Viettel Money, qua tài khoản
62 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
63 100,000 VNĐ NGUYEN THI HONG, qua tài khoản
64 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
65 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
66 100,000 VNĐ BUI THI HONG THAM, qua tài khoản
67 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
68 3,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
69 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
70 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
71 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
72 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
73 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
74 1,000,000 VNĐ NGUYEN DINH SONG, qua tài khoản
75 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
76 200,000 VNĐ PHAM TINH, qua tài khoản
77 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
78 300,000 VNĐ Chuyển qua ZaloPay, qua tài khoản
79 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
80 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
81 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
82 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS84 – BỆNH NHÂN LÊ CÔNG BẢO QUỐC, THANH HÓA

(Từ ngày 14/07/2022 đến ngày 28/07/2022)

 

1 290,000 VNĐ Còn lại từ HS83, cháu Nguyễn Tuấn Anh, Sơn La
2 300,000 VNĐ TRAN THI HUE, qua tài khoản
3 1,000,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
4 400,000 VNĐ VU THI LUA, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
18 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ DO DUC CHUNG, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ VU NGOC VUONG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An
30 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ DINH VAN CUONG, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ  NGUYEN THI THAM, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ NGUYEN THI MINH NGOC, qua tài khoản
44 100,000 VNĐ TRINH XUAN THANH, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ LE THIEN CHAU, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ VU THANH THUY, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ LE CONG DOAN, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU HUYEN, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ NGUYEN CONG THANH, qua tài khoản
50 300,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ TRAN THI ANH DUONG, qua tài khoản
52 500,000 VNĐ NGUYEN THANH TRUNG, qua tài khoản
53 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 1,000,000 VNĐ Nguyen Cat Buu Ngoc, qua tài khoản
57 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
58 200,000 VNĐ Ẩn danh
59 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HIEN, qua tài khoản
60 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
61 2,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản

 

HS83 – BỆNH NHÂN NGUYỄN TUẤN ANH, SƠN LA

(Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 13/07/2022)

 

1 1,950,000 VNĐ Còn lại từ HS82, cháu Nguyễn Quỳnh Anh, Nghệ An
2 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
3 250,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
4 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI NGOC BICH, qua tài khoản
8 50,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ VU THI THUY VAN, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 250,000 VNĐ LE QUANG VINH, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ PHAM QUANG HOC, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ NGUYEN HUY LONG, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ KIEU TRUNG SON, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ VU NGOC VUONG, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ VUONG THI HANG, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 90,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU HA, qua tài khoản
44 50,000 VNĐ TRINH THI ANH TUYET, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 500,000 VNĐ DUC VUONG, qua tài khoản
47 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
50 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
52 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ NGUYEN VIET TRUNG, qua tài khoản

 

HS82 – BỆNH NHÂN NGUYEN QUỲNH ANH, NGHỆ AN

(Từ ngày 30/06/2022 đến ngày 05/07/2022)

 

1 10,550,000 VNĐ Còn lại từ HS81, bé Ma Quyết Tiến, Lào Cai
2 300,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
3 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ NGUYEN THI YEN, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
10 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ TRAN DUC AN, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 200,000 VĐN DANG VAN ANH, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
33 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản

 

HS81 – BỆNH NHÂN MA QUYẾT TIẾN, LÀO CAI

(Từ ngày 26/06/2022 đến ngày 30/06/2022)

 

1 250,000 VNĐ Còn lại từ HS80 – Bệnh nhân Phạm Thị Mai, Ninh Bình
2 100,000 VNĐ NGUYEN THI HOAN, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
7 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ MAI VUI TRUONG NHO, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An, HS80, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An, HS81, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 11,800,000 VNĐ (500 USD) Chị Ai Nguyen, Mỹ
17 500,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 11,800,000 VNĐ  (500 USD) Anh Thiên, qua chị Ai Nguyen

 

HS80 – BỆNH NHÂN PHẠM THỊ MAI, NINH BÌNH

(Từ ngày 17/06/2022 đến ngày 25/06/2022)

 

 

