DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN TRỢ GIÚP

HS48- BỆNH NHÂN TRẦN SÁCH PHƯƠNG, THÁI BÌNH

(Từ ngày 11/09/2021 đến ngày 27/09/2021)

1 4,300,000 VNĐ Còn lại từ HS47 Nguyễn Ngọc Trâm, Ninh Bình
2 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ MTL, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
9 2,000,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
16 150,000 VNĐ DO THI THU TRANG, qua tài khoản
17 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ  NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ DINH VAN CHIEU, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ DINH THI NGA, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ VAN THI MINH THU, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ TRAN QUANG KHANH, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 2,000,000 VNĐ BUI HAI BINH, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ DINH CUONG THINH, qua tài khoản
31 1,084,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà
32 195,600 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUON, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

…………………………….

HS47- CHÁU NGUYỄN NGỌC TRÂM, NINH BÌNH

(Từ ngày 26/08/2021 đến ngày 10/09/2021)

1 1,100,000 VNĐ Từ HS46 anh Phạm Văn Sang, Thái Bình
2 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ TONG THI NGA, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN THI NGAN, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ DINH THI THAI, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ DOAN THI THANH HUYEN, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ HA HUY DAI, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ NGUYEN THI HONG HANH, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
33 1,100,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ ZION JOINT STOCK CAMPANY, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG
37 200,000 VNĐ TRAN HUU THUY
38 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ NGUYEN HA HUONG DUONG, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ NGUYEN VIET TRUNG, qua tài khoản
42 150,000 VNĐ UONG DINH THANG, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ DO THI THU HUYEN, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ LE THI HANG, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
50 300,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
51 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ NGO THI DUYEN , qua tài khoản
53 300,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
54 100,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
55 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
56 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
58 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
59 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
60 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 100,000 VNĐ TRAN THI DUNG, qua tài khoản
62 500,000 VNĐ TRAN THI HUYEN, qua tài khoản
63 500,000 VNĐ
MAI THANH, qua tài khoản
64 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

…………………………….

HS46- BỆNH NHÂN PHẠM VĂN SANG, THÁI BÌNH

(Từ ngày 17/08/2021 đến ngày 26/08/2021)

1 6,731,000 VNĐ  Còn lại từ HS45, Bùi Văn Nam, Nam Định
2 5,000,000 VNĐ VH KHOI, qua tài khoản
3 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ DO DINH BINH, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ PHẠM THI QUYNH HOA, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 400,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ NGUYEN THI HONG THANH, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
21 300,000 VNĐ HOANG THI MINH, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
24 1,100,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ PHAM THI KHUYEN, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ TRAN THI HUYEN, qua tài khoản

HS45- BỆNH NHÂN BÙI VĂN NAM, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 01/08/2021 đến ngày 14/08/2021)

1 6,851,000 VNĐ Từ HS44 còn lại, Trương Thị Hiên, Tuyên Quang
2 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
8 400,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
9 1,000,000 VNĐ PHAM THI HOA, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ NGUYEN DO DIEU LINH, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
12 550,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ PHAM THI HIEN, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ TRINH THI PHUONG ANH, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ BUI THU HUONG, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
22 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ FB MINH T TRUONG, qua tài khoản
24 1,200,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ PHAM THI HOA, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ TRAN THI HUYEN, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ DANG THI KHANH HUYEN, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ TRINH THI THUY, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH HOA, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ TRINH DUC AN, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ PHAM VAN TRONG, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ TRAN NGOC HIEP, qua tài khoản
37 150,000 VNĐ NGUYEN TRUONG LAM, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ NGUYEN THU VIEN, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ DANG THI HONG PHUONG, qua tài khoản
41 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ NGUYEN DUC THANG, qua tài khoản
43 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ NGUYEN VAN THIEU, qua tài khoản
50 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGỌC, qua tài khoản
51 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 80,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

……………………..

HS44- BỆNH NHÂN TRƯƠNG THỊ HIÊN, TUYÊN QUANG

(Từ ngày 20/07/2021 đến ngày 17/07/2021)

1  301,000 VNĐ Từ HS43 của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn
2 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
12 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ TRAN THI HUYEN, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
15 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ HOANG THI MINH, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRINH, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ HA DUY DẠI, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ NGUYEN ANH DUC, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ TRUONG NGOC HANH, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ PHAM VAN TRONG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ PHAM VAN TINH, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ NGUYEN THI MAI, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ HOANG THI THUY, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ CHIA SE YEU THUONG, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 1,200,000 VNĐ Quỹ thừ thiện Bình An, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ NGUYEN THI PHUONG, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ NGUYEN DINH THUC, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ VU THI LA, qua tài khoản
37 1,500,000 VNĐ TRAN VAN TAI, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ Mr M, qua tài khoản
39 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ HUYNH THI PHONG LINH, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUONG, qua tài khoản
42 4,500,000 VNĐ Một chị từ Mỹ, qua người thân ở Sài Gòn
43 500,000 VNĐ DINH CUONG TRINH, qua tài khoản
44 100,000 VNĐ NGUYEN THI CUC, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ DO ANH DUNG, qua tài khoản
46 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
47 1,150,000 VNĐ (50USD) một chị từ Mỹ, qua tài khoản USD

HS43- BỆNH NHÂN NGUYÊN VĂN TOÀN, NINH BÌNH

(Từ ngày 08/07/2021 đến ngày 16/07/2021)

1 4,219,000 VNĐ Còn lại từ HS42- Dương Thị Hoàng An
2 100,000 VNĐ TO THI LIEN, qua tài khoản
3 1,000,000 VNĐ  PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
11 400,000 VNĐ VU XUAN DINH, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ PHAM THI HUYNH HOA, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ LE THUY NGOC, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
18 1,100,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình an, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN THI HONG HANH, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ NGUYEN THI HONG HANH, qua tài khoản
21 300,000 VNĐ DANG TRAN TUAN ANH, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Cô Maria Nguyễn Thị Thủy, Kim Giang, HN
23 200,000 VNĐ TRAN THI HUYEN, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ NGUYEN THI DAO, qua tài khoản
26 4,682,000 VNĐ
 Thùng trợ giúp bệnh nhân Nhà Sách Thái Hà

HS42- CHÁU DƯƠNG THỊ HOÀNG AN, HÀ NAM

(Từ ngày 25/06/2021 đến ngày 05/07/2021)

1 28,000 VNĐ Còn lại từ HS41 của em Lò Thị Trang
2 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
4 1,500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 1,000,000 VNĐ LE THU HOAI, qua tài khoản
7 2,000,000 VNĐ LE HONG DAO, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ CAO TRUONG HUNG TRINH, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 20,000 VNĐ NGUYEN VAN DUC, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN THI MAI, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
19 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ HOANG THI MINH, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ PHAM THI HUYEN, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HUNG, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
28 130,000 VNĐ VU THI NGOAN, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 2,300,000 VNĐ FB Minh T Truong, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
34 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà
35 200,000 VNĐ VU VAN TU, qua tài khoản
36 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ HOANG VAN TRINH, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 5,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ  CHU THI THU, qua tài khoản
43 150,000 VNĐ  IBT, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
45 500,000 VNĐ FAMILY REMITTA NCE, qua tài khoản
46 1,000,000 VNĐ NGUYEN VAN THANH, qua tài khoản
47 400,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
48 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ LE TIEN DAT, qua tài khoản
50 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
53 1,000,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An, qua tài khoản
54 1,000,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
55 1,000,000 VNĐ BÙI THU HƯƠNG, qua tài khoản
56 2,000,000 VNĐ NGUYEN MINH HUNG, qua tài khoản
57 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
58 2,185,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà 
59 100,000 VNĐ TO THI LIEN, qua tài khoản
60 100,000 VNĐ DANG DAC KHANH, qua tài khoản
61 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU, qua tài khoản
62 100,000 VNĐ PHAM THI NGAN, qua tài khoản
63 2,500,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
64 5,056,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
65 300,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
66 200,000 VNĐ  NGUYEN THI BACH YEN, qua tài khoản

HS41- CHÁU LÒ THỊ TRANG, SƠN LA

(Từ ngày 08/06/2021 đến ngày 23/06/2021)