1 300,000 VNĐ Còn lại từ HS79, bệnh nhân Vũ Quang Tuyên, Thái Bình
2 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ PHAN THI  HANG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
12 2,600,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 250,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Anh Hà, Thuần Hậu, Phát Diệm
20 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN VAN HUNG, qua tài khoản
25 50,000 VNĐ NGUYEN HUU TONG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ TRINH XUAN THANH, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ NGUYEN THI LOAN, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ DAO VAN THE, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ HOANG VAN TRINH, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 300,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ VUONG THI LINH, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ Anne Dung Anh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ NGUYEN THI TUYEN, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ DO MINH TUAN, qua tài khoản
48 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 150,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ NGUYEN THI HOA, qua tài khoản
54 100,000 VNĐ HOANG THI TUYET, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
56 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
57 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà

 

HS79 – BỆNH NHÂN  VŨ QUANG TUYÊN, THÁI BÌNH

(Từ ngày 08/06/2022 đến ngày 19/06/2022)

 

1 2,530,000 VNĐ Còn lại từ HS78, cháu Nguyễn Xuân Thủy, Thanh Hóa
2 1,000,000 VNĐ Bà Ban, Giáo xứ Thái Hà
3 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
11 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN DUC DUY, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
20 400,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ DINH QUANG HUY, qua tài khoản
23 250,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
24 50,000 VNĐ NGUYEN THI SAO MAI, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ HOANG THI NHU, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ CAO VAN SAU, qua tài khoản
30 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 2,000,000 VNĐ PHAN LE MAI HUONG, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ TRAN QUOC HUY, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ DINH VAN CUONG, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ TRAN THI HUONG, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ VU MANH DUC, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ NGUYEN VAN THUY, qua tài khoản
44 500,000 VNĐ PHAM THI THU TRANG, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ DAO THI LY, qua tài khoản
46 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 200,000 VNĐ NGUYEN THI LANH, qua tài khoản
50 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
51 300,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ Chị Kim Chi, Thái Hà

 

HS78 – BỆNH NHÂN NGUYỄN XUÂN THỦY, THANH HÓA

(Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 08/06/2022)

 

1 430,000 VNĐ Còn lại từ HS77 – Ông Nguyễn Văn Tiến, Ninh Bình
2 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN HUY VY, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ TRINH THI LINH, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 250,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ NGUYEN THI MY LINH, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 400,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
29 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 1,000,000 VNĐ BUI THI THU HƯƠNG, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 150,000 VNĐ DO THI THU TRANG, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ NGUYEN THI HONG LINH, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
36 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ TRAN DUC AN, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ DO MAI PHUONG, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ DO VAN DOAN, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ PHAM THI CHI, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
43 500,000 VNĐ LE QUANG VINH, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
46 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 200,000 VNĐ PHAN THI VAN ANH, qua tài khoản
50 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
51 100,000 VNĐ TRAN THI THUONG, qua tài khoản
52 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
53 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ TRAN THI ANH DUONG, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ NGUYEN THI MAI, qua tài khoản
56 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
58 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
59 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
60 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
62 1,000,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
63 100,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
64 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS77 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN TIẾN, NINH BÌNH

(Từ ngày 21/05/2022 đến ngày 01/06/2022)

 

1 2,780,000 VNĐ Còn lại từ HS76 cháu Vi Thế Giang, Bắc Giang
2 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ PHAN THI HANG, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ Xuka, qua tài khoản
8 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
13 400,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM , qua tài khoản
14 500,000 VNĐ DING NGOC AN, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN , qua tài khoản
27 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
30 2,000,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ Quỹ trợ giúp người nghèo

 

HS76 – BỆNH NHÂN VI THẾ GIANG, BẮC GIANG

(Từ ngày 18/05/2022 đến ngày 21/05/2022)

 

1 4,697,709 VNĐ Còn lại từ HS75, cháu Lưu Hiển Minh 
2 500,000 VNĐ TRINH DUC AN, qua tài khoản
3 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
5 3,132,320 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 700,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ VU THI TUYET, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
14 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
19 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 3,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ BUI THU HƯƠNG, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ NGUYEN VỤ THANH TAM, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ PHAN KIM TIEN, qua tài khoản

 

HS75 – BỆNH NHÂN LƯU HIỂN MINH, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 10/05/2022 đến ngày 16/05/2022)

 

1 3,497,709 VNĐ Còn lại từ HS74 – anh Lê Đình Hùng, Thanh Hóa
2 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ VU THE CONG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
19 400,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH HUYEN, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
29 10,200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ Chị Thủy và Cháu Tâm, Thái Hà
 

HS74 – BỆNH NHÂN LÊ ĐÌNH HÙNG, THANH HÓA

(Từ ngày 26/04/2022 đến ngày 10/05/2022)

 