1 1,028,000 VNĐ Từ HS40- Anh Ngô Văn Hưng còn lại
2 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 1,000,000 VNĐ PHAM GANG NAM, qua tài khoản
6 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Fb Minh T Truong, qua tài khoản
14 1,000,000 VNĐ BÙI THU HƯƠNG, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI DAO, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ
VU THI LAN, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ
TRAN THI HANG, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ
NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ
HOANG THI MINH, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ
NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ
NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ
Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ
NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ
Bà Ban, Giáo xứ Thái Hà
31  450,000 VNĐ
Thùng Bệnh nhân Giáo xứ Thái Hà
32 200,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ
 NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
36 1,000,000 VNĐ
PHAM GIANG NAM, qua tài khoản

HS40-BỆNH NHÂN NGÔ VĂN HƯNG, NINH BÌNH

(Từ ngày 25/05/2021 đến ngày 05/06/2021)

1 3,828,000 VNĐ Còn lại từ HS39 – Cháu Nguyễn Khánh My
2 500,000 VNĐ NGUYEN HUY CUONG, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản 
7 500,000 VNĐ NGUYEN THI HUYEN, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ PHAM THI VIÊT TRINH, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ KHONG HUU DUY, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN THI PHUONG NGA, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN DINH BAO, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ Mr M, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ Do Dinh Binh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ UONG DINH THANG, qua tài khoản
23 400,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ LE THU HOAI, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ NGO VAN HAI, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ TRAN THI KIEU HOA, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ DAO TIEN DUNG, qua tài khoản
32 2,000,000 VNĐ BUI HAI BINH, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản 
34 300,000 VNĐ VU THI NGA, qua tài khoản 
35 1,000,000 VNĐ Qũy từ thiện Bình An quyên góp cho HS40
36 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 5,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

…………………………..

HS39-BỆNH NHÂN NGUYỄN KHÁNH MY, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 08/05/2021 đến ngày 25/05/2021)

1 850,000 VNĐ Còn lại từ HS38 – Bệnh nhân Nguyễn Đình Biên
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 100,000 VNĐ HA DUY HAI, qua tài khoản
4 350,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
6 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ DUONG THI THUY, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ DUONG THI THUY, qua tài khoản 
11 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ  NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM NGOC, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ NGUYEN VAN HUNG, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ DV Thuong, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DIEM, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ DINH DUC CHINH, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ Một bạn BSVV, Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ DUI DUC HIEP, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ NGUYEN KHANH M Y, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ KIEU THI NGA, qua tài khoản
44 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An quyên gióp cho HS39
45 500,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 1,000,000 VNĐ LE THUY NGOC, qua tài khoản
49 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 150,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
51 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
52 500,000 VNĐ PHAM THI HOA, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ HA DUY ĐẠI, qua tài khoản
54 1,000,000 VNĐ DO VAN BINH, qua tài khoản
55 2,000,000 VNĐ BUI HAI BINH, qua tài khoan
56 1,358,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà
56 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 500,000 VNĐ Bà Báu, Thái Hà
58 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
59 2,320,000 VNĐ FB MINH T TRUONG, qua tài khoản
60 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
62 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản

…………………………………

HS38-BỆNH NHÂN NGUYỄN ĐÌNH BIÊN, BẮC GIANG

(Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 07/05/2021)

1 4,491,000 VNĐ Từ HS37 bệnh nhân Đoàn Quang Thẩm
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
5 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
6 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ IBT, qua tài khoản
9 150,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ VU DUY CUONG, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ KHONG HUU DUY, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ Mr M, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGO VAN KHIÊU, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
21 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Bà Thuỷ, Kim Giang, Hà Nội
23 4,000,000 VNĐ Một học viên lớp Giáo lý dự tòng và Hôn nhân K47 Thái Hà
24 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản 
25 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình an, qua tài khoản
26 234,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
27 975,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà
28 1,000,000 VNĐ 1 giáo dân Thái Hà

………………………………………………….

HS37-BỆNH NHÂN ĐOÀN QUANG THẨM, THÁI BÌNH

(Từ ngày 20/04/2021 đến ngày 27/04/2021)

1 871,000 VNĐ Còn lại từ HS36- Bệnh nhân Đinh Văn Phố
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ DINH KHAC LONG, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ NGUYEN THI NGAN, qua tài khoản
9 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ NGUYEN VAN MINH, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN HIEN, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ  TRAN THI THUONG, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
19 5,000,000 VNĐ Ẩn danh, Giáo dân Thái Hà
20 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 50,000 VNĐ HOANG THAO YEN, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ DO VAN HUU, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ NGO VAN TU, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ TRAN THI NHUNG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ  NGUYEN THI LAN, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Nguyen Thi Nam, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM NGOC, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
37 300,000 VNĐ VU VAN LAM, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ PHAM THI LAN, qua tài khoản
42 300,000 VNĐ TRINH DUC AN, qua tài khoản
43 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TOAN, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
46 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản 
47 3,820,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà
48 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 2,000,000 VNĐ LE THU HOAI, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ
LE THI HANG, qua tài khoản

………………………………………….

HS36 – BỆNH NHÂN ĐINH VĂN PHỐ, NINH BÌNH

(Từ ngày 09/04/2021 đến ngày 19/04/2021)

1 271,000 VNĐ Còn dư từ HS35 – NGUYỄN NGỌC THÚY, HÀ TĨNH
2 2,036,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ TRAN CHI PHUONG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ Qua tài khoản: ung ho HS36
8 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ DUI DUC HIEP, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ ĐAO TIEN THANH, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ DINH VAN TAI, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ NGUYEN VAN DIEN, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ Em NGỌC THUY, MONG EM KHOI BENH, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ giup a Dinh Van Pho, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU HIEN, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ TRƯƠNG THI HUONG, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ NGUYEN MANH TRONG, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
31 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An
32 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 2,134,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà
34 2,000,000 VNĐ BUI HAI BINH, qua tài khoản
35 1,500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 2,000,000 VNĐ DO VAN BINH, qua tài khoản

………………………………..

HS35 – BỆNH NHÂN NGUYỄN NGỌC THÚY, HÀ TĨNH

(Từ ngày 30/03/2021 đến 09/04/2021)

1 51,000 VNĐ Từ hồ sơ HS34 của cháu Phan Yến Nhi
2 200,000 VNĐ Trần Văn Hiêu, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Nguyen Thi Ngan, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ Nguyen Thi Hang, qua tài khoản
5 500,000 VNĐ Dao Tien Dung, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Dang Van Luong, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ Nguyen Duy Cuong, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Tran Thi Thuong, qua tài khoản
9 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
12 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An quyên góp cho HS34
13 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An quyên góp cho HS35
14 500,000 VNĐ Ủng hộ HS32, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ DANG THI NU, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ VU THI TUYET, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ DINH DUC TRINH, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ Ẩn danh: Ung ho hs35, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ MAI TUAN ANH, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, Con ung ho HS35
24 400,000 VNĐ Ẩn danh, Con ung ho HS34,35
25 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN BICH LIEN, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ MAI THANH XUYEN, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
30 50,000 VNĐ NGUYEN THI MINH NGUYET, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ DINH THI THÁI, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ DANG THI XUAN MAI, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ Ẩn danh,qua tài khoản
36 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ TRINH VAN TUAN, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
39 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, giáo dân Thái Hà
40 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 120,000 VNĐ Ẩn danh
42 500,000 VNĐ Cô Tú, Giáo xứ Thái Hà
43 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 100,000 VNĐ HA HUY DAI, qua tài khoản 
47 1,000,000 VNĐ Anne Thao Ngo, qua tài khoản
48 500,000 VNĐ ZP5V…qua tài khoản
49 100,000 VNĐ DO THI THU TRANG, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ NGUYEN THI THÚY LINH, qua tài khoản
51 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

……………………………………………………………………

HS34- CHÁU PHAN YẾN NHI, NAM ĐỊNH 

(Từ ngày 29/03/2021 đến 30/03/2021)

1 1,914,000 VNĐ Còn dư từ HS33- Lê Văn Thuyết
2 5,000,000 VNĐ TRAN KIM TUYEN, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ NGO THI DUYEN, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ KHONG HUU DUY, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
12 2,000,000 VNĐ Từ Foreign Worker, qua tài khoản
13 987,000 VNĐ Thái Thị Hương, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ PHAM THI CUC, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
16 2,701,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
20 2,000,000 VNĐ Bac Dai ung ho quy nguoi benh
21 200,000 VNĐ Nguyen Hien, qua tài khoản 
22 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
23 1,149,000 VNĐ chị Thao Nguyen, từ Mỹ

……………………………………………………………………………..