1 299,709 VNĐ Từ HS73 chị Phạm Thị Liễu còn lại
2 100,000 VNĐ MGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ TRINH THI PHUONG ANH, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 2,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ TRAN THI H ANG, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua cha Hiên
16 1,000,000 VNĐ Bà Ban, Thái Hà
17 200,000 VNĐ DANG VAN ẠNH, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ LE DINH HUNG, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
25 3,000,000 VNĐ NGUYEN QUOC CUONG, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ DO MAI PHUONG, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ DINH VAN CUONG, qua tài khoản
34 1,000,000 VNĐ PHAN KIM TIEN, qua tài khoản 
35 1,500,000 VNĐ   Thùng trợ giúp bệnh nhân
36 1,000,000 VNĐ Một giáo dân Thái Hà
37 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 4,198,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà
40 2,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
41 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản

 

HS73 – BỆNH NHÂN PHẠM THỊ LIỄU, HÀ NAM

(Từ ngày 15/04/2022 đến ngày 26/04/2022)

 

1 1,899,709 VNĐ Còn lại từ HS72, Nguyễn Việt Bạo, Nam Định
2 4,000,000 VN Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh (hết)
3 100,000 VNĐ DUONG THI YEN, từ tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, từ tài khoản
5 500,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, từ tài khoản
6 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, từ tài khoản
7 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, từ tài khoản
8 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, từ tài khoản
9 300,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
10 100,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
11 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, từ tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, từ tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
15 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, từ tài khoản
16 200,000  VNĐ Bui Thi Khi, từ tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
18 100,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
19 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, từ tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU HANG, từ tài khoản
21 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
22 100,000 VNĐ NGUYEN THI PHUONG NGA, từ tài khoản
23 200,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, từ tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, từ tài khoản
25 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, từ tài khoản
27 2,000,000 VNĐ Một gia đình tại Thái Hà
28 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản 
29 1,000,000 VNĐ Anna Nguyễn Hồng Lâm
30 200,000 VNĐ NGUYEN DUC DUY, từ tài khoản
31 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, từ tài khoản
32 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, từ tài khoản
33 500,000 VNĐ Chị Kim Chi, Sài Gòn
34 1,500,000 VNĐ Chị Tho, Cần – Thái Hà
35 200,000 VNĐ TRUONG THI CHIEN, từ tài khoản
36 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
37 200,000 VNĐ TRAN THI THAO, từ tài khoản
38 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua cha Hiên
39 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, từ tài khoản
40 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, từ tài khoản

 

HS72 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VIỆT BẠO, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 15/04/2022)

 

1 2,917,487 VNĐ Còn lại từ HS71- Ông Nguyễn Hữu Mục, Hà Tĩnh
2 4,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh (còn lại 4 triệu)
3 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
4 1,000,000 VNĐ Nguyen Cat Buu Ngoc, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ TRAN THI LINH, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ TRAN VAN TINH, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ TCB, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ Giuse Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo xứ Cổ Nhuế
14 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 30,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 22,222 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 30,000 VNĐ TRAN VAN NAM, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ PHAM QUOC VIET, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ KIỀU THỊ DUNG, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
30 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ PHAM VAN PHUONG, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ TCB, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 300,000 VNĐ MAI XUÂN TIEN, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ DONG THI KIM PHUONG, qua tài khoản
43 300,000 NVD MAI VAN HAI, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Maria N.T.Thu Trang, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
48 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 200,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ PHAM THI HUONG, qua tài khoản
51 1,000,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An
52 500,000VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
53 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
55 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 200,000 VNĐ Bui Thi Khi, qua tài khoản
57 100,000 VNĐ  DO MAI PHUONG, qua tài khoản
58 200,000 VNĐ NGUYEN THI THAM, qua tài khoản

 

HS71 – BỆNH NHÂN NGUYỄN HỮU MỤC, HÀ TĨNH

(Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 07/04/2022)

 

1 4,085,478 VNĐ Còn lại từ HS70 của hai cháu Mạnh Cường và Đức Việt
2 4,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh (còn lại 8 triệu)
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
5 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ BUI THU HUONG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ PHAM TUNG LAM, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
12 1,325,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM XUAN, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ PHAM THI HOA, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ TRAN THI AN, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ TCB, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
24 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
26 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
27 657,000 VNĐ NGUYEN THI THU, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
38 5,000,000 VNĐ Tran Van The – NGUYEN THI THU, qua tài khoản
39 350,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS70 – BỆNH NHÂN CHÁU MẠNH CƯỜNG VÀ ĐỨC VIỆT, BẮC GIANG