HS33 – BỆNH NHÂN LÊ VĂN THUYẾT, NGHỆ AN

(Từ ngày 23/03/2021 đến ngày 29/03/2021)

1 9,209,000 VNĐ   Còn dư từ HS32 – Vũ Văn Tôn, Ninh Bình
2 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 1,000,000 VNĐ BÙI THU HƯƠNG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ DINH THI THAI, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ DƯƠNG THI YEN, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An quyên góp
17 500,000 VNĐ DINH NGOC AN, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI KIM THANH, qua tài khoản 
19  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản 
20  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản 
21  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản 
22 100,000 VNĐ Nguyễn Thi Minh Ngọc, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ NGUYEN THI TUYET, qua tài khoản
24 555,555 VNĐ NGUYEN THI TINH, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ NGO VAN QUYEN, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Qua tài khoản – Xin Chúa Thương Chữa Lành
30 50,000 VNĐ TRINH XUAN VIEN, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ TRAN QUOC VIET, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ LE THI LINH CHI, qua tài khoản
33  100,000 VNĐ VU VAN CANH, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ NGUYEN THI NGAN, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ NGUYEN THI HOA, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ KHOANG HUU DUY, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ Hieu Thai Nguyen, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ PHAM THANH TIEN, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ NGUYEN THUY DƯƠNG, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ NGUYEN THI THA, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ CHU VAN TAP, qua tài khoản
44 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ VU VAN TU, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ VU VAN THOAN, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 100,000 VNĐ DINH KHAC LONG, qua tài khoản
49 300,000 VNĐ DUONG THI THUY, qua tài khoản
50 400,000 VNĐ PHAM NGOC HUAN, qua tài khoản
51 410,000 VNĐ Cô Thủy, Kim Giang, HN
52 3,735,000 VNĐ Thùng Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân tại Thái Hà

……………………………………………………………………………..

HS32 – BỆNH NHÂN VŨ VĂN TÔN, NINH BÌNH

(Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 23/03/2021)

1 359,000 VNĐ HS31 CHÁU SÙNG SEO SI, LÀO CAI CÒN LẠI
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
5 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN VAN MINH, qua tài khoản
8 200,000 NVĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
9 600,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ Vu Thi, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TIEN, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN THI HUYEN, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ DINH THI THAI, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN THI NGOC HUE, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ PHAM THI KIM THANH, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 1,200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
28 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU HANG, qua tài khoản
32 350,000 VNĐ NGUYEN THI NGAN, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ  TRAN VAN HOP, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ VU HOANG DE, qua tài khoản
38 1,000,000 VNĐ  Quỹ từ thiện Bình an quyên góp
39 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ  BUI DUC HIEP, qua tài khoản
41 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản 
42 1,500,000 VNĐ VU THI TUYET, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản 
45 1,000,000 VNĐ Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng, Phát Diệm
46 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ PHAM VAN THE, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
50 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI NGOC HUE, qua tài khoản
51 11,500,000 VNĐ NGUYEN THI THU VAN, bạn Hoang Hoa giúp

 

HS31- CHÁU SÙNG SEO SI, LÀO CAI

(Từ ngày 01/03/2021 đến 15/03/2021)

1 3,342,000 VNĐ Từ HS30- Cao Quỳnh Nhi, Quảng Bình còn lại
2 2,217,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 200,000 VNĐ Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ
4 100,000 VNĐ DANG VĂN LƯƠNG, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh: ung ho chau Sung Seo Si, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ VU THANH HUONG, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 50,000 VNĐ Ẩn danh: ungho HS31 Seo Si
9 200,000 VNĐ Maria Mỹ Lệ, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
13 350,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ PHAM KIM THANH, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN DUC DO, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ Ẩn danh: Con xin ung ho chau Sung Seo Si
19 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, qua tài khoản
22 700,000 VNĐ Ẩn danh, Giáo dân Thái Hà
23 1,000,000 VNĐ Cô Cư, cô Tuyết, Giáo xứ Thái Hà
24 500,000 VNĐ Cô Maria Huệ, Giáo xứ Thái Hà
25 500,000 VNĐ LE THI HANG, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ LE THU HOÀI, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TÙNG, qua tài khoản
28 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An quyên góp, qua tài khoản
29 250,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản 
30 50,000 VNĐ   Ẩn danh, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
33 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
34 1,000,000 VNĐ
NGUYEN THI THANH LAM, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ  
NGUYỄN VŨ THANH TÂM, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ
PHẠM THỊ HOA, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ
NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ
TRINH DUC AN, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ 
DOAN NGOC ANH TRU, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ
NGUYEN ANH TÙNG, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ 
BUI DUC HIEP, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ
NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
45 2,000,000 VNĐ
LUONG THI CAM NHUNG, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ
NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
47 500,000 VNĐ
Bà Nguyễn Thị Ban, Giáo xứ Thái Hà
48 500,000 VNĐ
Ẩn danh, qua cha Hiên
………………
HS30 – BỆNH NHÂN CAO QUỲNH NHI, QUẢNG BÌNH
(Từ ngày 24/02/2021 đến ngày 01/03/2021)
 
1 842,000 VNĐ Từ HS29 của bệnh nhân Nguyễn Văn Bình
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 500,000 VNĐ DINH VAN THAI, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP – qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh – ung ho chau Nhi – qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh: con xin ung ho be Nhi – qua tài khoản
7 300,000 VNĐ Ẩn danh: ung ho chau Nhi – qua tài khoản
8 300,000 VNĐ ẨN danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh: giup be Quynh Nhi – qua tài khoản
10 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ Ẩn danh: Ung ho quynh nhi, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ DAO VAN KHANH, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ Ẩn danh: CAO QUYNH NHI QUANG BINH
18 100,000 VNĐ Ẩn danh, IBFT, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ MAI VAN HUNG, qua tài khoản
20 2,000,000 VNĐ Ẩn danh: Ho tro HS30 thanks, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ Ẩn danh: giup con Cao Quynh Nhi, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ  HOANG THI MINH, qua tài khoản 
24 1,000,000 VNĐ TRAN VAN NAM, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ Fb Lan Duong- DO MINH HANG, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ DINH VAN TOAN, qua tài khoản
28 3,000,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ TRINH THI HUONG, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
32 500,000 VNĐ  Ẩn danh: Chua phu ho chau Nhi, qua tài khoản
33 1,500,000 VNĐ 
 NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ
NGUYEN VAN TINH, qua tai khoản
35 200,000 VNĐ
NGUYEN XUAN TRAN, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
37 300,000 VNĐ
 TRAN THI QUYNH ANH, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ
TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
39 2,000,000 VNĐ
BÙI THU HƯƠNG, qua tài khoản
40 1,000,000 VNĐ
Ẩn danh, xin cha gui den Cao Quynh Nhi
41 500,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ
NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
43 1,500,000 VNĐ 
 Quỹ từ thiện Bình An quyen góp cho HS30
44 350,000 VNĐ
GIÚP ĐỠ BÉ QUỲNH NHI, qua tài khoản
45 2,000,000 VNĐ
LE HOANG DAO, qua tài khoản
46 4,050,000 VNĐ
Thùng trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà

HS29 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN BÌNH, THANH HÓA

(Từ ngày 17/02/2021 đến ngày 24/02/2021)

1 2,642,000 VNĐ Còn dư từ HS28-NGUYỄN THỊ TRANG, THÁI BÌNH
2 2,000,000 VNĐ CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ GIA ĐÌNH TỪ ĐỨC
3 500,000 VNĐ nam tram nghin dong – TK
4 100,000 VNĐ ung ho HS29 anh Bình – TK
5 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG: Ung ho hs29 -TK
6 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG -TK
7 150,000 VNĐ HS29 – TK
8 200,000 VNĐ ung ho chau Nguyen Manh Cuong – TK
9 100,000 VNĐ TRAN VAN HIEU – TK
10 1,000,000 VNĐ BUI THU HUONG giup anh NGUYEN VAN BINH
11 200,000 VNĐ Ẩn danh: Tro Giup Benh Nhan
12 1,000,000 VNĐ LE THI XUAN TRANG, Truong Ngoc Oanh gui
13 100,000 VNĐ VU HUU MANH, ung ho anh Binh
14 200,000 VNĐ
UH HS29 – qua tài khoản
15 200,000 VNĐ
BUI DUC HIEP – qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ
BUI THI KIM ANH, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ
HA HUY DAI – Ung ho ho so 29
18 1,000,000 VNĐ
Ẩn danh – qua tài khoản
19 200,000 VNĐ
Ung ho 20 – qua tài khoản
20 100,000 VNĐ
NGUYEN VAN TRUNG – qua tài khoản
21 500,000 VNĐ
Ẩn danh – qua tài khoản
22 500,000 VNĐ
NGUYEN HUY CUONG – Ungho hs29
23 500,000 VNĐ
HS29 – qua tài khoản
24 200,000 VNĐ
NGUYEN THI THUYEN – qua tài khoản
25 300,000 VNĐ
NGUYEN NHAT AN PHUONG – qua tài khoản
26 250,000 VNĐ
NGUYEN THI THUY LINH – qua tài khoản
27 100,000 VNĐ
Anna trợ giup benh nhan ngheo – qua tài khoản
28 200,000 VNĐ
Ẩn danh – qua tài khoản
29 200,000 VNĐ
VU QUOC VIET – qua tài khoản
30 500,000 VNĐ
NGUYEN ANH TUAN – qua tài khoản
31 1,200,000 VNĐ
TUAN BEN MY HO TRO – qua tài khoản
32 200,000 VNĐ
xin cha chuyen den benh nhan HS29
33 1,200,000 VNĐ
Quy tu thien Bình An quyen gop cho HS29
34 200,000 VNĐ
BUI THI HUONG – qua tài khoản
35 200,000 VNĐ 
DUONG THI YEN – qua tài khoản
36 200,000 VNĐ
TRAN QUOC DAI – qua tài khoản
37 200,000 VNĐ
giup anh binh chua benh – qua tài khoản
38 200,000 VNĐ 
 DANG VAN ANH – qua tài khoản
39 100,000 VNĐ
Con xin ung ho Hs29
40 1,000,000 VNĐ
NGUYEN VU THANH TAM – qua tài khoản
 41 500,000 VNĐ 
 Gia đình bạn Sinh- Tông Đoàn Gioan Phaolô II Thái Hà
42 1,000,000 VNĐ
Cô Thủy, Kim Giang, qua Thầy Bắc
43 100,000 VNĐ
ẨN danh, IBT – qua tài khoản
44 200,000 VNĐ
NGUYEN DUY LONG – qua tài khoản

HS28-BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ TRANG, THÁI BÌNH

(Từ ngày 11 đến ngày 17/02/2021)

 
1 647,000 VNĐ CÒN LẠI TỪ HS27-NGUYỄN THỊ NGA, HÀ NỘI
2 2,000,000 VNĐ CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ GIA ĐÌNH TỪ ĐỨC
3 200,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
4 1,000,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
5 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN – QUA TÀI KHOẢN
6 200,000 VNĐ NGUYEN MINH HUNG – QUA TÀI KHOẢN
7 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG – QUA TÀI KHOẢN
8 200,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH – QUA TÀI KHOẢN
9 2,000,000 VNĐ LE HONG DAO – QUA TÀI KHOẢN
10 300,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
11 200,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
12 200,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
13 200,000 VNĐ BUI THI HUONG – QUA TÀI KHOẢN
14 100,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
15 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG – QUA TÀI KHOẢN
16 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC – QUA TÀI KHOẢN
17 300,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
18 500,000 VNĐ NGUEN MANH CUONG – QUA TÀI KHOẢN
19 1,000,000 VNĐ QUỸ TỪ THIỆN BÌNH AN – QUA TÀI KHOẢN
20 1,000,000 VNĐ  ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
21 200,000 VNĐ  ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
22 100,000 VNĐ
DANG THI CUC – QUA TÀI KHOẢN
23 100,000 VNĐ IBFT – QUA TÀI KHOẢN
24 200,000 VNĐ  NGUYEN VAN TU – QUA TÀI KHOẢN
25 200,000 VNĐ NGO THI CHIEN – QUA TÀI KHOẢN
26 300,000 VNĐ ẨN ANH – QUA TÀI KHOẢN
27 200,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
28 200,000 VNĐ  PHAN THI KIM THANH – QUA TÀI KHOẢN
29 500,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
30 200,000 VNĐ VU THI VAN ANH – QUA TÀI KHOẢN
31 200,000 VNĐ  HOANG VAN TRANG – QUA TÀI KHOẢN
32 200,000 VNĐ  ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
33 200,000 VNĐ DINH THI CHAU HA – QUA TÀI KHOẢN
34 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM NGOC – QUA TÀI KHOẢN
35 100,000 VNĐ  NGUYEN VAN TRUNG – QUA TÀI KHOẢN
36 200,000 VNĐ  ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
37 100,000 VNĐ  VU XUAN NGUYEN – QUA TÀI KHOẢN
38 3,000,000 VNĐ  NGUYEN TAN THONG – QUA TÀI KHOẢN
39 100,000 VNĐ  ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
40 200,000 VNĐ  ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
 41 200,000 VNĐ  CHU QUOC VIET – QUA TÀI KHOẢN
42 300,000 VNĐ
 TRAN THI HONG ANH – QUA TÀI KHOẢN
43 200,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
44 2,500,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
45 100,000 VNĐ NGUYEN XUAN ANH – QUA TÀI KHOẢN
46 200,0000 VNĐ LE THI NGOC – QUA TÀI KHOẢN
47 500,000 VNĐ DINH NGOC AN – QUA TÀI KHOẢN
48 200,000 VNĐ NGUYEN HIEN – QUA THÀI KHOẢN
49 300,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUÔNG – QUA TÀI KHOẢN
50 200,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
HS27-BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ NGA, HÀ NỘI
(Từ ngày 02/02/2021 đến ngày 11/02/2021)
 
1 2,760,000 VNĐ TỪ HỒ SƠ HS27 BÉ NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
2 2,050,000 VNĐ CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ GIA ĐÌNH TỪ ĐỨC
3 100,000 VNĐ DINH KHAC LONG – QUA TÀI KHOẢN
4 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM – QUA TÀI KHOẢN
5 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, QUA TÀI KHOẢN
6 1,000,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG – QUA TÀI KHOẢN
8 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN
9 2,000,000 VNĐ TRẦN TUYẾT TRINH, THÁI HÀ – QUA TÀI KHOẢN
10 2,417,000 VNĐ THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ
11 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN – QUA TÀI KHOẢN
12 1,000,000 VNĐ BÙI THU HƯƠNG – QUA TÀI KHOẢN
13 1,770,000 VNĐ LỚP GIÁO LÝ K45, GIÁO XỨ THÁI HÀ
14 200,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
15 200,000 VNĐ TRAN QUOC VIET – QUA TÀI KHOẢN
16 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU – QUA TÀI KHOẢN
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI HUA – QUA TÀI KHOẢN
18 500,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
19 100,000 VNĐ PHAM THI HIEP – QUA TÀI KHOẢN
20 500,000 VNĐ TRINH THANH DUY – QUA TÀI KHOẢN
21 200,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH – QUA TÀI KHOẢN
22 200,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
23 200,000 VNĐ PHAM THI KIM THANH – QUA TÀI KHOẢN
 24 500,000 VNĐ NGUYEN NGOC HAI – QUA TÀI KHOẢN
 25 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM – QUA TÀI KHOẢN
 26 1,000,000 VNĐ QUỸ TỪ THIỆN BÌNH AN – QUA TÀI KHOẢN
27 500,000 VNĐ NGUYEN THU HIEN – QUA TÀI KHOẢN
28 3,000,000 VNĐ ANH BÌNH, QUA CHA GIUSE TRỊNH NGỌC HIÊN
 29 500,000 VNĐ  NGUYEN VAN TINH – QUA TÀI KHOẢN
30 200,000 VNĐ BUI THI HUONG – QUA TÀI KHOẢN
 31 200,000 VNĐ  NGUYEN VAN TUNG – QUA TÀI KHOẢN
32 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM – QUA TÀI KHOẢN
33 1,450,000 VNĐ THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

HS26- BỆNH NHÂN NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, HƯNG YÊN 

(Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 01/02/2021)