(Từ ngày 25/03/2022 đến ngày 01/04/2022)

 

1 2,085,487 VNĐ Còn lại từ HS68, bệnh nhân Bùi Thị Thanh, Ninh Bình
2 4,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh (còn lại 12 triệu)
3 250,000 VNĐ gia đình Phuong Hien, qua tài khoản
4 400,000 VNĐ VU MANH DUC, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 1,500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ huong, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
14 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ NGUYEN VAN HOANG DUC, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ Daminh Pham Van Ha, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ DO VAN AN, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ DINH NGOC AN, qua tài khoản
31 400,000 VNĐ DINH VAN ANH, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
37 4,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
38 1,000,000 VNĐ DANG NGOC ANH, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ NGO THI DUYEN, qua tài khoản
40 5,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ HOANG THI NGOC DIEP, qua tài khoản
43 2,000,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
44 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 400,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
47 800,000 VNĐ DAO TIEN DUNG, qua tài khoản
48 1,000,000 VNĐ Một giáo dân Thái Hà
49 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 200,000 VNĐ PHAM THI NGAN, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ VUONG THI HUYEN, qua tài khoản
53 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 300,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
55 300,000 VNĐ NGUYEN THI HOA, qua tài khoản
56 1,000,000 VNĐ Anne PTH, qua tài khoản
57 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
58 1,000,000 VNĐ Nguyen Nhu Y, qua tài khoản
59 300,000 VNĐ My Le, qua tài khoản
60 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
62 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
63 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
64 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
65 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
66 500,000 VNĐ HOANG VAN HIEU, qua tài khoản
67 500,000 VNĐ VƯƠNG THI NGUYET, qua tài khoản

 

HS69 – BỆNH NHÂN BÙI THỊ THANH, NINH BÌNH

(Từ ngày 17/03/2022 đến ngày 24/03/2022)

 

1 1,685,487 VNĐ  Còn lại từ HS66-67-68 của 3 em mắc bệnh về máu tại Hòa Bình
2 4,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh (còn lại 16 triệu)
3 500,000 VNĐ  NGUYEN BICH LIEN, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
6 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ CAO TRUONG HUNG TRINH, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ VU MANH DUC, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
19 2,000,000 VNĐ Ck ttmc, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
21 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ TRAN THI THUY HANH, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ XUKA, qua tài khoản
27 400,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ TRAN THI AN, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ TRAN THI CUC, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ NGUYEN HUY VY, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
37 700,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ Nguyen Viet Trung, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ NGUYEN THI HONG THANH, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản
42 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
43 5,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS66-67-68 – BỆNH NHÂN QUÁCH KHÁNH HUỆ, BÙI KHÁNH TÂM, QUÁCH NAM KHÁNH THUỘC DÂN TỘC MƯỜNG TẠI HÒA BÌNH

(Từ ngày 05/03/2022 đến ngày 17/03/2022)

 

1 1,709,809VNĐ Còn lại từ HS65 – Bà Lê Thị Hồng Trâm, Đắc Lắk
2 12,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh(còn lại 24 triệu)
3 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
5 600,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
9 900,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ PHAM THI THUY, qua tài khoản
12 900,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
15 600,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
16 600,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Co Sinh, qua tài khoản
18 2,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
21 50,000 VNĐ LE VAN KINH, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ NGUYEN THI LOAN, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ DO THI KIM THANH, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ Xuka, qua tài khoản
27 600,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
29 3,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ TRINH DUC AN, qua tài khoản
31 6,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ Maria Truc Uyen, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
35 2,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ NGUYEN THI HUYEN, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
40 3,000,000 VNĐ PHAM QUANG HOC, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ NGUYEN THI BICH NGOC, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ DINH THI NGA, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ TCB, qua tài khoản
46 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
47 300,000 VNĐ KIEU TRANG, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 300,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
51 1,500,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
52 1,000,000 VNĐ Nguyen Viet Trung, qua tài khoản
53 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ PHAM THI HUYEN LINH, qua tài khoản
55 50,000 VNĐ NGO THI VAN, qua tài khoản
56 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua cha T
57 500,000 VNĐ HONG, qua tài khoản
58 497,000 VNĐ Ẩn danh, , qua tài khoản
59 200,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
60 100,000 VNĐ PHAM QUANG HUY, qua tài khoản
61 100,000 VNĐ VTCBVNVX, qua tài khoản
62 400,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
63 100,000 VNĐ VU VAN TAI, qua tài khoản
64 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
65 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
66 2,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
67 200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
68 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
69 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
70 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
71 3,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
72 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
73 200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY, qua tài khoản
74 100,000 VNĐ VU THI THU TRANG, qua tài khoản
75 345,678 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
76 80,000 VNĐ PHAM THI NGOC THUY, qua tài khoản
77 300,000 VNĐ NGUYEN THI LANH, qua tài khoản
78 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS65 – BỆNH NHÂN LÊ THỊ HỒNG TRÂM, ĐẮC LẮK