1  110,000 VNĐ CÒN LẠI TỪ HS25 – NGUYỄN THỊ MINH, HÀ NỘI
2  2,000,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
3  200,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
4  300,000 VNĐ NGUYEN THI HẰNG – QUA TÀI KHOẢN
5 200,000 VNĐ CHU THI THU – QUA TÀI KHOẢN
6 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN – QUA TÀI KHOẢN
7 2,000,000 VNĐ ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
8
200,000 VNĐ
TRAN VAN HIEU – QUA TÀI KHOẢN
9
 200,000 VNĐ
DƯƠNG THI YEN – QUA TÀI KHOẢN
10
500,000 VNĐ
NGUYEN THI KIM PHUONG – QUA TÀI KHOẢN
11
500,000 VNĐ
NGUYEN THI LAN ANH – QUA TÀI KHOẢN
12
100,000 VNĐ
DANG VAN LUONG – QUA TÀI KHOẢN
13
500,000 VNĐ
ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
14
500,000 VNĐ
NGUYEN THUY HAU – QUA TÀI KHOẢN
15
300,000 VNĐ
DINH THI THAI – QUA TÀI KHOẢN
16
 5,000,000 VNĐ
FB NGUYỄN VĂN THÀNH – QUA TÀI KHOẢN
17
1,000,000 VNĐ
ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
18
100,000 VNĐ
NGUYEN DUC TIN – QUA TÀI KHOẢN
19
1,000,000 VNĐ
NGUYEN VAN TINH – QUA TÀI KHOẢN
20
1,000,000 VNĐ
ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
21
200,000 VNĐ
HOANG THI MINH – QUA TÀI KHOẢN
22
1,000,000 VNĐ
DO VAN NHAT – QUA TAI KHOAN
23
500,000 VNĐ
ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
24
200,000 VNĐ
NGUYEN VAN THANG – QUA TÀI KHOẢN
25
100,000 VNĐ
ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
26
100,000 VNĐ
ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
27
300,000 VNĐ
TRAN VAN TRUNG – QUA TAI KHOAN
28
300,000 VNĐ
ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
29
200,000 VNĐ
VU QUOC VIET – QUA TAI KHOAN
30
200,000 VNĐ
ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
31
200,000 VNĐ
NGUYEN THI DUNG – QUA TÀI KHOẢN
32
200,000 VNĐ
ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
33
150,000 VNĐ
ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
34
200,000 VNĐ
IBFT – QUA TÀI KHOẢN
35
100,000 VNĐ
DINH VAN CHIEU – QUA TÀI KHOẢN
36
1,000,000 VNĐ
DINH THI THUY – QUA TÀI KHOẢN
37
500,000 VNĐ
GIUSE TRUNG – QUA TÀI KHOẢN
38
500,000 VNĐ
DAO TIEN DUNG – QUA TÀI KHOẢN
39
500,000 VNĐ
NGUYEN NHAT AN PHUONG – QUA TÀI KHOẢN
40
500,000 VNĐ
NGUYEN NHAT AN PHUONG, LẦN 2 – QUA TÀI KHOẢN

HS25- BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ MINH, HÀ NỘI

(Từ ngày 17/01/2021 đến ngày 26/01/2021)

01 3,480,000 VNĐ – CÒN LẠI TỪ HS24 – PHẠM THỊ THANH TRÚC
02 100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG
03 200,000 VNĐ – PHAM THI THUY NGA
04 1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM
05 200,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
06 500,000 VNĐ – NGUYEN VAN TINH
07 100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU
08 1,000,000 VNĐ – PHAM GANG NAM
09 300,000 VNĐ – NGUYEN THI LAN ANH
10 1,000,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
11 1,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG
12 100,000 VNĐ – NGUYEN THAI THIEN
13 300,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
14 300,000 VNĐ – VU THE CUONG
15 200,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
16 100,000 VNĐ – KHONG HUU DUY
17 1,000,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN
18 3,830,000,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ
19 1,500,000 VNĐ – ẨN DANH – GIÁO DÂN THÁI HÀ
20 1,000,000 VNĐ – BÀ THỦY, GIÁO DÂN THÁI HÀ
21 200,000 VNĐ – ẨN DANH – GIÁO DÂN THÁI HÀ
22 400,000 VNĐ – ẨN DANH – GIÁO DÂN THÁI HÀ
23 100,000 VNĐ – DO THU TRANG – QUA TÀI KHOẢN
24 100,000 VNĐ – NGUYEN VAN NAM – QUA TAI KHOAN
25 100,000 VNĐ – DANG THI THU LUYEN – QUA TÀI KHOẢN
26 2,000,000 VNĐ – PHANXICÔ BÙI HẢI BÌNH, GIÁO XỨ THÁI HÀ

……………………………….

HS24- BỆNH NHÂN PHẠM THỊ THANH TRÚC, HÀ NAM

(Từ ngày 07/01/2021 đến ngày 16/01/2021)

813,000 VNĐ – CÒN LẠI TỪ HS23- PHAN VĂN LỰC

300,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

500,000 VNĐ – GĐ DUY TAM

500,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

500,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

100,000 VNĐ – IBT TỪ SEABANK

300,000 VNĐ – NGUYEN THI LAN ANH

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

100,000 VNĐ – NGUYEN DUC TIN

200,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

100,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

300,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

200,000 VNĐ – PHAM THI THUY NGA

200,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

300,000 VNĐ – TRAN THI HUYEN

100,000 VNĐ – NGUYEN THAI THIEN

200,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

100,000 VNĐ – TRAN VAN TUAN

500,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

500,000 VNĐ – TRAN THI THANH

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

500,000 VNĐ – NGUYEN DUY CUONG – CHI QUYEN

500,000 VNĐ – NGUYEN DUY CUONG – XUKA

100,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

500,000 VNĐ – PHAM THI HANG

300,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

500,000 VNĐ – VU THI NGOC ANH

5,177,000,000 VNĐ – THÙNG QUỸ BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

100,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

500,000 VNĐ – HO XUAN HOANG

500,000 VNĐ – ONG TIEP BA MUA VINH DA

300,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

200,000 VNĐ – PHAM THI HIEN

1000,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

400,000 VNĐ – TRAN PHUONG QUYNH

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

1,140,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

500,000 VNĐ – ẨM DNH – QUA THÀI KHOẢN

2,000,000 VNĐ – LE HONG DAO – QUA TÀI KHOẢN

50,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

200,000 VNĐ – DO THI THU TRANG

2,000,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HUONG

100,000 VNĐ – ẨN DANH – QUA TÀI KHOẢN

……………………

HS23- BỆNH NHÂN  PHAN VĂN VỰC VÀ TRẦN THỊ NỞ, THÁI BÌNH

(Từ ngày 25/12/2020 đến ngày 07/01/2021)

1,113,000 VNĐ – CÒN LẠI TỪ HS22- QUÀNG THỊ NGA

5,790,000 VNĐ – THÙNG BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

100,000 VNĐ – NGUYEN THAI THIEN

300,000 VNĐ – NGUYEN THI LAN ANH

200,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – DUONG VAN LUONG

300,000 VNĐ – NGO THI DUYEN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – PHAM THI THUY NGA

1,000,000 VNĐ – FACBOOK ĐỖ BÌNH

100,0000 VNĐ – IBFT

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

200,000 VNĐ – DINH THI THAI

200,000 VNĐ – PHAM VAN TUYEN

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – NGUYEN DUC TIN

1000,0000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

400,000 VNĐ – NGUYEN DUC QUAN

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HUYEN

4,600,000 VNĐ (200 USD) – CÔ CHÂU NGUYỄN, HOA KỲ

200,000 VNĐ – NGUYEN THU HIEN

200,000 VNĐ – VU THI THU HIEN

200,000 VNĐ – TRAN THI VUI

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

100,000 VNĐ – NGUYEN THI HUONG

500,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – PHẠM GIANG NAM

4,000,000 VNĐ – DOAN MINH THANG

1,310,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

………………………………………………………………….

HS22 – BỆNH NHÂN QUÀNG THỊ NGA, SƠN LA

(Từ ngày 12/12/2020 đến ngày 24/12/2020)

1,023,000 VNĐ – TỪ HS21 LƯƠNG XUÂN HỒI CÒN LẠI

200,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

200,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

2,000,000 VNĐ – TRAN TUYET TRINH, THÁI HÀ

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – PHAM THI VIET TRINH

1,000,000 VNĐ – TRẦN THỊ BÍCH HẰNG

300,000 VNĐ – NGUYỄN DUY LONG

300,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN MAI THANH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

300,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – PHAM THI

200,000 VNĐ – PHAM THI KHANH LINH

200,000 VNĐ – TRAN THI HANG

100,000 VNĐ – NGUYEN THAI THIEN

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – BUI QUAN

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – VU THI THU TRANG

2,000,000 VNĐ – NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

300,000 VNĐ – NGUYEN THANH THUY

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

50,000 VNĐ – DANG QUOC TUAN

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – MARIA LOAN

500,000 VNĐ – NGUYEN DUY CUONG

200,000 VNĐ – CHU THU HA

200,000 VNĐ – VU QUOC VIET

500,000 VNĐ – ẨN DANH – NỘI DUNG: CHUYEN TIEN HS22

4,640,000 VNĐ – FB MINH T TRUONG

200,000 VNĐ – DINH THI NGA

200,000 VNĐ – PHAM VAN TRONG

100,000 VNĐ – ẨN DANH. NỘI DUNG: UNG HO

2,500,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

300,000 VNĐ – NGUYEN THI KIM PHUONG

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

200,000 VNĐ – ẨN DANH

…………………………………………………..

HS21- BỆNH NHÂN LƯƠNG XUÂN HỒI, BẮC KẠN

(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 11/12/2020)

3,991,327 VNĐ – CHUYỂN TỪ HS20, LƯƠNG THỊ NĂM

2,600,000 VNĐ – CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ QUÝ VỊ ÂN NHÂN TẠI ĐỨC

100,000 VNĐ – DUONG THI YEN

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

200,000 VNĐ – CHU THI THU

300,000 VNĐ – NGO THI DUYEN

1,000,000 VNĐ – MỘT GIÁO DÂN TẠI THÁI HÀ

100,000 VNĐ – NGUYEN THAI THIEN

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – HUYNH THI PHUONG LINH

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

9,965,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

350,000 VNĐ – TRINH THANH DUY

200,000 VNĐ – VU QUOC VIET

200,000 VNĐ – PHAM VAN PHI

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

200,000 VNĐ – NGUYEN VAN DOAN

200,000 VNĐ – IBVCB ẨN DANH

100,000 VNĐ – IBFT ẨN DANH

200,000 VNĐ – HA DUY DAI

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

300,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

2,117,.000 VNĐ – THÙNG BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

1,000,000 VNĐ – NGUYEN THI NGOC HOA

500,000 VNĐ – NGUYEN THI NHUNG

200,000 VNĐ – DINH THI THAI

300,000 VNĐ – NGUYEN THI ANH NGOC

500,000 VNĐ – ẨN DANH

……………………..

HS20- BỆNH NHÂN LƯƠNG THỊ NĂM, PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI

(Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 16/11/2020)

882,327 VNĐ – CÒN DƯ TỪ HỒ SƠ HS19 CỦA CHÁU LÊ HOÀI PHONG

2,600,000 VNĐ – CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ QUÝ VỊ ÂN NHÂN TẠI ĐỨC

200,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

800,000 VNĐ – NGUYEN THI LAN ANH

1,000,000 VNĐ – quy TGBNN

100,000 VNĐ – NGUYEN THAI THIEN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HIEN

100,000 VNĐ – NGUYEN VAN TAM

600,000 VNĐ – ẨN DANH

4,279,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI NHÀ SÁCH THÁI HÀ

200,000 VNĐ – CHU THI THU

200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG

300,000 VNĐ – NGUYEN DUC QUAN

500,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – TRẦN TUYẾT TRINH, THÁI HÀ

1,000,000 VNĐ – PHẠM GIANG NAM

500,000 VNĐ – NGUYEN THI KIM DUNG

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TÂM

500,000 VNĐ – ẨN DANH

6,930,000 VNĐ (300 USD) – GIA ĐÌNH MỘT LINH MỤC DCCT

100,000 VNĐ – TRAN QUANG THANH

………………………………………………………………………

HS19 – CHÁU BÙI LÊ HOÀI PHONG, HÀ NAM

(Từ ngày 18/10/2020 đến ngày 28/10/2020)

1,202,327 VNĐ – TỪ HS18- BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN CHIẾN, NAM ĐỊNH

2,600,000 VNĐ – CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ QUÝ VỊ ÂN NHÂN TẠI ĐỨC

500,000 VNĐ – NGUYEN THI LAN ANH

1,000,000 VNĐ – TRẦN TUYẾT TRINH, THÁI HÀ

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

1,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG, THÁI HÀ

200,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

100,000 VNĐ – PHAM THI T

200,000 VNĐ – DUONG THI YEN

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

3,000,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – HAI CÔ GIÁO XỨ THÁI HÀ

5,000,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – NGUYEN THI MINH NGUYET

2,380,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

……………………………………………………

HS18 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN CHIẾN, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 29/09/2020 đến 15/10/2020)

1,045,327 VNĐ – CÒN LẠI TỪ HỒ SƠ BỆNH NHÂN LÊ THỊ LAN, NINH BÌNH

4,000,000 VNĐ – CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ QUÝ VỊ ÂN NHÂN TẠI ĐỨC

2,000,000 VNĐ – CÔ HƯỜNG, CỰU BVSS THÁI HÀ

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

300,000 VNĐ – NGUYEN DUC QUAN

100,000 VNĐ – DINH MINH HAI

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

500,000 VNĐ – ẨN DANH, QUA CHA GIUSE TRỊNH NGỌC HIÊN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – AN DANH

400,000 VNĐ – AN DANH

300,000 VNĐ – AN DANH – DO DUC CHUNG

300,000 VNĐ – NGUYEN THI KIM NGOC

300,000 VNĐ – PHẠM THỊ PHƯƠNG

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

700,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

300,000 VNĐ – VU THE CUONG

300,000 VNĐ – ẨN DANH, QUA CHA HIÊN

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

1,657,000 VNĐ – CHỊ TUYẾT, ÚC CHÂU, QUA CÔ HƯỜNG

…………………………………………………………………………

HS17- BỆNH NHÂN LÊ THỊ LAN, NINH BÌNH

(Từ ngày 12/09/2020 đến ngày 28/09/2020)

3,165,327 VNĐ – TỪ HS16 TRẦN THÌ HƯỜNG, NAM ĐỊNH CÒN DƯ

4,000,000 VNĐ – CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ QUÝ VỊ ÂN NHÂN TẠI ĐỨC

1,500,000 VNĐ – ẨN DANH, QUA CHÚ MÃN LƯƠNG, THÁI HÀ

300,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ PHAN GIANG NAM

2,000,000 VNĐ – NGUYEN NGOC BIEN

300,000 VNĐ – DO DUC CHUNG

300,000 VNĐ – DO DUC CHUNG

200,000 VNĐ – DƯƠNG THI YEN

500,000 VNĐ – NGUYEN DUY CUONG

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

200,000 VNĐ – NGO THI DUYEN

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG, THÁI HÀ

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

1,000,000 VNĐ – PHAM THI HUYNH HOA

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

3,600,000 VNĐ – ẨN DANH, QUY BENH NHÂN

700,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

200,000 VNĐ – DINH THI NGA

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

100,000 VNĐ – ĐINH MINH HAI

2,380,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

…………………………………………………………………………….

HS 16- BỆNH NHÂN TRẦN THỊ HƯỜNG, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 16.08.2020 đến 31.08.2020)

588,327 VNĐ – TỪ HỒ SƠ HS15 NGUYỄN VĂN SƠN, NGHỆ AN CÒN DƯ

4,000,000 VNĐ – CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ QUÝ VỊ ÂN NHÂN TẠI ĐỨC

1,000,000 VNĐ – CÔ THỦY, KIM GIANG

1,000,000 VNĐ – CÔ VƯƠNG, CHỊ CÔ THỦY KIM GIANG

200,000 VNĐ – PHAM THI THUY NGAN

200,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

100,000 VNĐ DANG VAN LUONG

300,000 VNĐ – NGO THI DUYEN

300,000 VNĐ – VO CHONG CHUNG LINH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

5,000,000 VNĐ – NGUYEN NGOC BIEN

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

500,000 VNĐ – NGUYEN DUC QUAN

500,000 VNĐ – PHAM THI HOA

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

100,000 VNĐ – DINH MINH HAI

1,000,000 VNĐ – DINH THI THUY

5,477,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

………………………………………………

HS15- BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN SƠN, NGHỆ AN

(Từ ngày 27/08-13/08/2020)

1,428,000 VNĐ – CÒN DƯ TỪ HS14 – NGUYỄN THỊ HOÀ, LÀO CAI.