(Từ ngày 02/03/2022 đến ngày 05/03/2022)

 

1 1,809,809VNĐ Còn lại từ HS64 – Cháu Nguyễn Lê Hải An, Yên Bái
2 4,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh(còn lại 36 triệu)
3 500,000 VNĐ LE THI PHUONG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ PHAM VAN TUAN, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ PHAN THI HANG, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 50,000 VNĐ NGUYEN DUC NGUYEN, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 2,000,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN THI HONG HANH, qua tài khoản
15 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ PHAM TUNG LAM, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ ZION JOINT SOTCK COMPANY, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ ONLINE MOBILE, qua tài khoản
22 2,000,000 VNĐ VU THI KIM PHUONG, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 1,300,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
28 2,000,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản

 

HS64 – BỆNH NHÂN NGUYỄN LÊ HẢI AN, YÊN BÁI

(Từ ngày 27/02/2022 đến ngày 02/03/2022)

 

1 3,217,333 VNĐ Còn lại từ HS63 Phạm Thị Tuyết, Ninh Bình
2 4,724,276 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh(còn lại 40 triệu)
3 200,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
11 248,200 VNĐ Thanh Huong Do, xoom, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ DOAN THI THANH HUYEN, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
16 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 3,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK CAMPANY, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
28 1,300,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ NGUYEN THI IDUYEN, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ VU THI HAI YEN, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ VU QUANG SON, qua tài khoản
34 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ DO VAN PHONG, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 70,000 VNĐ NGUYEN THI NGAN, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ Aahan, qua tài khoản
43 300,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 2,350,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 300,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
48 1,300,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
49 200,000 VNĐ NGUYEN THI MINH, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 100,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ VU THI THU TRANG, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ TRAN THI ANH DUONG, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
56 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 200,000 VNĐ NGUYEN THI THAM, qua tài khoản
58 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
59 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS63 – BỆNH NHÂN PHẠM THỊ TUYẾT, NINH BÌNH

(Từ ngày 18/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

1 517,333 VNĐ Còn lại từ HS62, bà Mai Thị Hiên, 
2 4,000,000 VNĐ Trích từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh qua TK
3 50,000 VNĐ VU THI HAI YEN, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 1,000,000 VNĐ TRAN THI BICH LIEN, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ PHAN THI HANG, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ Maria Thao, GX.Thai Ha
11 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ HA HUY DAI, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ VU PHUONG THAO, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG
25 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ TRINH THI LINH, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ Bà Ban, Gx Thái Hà
32 1,000,000 VNĐ Một giáo dân Gx. Thái Hà
33 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
38 1,500,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
39 1,000,000 VNĐ NGUYỄN THÚY LIÊN, qua tài khoản
40 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 100.000 VNĐ Aahan, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ PHAM THI HUONG, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ PHAM MINH TIEN, qua tài khoản
48 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ PHAM HUY LINH, qua tài khoản
50 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ Bui Thi Anh, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ TRAN THI ANH DUONG, qua tài khoản
54 500,000 VNĐ NGUYEN KIM ANH, qua tài khoản
55 100,000 VNĐ VU VAN KHOA, qua tài khoản
56 300,000 VNĐ  ONLINE MOBILE, qua tài khoản
57 200,000 VNĐ TRAN THI CUC , qua tài khoản
58  100,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN , qua tài khoản
59  300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
60 200,000 VNĐ MAI TUAN ANH, qua tài khoản
61 300,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
62 200,000 VNĐ DO NGOC DUY, qua tài khoản
63 100,000 VNĐ BUI THI HUONG, qua tài khoản
64 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
65 100,000 VNĐ DO THI THUY, qua tài khoản
66 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
67 500,000 VNĐ CAO THI KHUYEN, qua tài khoản
68 200,000 VNĐ PHAM THI TUYET, qua tài khoản
69 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
70 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
71 100,000 VNĐ NGUYEN THI MINH NGOC, qua tài khoản
72 200,000 VNĐ ONELINE MOBIEL, qua tài khoản
73 200,000 VNĐ VU VAN CONG, qua tài khoản
74 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
75 500,000 VNĐ Nguyen Thi Nam, qua tài khoản
76 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
77 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
78 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
79 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
80 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
81 1,000,000 VNĐ NGUYEN TIEN MANH, qua tài khoản
82 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
83 1,000,000 VNĐ PHAN KIM TIEN, qua tài khoản
84 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
85 1,000,000 VNĐ TRINH THI PHUONG ANH, qua tài khoản
86 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH TAM, qua tài khoản
87 100,000 VNĐ Pham Xuan Anh, Gx Thai Ha, qua tài khoản
88 200,000 VNĐ DO THI ANH, qua tài khoản
89 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS62 – BỆNH NHÂN MAI THỊ HIÊN, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 11/02/2022 đến ngày 18/02/2022)