200,000 VNĐ – PHAM THI THU

200,000 VNĐ – NGUYEN VAN TRUNG

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

300,000 VNĐ – TRAN THI GAI

200,000 VNĐ – NGUYEN TRUONG THO

500,000 VNĐ – ẨN DANH

900,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – ẨN DANH

2,000,000 VNĐ – TRAN TUYẾT TRINH, THÁI HÀ

1,000,000 VNĐ – PHAM THI HUYNH HOA

500,000 VNĐ – PHAM QUANG VIET

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

200,000 VNĐ – NGUYEN THI MUNG

200,000 VNĐ – NGUYEN VAN HA

500,000 VNĐ – KIM NGOC

100,000 VNĐ – NGUYEN TRUONG LAM

200,000 VNĐ – DƯƠNG THI YEN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – DO DUC TRUNG

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – DAO THI TRANG

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

200,000 VNĐ – TRAN QUAN

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG, THÁI HÀ

4,960,327 VNĐ – CÔ CẨM PHƯƠNG VÀ QUÝ VỊ ÂN NHÂN TẠI ĐỨC

100,000 VNĐ – NGUYEN VAN DUY

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – ANH NAM

6, 600,000 VNĐ – QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

************************************************************************

HS14 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ HÒA, LÀO CAI

(Từ 13/07/2020 đến 07/08/2020)

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

2,000,000 VNĐ – BÙI VĂN KHẨN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – DINH VAN CHIEU

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – NGUYEN DƯC QUAN

1,000,000 VNĐ – BÀ THỦY, KIM GIANG, HÀ NỘI

1,568,000 VNĐ – THÙNG BỆNH NHÂN THÁI HÀ

200,000 VNĐ – BUI THI HUONG

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

1,000,000 VNĐ – DO THI HUE

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

250,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

300,000 VNĐ – TRINH THANH DUY

500,000 VNĐ – TRAN PHUONG QUYNH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

2,185,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

100,000 VNĐ – ẨN DANH

4,125,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

………………………………………………………………………………..

HS13 – BỆNH NHÂN LÊ THỊ HẠNH, THANH HÓA

(Từ 19/06/2020 đến 13/07/2020)

908,000 VNĐ – TỪ HỒ SƠ HS12 VŨ VĂN TRUNG, NINH BÌNH

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

2,000,000 VNĐ – BUI VAN KHAN, ĐỨC

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

300,000 VNĐ – DINH MINH HAI

300,000 VNĐ – NGUYEN DUC QUAN

500,000 VNĐ – NGUYEN VAN TUAN

200,000 VNĐ – AN DANH

500,000 VNĐ – NGUYEN THI LAN ANH

300,000 VNĐ AN DANH

1,000,000 VNĐ – HAI CÔ GIÁO DÂN THÁI HÀ 

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

4,600,000 VNĐ (200 USD) – AN DANH – QUA LM THANH BÍCH, DCCT

5,160,000 VNĐ – THÙNG BỆNH NHÂN TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ

200,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

1,645,000 VNĐ – THÙNG BỆNH NHÂN TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ

1,358,000 – VNĐ – THÙNG BỆNH NHÂN TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ

………………………………………………………………………………….

HS12 – BỆNH NHÂN VŨ VĂN TRUNG, NINH BÌNH

(Từ 28/05/2020 đến 17/06/2020)

258,000 VNĐ – SỐ CÒN DƯ TỪ HS11- TRẦN THỊ YẾN

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

2,000,000 VNĐ – BUI VAN KHAN, ĐỨC

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

1,000,000 VNĐ – VU QUOC VIET

200,000 VNĐ – ẨN DANH

700,000 VNĐ – NGUYEN ANH TUAN

500,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – PHAM THI HUYNH HOA

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

300,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

500,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – LE MINH THIEN

100,000 VNĐ – LE THI PHUONG

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN MINH HUNG

150,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – ĐINH THỊ THÁI

200,000 VNĐ – CU ANH TUAN

1,500,000 VNĐ – NGUYEN ANH TUAN

100,000 VNĐ – DINH MINH HAI

500,000 VNĐ – PHAM THI PHUONG

200,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

200,000 VNĐ – TRINH THI CHINH, MẸ QUOC BAO

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

………………………………………………………………………….

HS11- BỆNH NHÂN TRẦN THÌ YẾN, HÀ NAM

(Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 28/05/2020)

908,000 VNĐ – CÒN DƯ TỪ HỒ SƠ NGUYỄN THỊ THÚY, NAM ĐỊNH

5,000,000 – VÔ DANH

2,000,000 VNĐ – BUI VAN KHAN, ĐỨC

200,000 VNĐ – PHAM THI HANG

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

300,000 VNĐ – GĐ PHUONG THANH, GX THAI HA

50,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – CÔ THỦY, KIM GIANG, HÀ NỘI

1,000,000 VNĐ – BÀ VIỆT, THÁI HÀ

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG, CỰU HUYNH TRƯỞNG THÁI HÀ

………………………………………………………………

HS10 – NGUYỄN THỊ THÚY, NAM ĐỊNH

(Từ Ngày 25/4/2020 Đến Ngày 13/5/2020)

5,908,000 VNĐ – CHUYỂN TỪ HỒ SƠ CỦA BỆNH NHÂN PHẠM VĂN TUẤN, THANH HÓA

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

2,000,000 VNĐ – BUI VAN KHAN, ĐỨC

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

200,000 VNĐ – PHAM THI THAO

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

100,000 VNĐ – DINH VAN CHIEU

300,000 VNĐ – DANG VAN ANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN THI THANH LAN

200,000 VNĐ – VU QUOC VIET

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

2,000,000 VNĐ – ẨN DANH

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

300,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN VAN DOAN

3,000,000 VNĐ – TRAN NGO THU TRANG

…………………………………………………………..

HS09 – PHẠM VĂN TUẤN, THANH HÓA

(Từ ngày 21/4/2020 đến ngày 25/04/2020)

6,508,000 VNĐ – CHUYỂN TỪ HỒ SƠ CHÁU VŨ THIÊN ÂN CÒN DƯ

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

2,000,000 VNĐ – VU THI HONG AN, SÀI GÒN

1,000,000 VNĐ – MỘT GIÁO DÂN TẠI THÁI HÀ

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN TRUONG THO

3,000,000 VNĐ – PHAM CONG CHINH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN TRUNG

2,000,000 VNĐ – BUI VAN KHAN, ĐỨC

400,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

5,000,000 VNĐ – ẨN DANH

………………………………………………………………………………….

HS08- CHÁU VŨ THIÊN ÂN, NINH BÌNH

(Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 21/04/2020)

158,000 VNĐ – CÒN DƯ TỪ HỒ SƠ ÔNG TRẦN XUÂN TRÌNH, NAM ĐỊNH

5,000,000 VNĐ – VÔ DANH

100, 000 VNĐ – PHAN THI HANG

200,000 VNĐ – PHAM THI T HAO

200,000 VNĐ – TRAN VAN KHIEN

700,000 VNĐ – NGUYEN THI TUYEN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – DINH THI THAI

100,000 VNĐ – LE QUANG SON

100,000 VNĐ – NGUYEN THUY DUONG

500,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

1,000,000 VNĐ – NGUYEN THI THANH LAN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – NGUYEN THI VAN

200,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – VU THI HAI YEN

3,000,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN THI HANG

300,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – PHAM THI LAN

200,000 VNĐ – ẨN DANH

150,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

300,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – VƯƠNG KHANH LINH

300,000 VNĐ – DAO THI TRANG

50,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

150,000 VNĐ – TRAN VAN NGHĨA

100,000 VNĐ – TRAN THI SANG

500,000 VNĐ – ẨN DANH

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

500,000 VNĐ – CU TUAN ANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN THANH NHAN

500,000 VNĐ – TÔNG THI NGA

200,000 NGO VAN KHIEU

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,0000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 – HOANG THI MINH

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – MAI XUAN TIEN

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN TAN THONG

300,000 VNĐ – GIA ĐÌNH PHUONG THANH, GX THÁI HA

200,000 VNĐ – LU THI VAN PHUONG

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

4,000,000 VNĐ – TRAN NGO THU TRANG

…………………………………………………………………………………..

HS07 – BỆNH NHÂN TRẦN XUÂN TRÌNH, LÀO CAI

(Từ ngày 17/03/2020 đến ngày 23/03/2020)

4,490,000 VNĐ – CÒN DƯ TỪ HỒ SƠ ÔNG TRẦN VĂN ĐOÀN, NAM ĐỊNH

300,000 VNĐ – HOANG HUE QUYEN

300,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – CHỊ CƯ, CHỊ TUYẾT, THÁI HÀ

1,000,000 VNĐ – LE HONG DAO

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – NGUYEN NGOC DIEM

500,000 VNĐ – LE VAN THACH

100,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – PHAM CONG CHINH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

200,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – CHI OANH

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

300,000 VNĐ – ẨN DANH

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

100,000 VNĐ – ẨN DANH

3,000,000 VNĐ – CAO THAI HUNG

1,468,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP NGƯỜI NGHÈO TẠI THÁI HÀ

…………………………………………………………………………………..