1 10.307.333 VNĐ Còn lại từ HS61 – BÙI VĂN ĐÔNG, Hà Nam
2 2,260,000 VNĐ ĐÔNG Á CHUYỂN TIỀN KIỀU HỐI, qua tài khoản
3 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ My Le, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ NGUYEN THI  HANG, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ Xuka, qua tài khoản
11 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ TRAN THI HUONG GIANG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Anton PNB, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
21 1,500,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ ZION JOINT SOTCK COMPANY, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN THI HOAI, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
27 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ MAI MINH HOANG, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
33 300,000 VNĐ VU VAN CHUONG, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ VU QUANG SON, qua tài khoản
36 1,000,000 VNĐ Anne Pham Thu Hang, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ NGO VAN TU, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ TRAN THI HONG NHUNG, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ PHAM THI KIM THANH, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản
46 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
48 100,000 VNĐ MAI THI HUE, qua tài khoản
49 200,000 VNĐ PHAN THI VAN ANH, qua tài khoản
50 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 500,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
55 3,000,000 VNĐ Trích từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh qua TK

HS61 – BỆNH NHÂN BÙI VĂN ĐÔNG, HÀ NAM

(Từ ngày 09/02/2022 đến ngày 11/02/2022)

1

5.707.333 VNĐ Còn lại từ HS60- Bn Hoàng Thị Lý, Thái Bình
2 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ NGO VAN LONG, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ BUI THU HƯƠNG, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ PHAN THI HANG, qua tài khoản
14 50,000 VNĐ NGUYEN NHU QUYNH, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TAN, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ DINH THI LINH, qua tài khoản
17 1,500,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Đỗ Trung Dũng, Hà Nội
19 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPHANY, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ BUI THI KHI, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ PHAM QUANG HOC, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ NGUYEN HUY VY, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ PHAM TUNG LAM, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ NGUYEN THI THAM, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Kieu Duy Trung, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ Aahan, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ VU VAN THI, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ BUI THI HONG THAM, qua tài khoản
43 500,000 VNĐ PHAM VAN TIEP, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
45 1,000,000 VNĐ NGUYEN DUY HUNG, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
47 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ DO THI DUNG, qua tài khoản
49 300,000 VNĐ DINH QUANG HUY, qua tài khoản
50 10,500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 500,000 VNĐ Gia đình Thế Anh – Ngọc Anh, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ DO VAN TOAN, qua tài khoản
53 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
55 50,000 VNĐ DINH KHAC LONG, qua tài khoản
56 500,000 VNĐ XB, qua tài khoản
57 200,000 VNĐ TRAN THI OANH, qua tài khoản
58 50,000 VNĐ NGUYEN DUC NGUYEN, qua tài khoản
59 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS60 – BỆNH NHÂN HOÀNG THỊ LÝ, THÁI BÌNH

(Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 09/02/2022)

1 2.857.333 VNĐ Còn lại từ HS59 – Nguyễn Văn Song, Hà Nội
2 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
5 500,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
14 1,500,000 VNĐ MINH THUAN, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ NGUYEN THI H ANG, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
17 400,000 VNĐ DINH NHO MINH, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ HOANG KIM SINH, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
22 50,000 VNĐ HOANG THI LY, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ PHAM QUANG HOC, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
26 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ DO THI THU TRANG, qua tài khoản
30 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ DAO TIEN DUNG, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
36 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
37 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 500,0000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIAN, qua tài khoản
39 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
40 2,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ Aahan, qua tài khoản
42 1,000,000 VNĐ DINH VAN CUONG, qua tài khoản

HS59 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN SONG, HÀ NỘI

(Từ ngày 16/01/2022 đến ngày 28/01/2022)

1 807.333 VNĐ Còn lại từ HS58 Cao Xuân Bắc
2 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ PHAM KIM TIEN, qua tài khoản
9 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định
15 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ IBFT CAO TRUONG HUNG THINH, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ NGUYEN THI MINH NGOC, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ DO THI CHIEN, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN THI NHAI, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ PHAN THI SAO, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ DINH VAN CHIEU, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ HA HUY DAI, qua tài khoản
28 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
33 400,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
36 2,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ VU PHUONG THAO, qua tài khoản
38 4,000,000 VNĐ Cô Hồng Trần từ Mỹ, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ TCB, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
42 700,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
43 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Giáo xứ Thái Hà

HS58 – BỆNH NHÂN NGUYỄN XUÂN BẮC, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 15/01/2022)

1 1,007.333 VNĐ Còn lại từ HS57- Nguyễn Quốc Khánh, Thanh Hóa
2 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 2,000,000 VNĐ LE THI  HOANG ANH, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ VU THI DIEP ANH, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ Nhóm ve chai Nam Định, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ PHAM QUANG HOC, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
21 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN THANH TUNG, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ NGUYEN VAN NHUNG, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ DO THI HUYEN LINH, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ MY LE, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ PHAN THI VAN ANH, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ VU MANH DUC, qua tài khoản
42 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
43 1,100,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
45 2,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
46  200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH , qua tài khoản
47  300,000 VNĐ PHAM THI MAN , qua tài khoản
48 200,000 VNĐ Anton P NB, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ HA HUY DAI, qua tài khoản
52 500,000 VNĐ  Một anh giáo dân ở Thái Hà
53 500,000 VNĐ DINH NGOC AN, qua tài khoản
54 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
55 250.000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
56 1,000,000 VNĐ Gia đình anh Nhân – Thủy, Thái Hà
57 1,000,000 VNĐ Một giáo dân ở Thái Hà

HS57 – BỆNH NHÂN NGUYỄN QUỐC KHÁNH, THANH HÓA

(Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 03/01/2022)

1  2,707.333 VNĐ Còn lại từ HS56 – Cháu Trần Đình Phúc
2 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
4 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Quy Mai Lan, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ PHAM THI HOA, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ TRAN THI NGOC, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ NGUYEN THANH HAO, qua tài khoản
21 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ MAI TUAN ANH, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ TRAN THI VUI, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 300,000 VNĐ NGUYEN HOANG YEN, qua tài khoản
34 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ TRIEU THI BICH, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ TRAN THI HUONG LAN, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ PHAM VAN PHUONG, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ NGUYEN THI YEN, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ TRAN THI CUC, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TAN, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ NGUYEN VAN VIET, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ DINH VAN HINH, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 300,000 VNĐ KHONG HUU DUY, qua tài khoản
50 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 500,000 VNĐ JOINT STOCKCOMPANY, qua tài khoản
52 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ DINH VAN MANH, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ DO THI VAN, qua tài khoản
55 300,000 VNĐ PHAM TUAN KHANG, qua tài khoản
56 100,000 VNĐ NGUYEN THI THANH SON, qua tài khoản
57 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
58 1,000,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
59 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Giáo xứ Thái Hà
60 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
62 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
63 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
64 100,000 VNĐ NGO DUY DUYEN, qua tài khoản
65 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
66 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
67 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
68 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
69 100,000 VNĐ TA THI THE, qua tài khoản
70 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
71 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
72 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
73 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
74 1,000,000 VNĐ PHAN KIM TIEN, qua tài khoản
75 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS56 – BỆNH NHÂN TRẦN ĐÌNH PHÚC, NGHỆ AN

(Từ ngày 18/12/2021 đến ngày 26/12/2021)

1 107.333 VNĐ Còn lại từ HS55, ông Lại Văn Nhuần, Ninh Bình
2 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ NGUYEN PHAM AN TAM, qua tài khoản
4 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ MY LE, qua tài khoản
7 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ Nhóm ve chai Nam Định, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