HS06 – BỆNH NHÂN TRẦN VĂN ĐOÀN, NAM ĐỊNH

(từ 0503/2020 đến 17/03/2020)

874,000 VNĐ – TỪ HỒ SƠ CỦA HAI CHÁU GIA HÂN & NGUYỄN GIA HUY

100,000 VNĐ – NGUYEN VAN THUONG

500,000 VNĐ – JRAN, TÂN BÌNH, SÀI GÒN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

2,000,000 VNĐ – TA THI NHAN

300,000 VNĐ – VU THE CUONG

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – DINH THI THAI

500,000 VNĐ – NGUYEN DUC BINH, GIÁO XỨ THƯỢNG THỤY

500,000 VNĐ – AN DANH

100,000 VNĐ – VU THI HAI YEN

2,000,000 VNĐ – NGUYỄN TUẤN ANH, CON MẸ NĂM

200,000 VNĐ – PHẠM THỊ HẰNG

90,000 VNĐ – PHẠM THỊ KIM

200,000 VNĐ – PHAM VAN THE

200,000 VNĐ – ẨN DANH

2,000,000 VNĐ – CAO THAI HUNG

200,000 VNĐ – CAO THAI HUNG

500,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – NGUYỄN THỊ THU

500,000 VNĐ – DAO THI TRANG

300,000 VNĐ – LE MINH TIEN

500,000 VNĐ – NGUYEN TH

100,000 VNĐ – NGO VAN NAM

1,000,000 VNĐ – PHẠM VAN LONG

3,000,000 VNĐ – BÙI THU HƯƠNG

2,000,000 VNĐ – NGUYEN DUNG

500,000 VNĐ – TRAN CAM VAN

200,000 VNĐ – DINH THI NGA

200,000 VNĐ – PHAM THI VIET TRINH

300,000 VNĐ – ẨN DANH

3,926,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

500,000 VNĐ – DINH NGOC AN

5,000,000 VNĐ – CÔ MARIA NGUYỄN THỊ THỦY, THÁI HÀ

……………………………………………………………………………

HS05 – HAI CHÁU: GIA HÂN VÀ GIA HUY, THANH HÓA

(Từ ngày 18/02/2020 đến 04/03/2020)

1,245,000 VNĐ – CHUYỂN TỪ HỒ SƠ ANH PHẠM VĂN PHONG CÒN DƯ

5,000,000 VNĐ – CÔ THUẦN, GIÁO XỨ THÁI HÀ

300,000 VNĐ – NGUYỄN THỊ MINH

300,000 VNĐ – CU TUẤN ANH

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – TRAN THI PHUONG

200,000 VNĐ – TRAN THI NGAN

300,000 VNĐ – VU THE CUONG

200,000 VNĐ – PHAM THI VIET TRINH

7,358,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

500,000 VNĐ – HOANG HUE QUYEN

500,000 VNĐ – TRAN THI LIEN HOAN

300,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – NGUYEN DUC QUAN

1,000,000 VNĐ – PHAM GIANG NAM

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – PHAM THI HUE

3,349,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

500,000 VNĐ – ANH NGUYỄN MINH HÙNG, BẢO VỆ SỰ SỐNG THÁI HÀ

1,500,000 VNĐ – NGUYEN VU THANH TAM

500,000 VNĐ – PHAM THI MAN

2,006,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

200,000 VNĐ – ẨN DANH

2,000,000 VNĐ – CÔ LIÊN, CA ĐOÀN TÊRÊSA THÁI HÀ

1,836,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN THÁI HÀ

……………………………………………………………………………

HS04 – ANH PHẠM VĂN PHONG, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 14/02/2020 đến 17/02/2020)

4,395,000 VNĐ – CHUYỂN SỐ DƯ TỪ HỒ SƠ BÀ NGUYỄN THỊ NHẼ

1,000,000 VNĐ – BÀ THỦY, KIM GIANG, HÀ NỘI

200,000 VNĐ – PHẠM THI THAO

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – CHỊ HẰNG, NINH BÌNH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – DANG VAN LUONG

50,000 VNĐ – DO THE NAM

2,000,000 VNĐ – CHỊ TÊRÊSA NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

5,000,000 VNĐ – CÔ SINH HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT THÁI HÀ VÀ CÁC BẠN

1,000,000 VNĐ – LUCA

500,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – ẨN DANH

5,000,000 VNĐ – CỤ THỤY, GIÁO XỨ THÁI HÀ

……………………………………………………………….

HS03 – BÀ NGUYỄN THỊ NHẼ, HÀ NỘI

(Từ ngày 09/02/2020 đến 14/02/2020)

2,479,000 VNĐ – CHUYỂN TỪ HỒ SƠ CHÁU NGUYỄN GIA BẢO

200,000 VNĐ – ẨN DANH, QUA THẦY PHANXICÔ TRẦN VĂN BẮC

5,000,000 VNĐ – GIA ĐÌNH BÀ NGUYEN THI NAM

200,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

100,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – DO THI HUE

200,000 VNĐ BUI NHU MINH

2,000,000 VNĐ – GIA ĐÌNH ANH TRẠC, CHỊ PHƯƠNG, THÁI HÀ

500,000 VNĐ – TRAN THI PHAN

200,000 VNĐ – NGUYEN HUU THE

1,000,000 VNĐ – LE THANH BINH, QUAN NHÂN, HÀ NỘI

200,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – PHAM T

200,000 VNĐ – LUONG THU THUY

500,000 VNĐ – VU DINH LAP

1,000,000 VNĐ – MARIA NGUYỄN THỊ THỦY

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – NGUYEN THI P HONG, GIÁO XỨ THƯỢNG LÂM

2,000,000 VNĐ – LUCA

300,000 VNĐ – MARIA LOAN, GIÁO XỨ THÁI HÀ

5,516,000 VNĐ – THÙNG QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

…………………………………………………………………….

HS02 – BÉ NGUYỄN GIA BẢO, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 27/01/2020 đến 08/02/2020)

561,000 VNĐ – CHUYỂN TỪ HỒ SƠ CHÁU NGUYỄN HẢI HÀ CÒN DƯ

1,500,000 VNĐ – NGUYEN VAN HAI

500,000 VNĐ – ẨN DANH

500, 000 VNĐ – LE VAN QUANG

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

2,000,000 VNĐ – EM ANNA NHU, THÁI HÀ

400,000 VNĐ – ẨN DANH, THÁI HÀ

500,000 VNĐ – TRAN THI LIEN HOAN

3,119,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

1000,000 VNĐ – MARIA TRẦN THỊ PHÚC

2,200,000 VNĐ – ẨN DANH

100,000 VNĐ – NGUYEN VAN SACH

500,000 VNĐ – TRAN THI NGOC

200,000 VNĐ – ẨN DANH

4,749,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ

…………………………………………………………………….

HS01 – BÉ NGUYỄN HẢI HÀ, NINH BÌNH

(Từ Ngày 21/01/2020 đến ngày 27/01/2020)

2,000,000 VNĐ – CHỊ PHƯƠNG, THÁI HÀ

500,000 VNĐ – TRAN THI PHAN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – NGUYEN VAN PHUC

100,000 VNĐ – TRAN VAN HIEU

100,000 VNĐ – NGUYEN THI HUE

300,000 – NGUYEN THI THANH

100,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

500,000 VNĐ – PHAN CONG CHINH

500,000 VNĐ – NGUYEN DUC TAN

300,000 VNĐ – NGUYEN TRAN CAM TU

500,000 VNĐ – HUNH TAN DE

500,000 VNĐ – TRAN THANH DUY

1,000,000 VNĐ – DINH NGOC AN

100,000 VNĐ – ẨN DANH

3,000,000 VNĐ – CHỊ BÙI THU HƯƠNG, CỰU HUYNH TRƯỞNG THÁI HÀ

500,000 VNĐ – NGUYEN T HANH BINH

300,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – ẨN DANH

300,000 VNĐ – LE THI HUYEN TRANG

200,000 VNĐ – NGUYEN TRA MY

500,000 VNĐ – VU THE CUONG

500,000 VNĐ – ẨN DANH

200,000 VNĐ – TRAN VAN DUNG

100 USD – CHAU NGUYÊN, FL, USA

100,000 VNĐ – ẨN DANH

1,000,000 VNĐ – ẨN DANH

900,000 VNĐ – DINH THI THAI

200,000 VNĐ – ẨN DANH

2,261,000 VNĐ – THÙNG TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN TẠI THÁI HÀ