DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN TRỢ GIÚP

HS99 – BỆNH NHÂN CHÁU PHẠM NGỌC LINH, NINH BÌNH

(Từ ngày 31/12/2022 đến ngày 70/01/2023)

1 965,000 VNĐ HS98, ông Vũ Thới Sâm, Nghệ An
2 1,000,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 150,000 VNĐ  Do Ta Gia Han, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ NGUYEN VAN DONG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Nguyen Thi Hong Linh, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ PHAM THI HUNG, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
16 820,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGUYEN TRƯƠNG GIANG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà, qua tài khoản
21 5,000,000 VNĐ Anh Lê Quốc Quân, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ , Ẩn danh, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Dung Anh, qua tài khoản
35 2,000,000 VNĐ VU THI HUONG, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ , Ẩn danh, qua tài khoản

HS98 – BỆNH NHÂN VŨ THỚI SÂM, NGHỆ AN

(Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 30/12/2022)

1 200,000 VNĐ Từ HS97, cháu Nguyễn Việt Trung, Gia Lai
2 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ DANG TRAN PHUONG THAO, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ BUI THI CHINH, qua tài khoản
7 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ Le Tinh by TPBank ChatPay, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ DAO THI LY, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
15 50,000 VNĐ NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
19 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
21 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ PHAM VAN PHUONG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ TRAN THI TUYET HANH, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ PHAM NAM GIANG, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ PHAMTHI HONG THAI, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ TRINH XUAN THANH, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ TRAN THI KIM LOAN, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 1,000,000 VNĐ TRINH VAN TUAN, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH VAN, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50  50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ DANG VAN ANH
52 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM
55 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 5,115,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà

HS97 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VIỆT TRUNG, GIA LAI

(Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 16/12/2022)

1 1,720,000 VNĐ Từ HS76, ông Vũ Văn Toàn, Ninh Bình
2 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ ZION JOINT, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN THI  HANG
17 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản
23 2,000,000 VNĐ ENSA GIFT, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 330,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
34 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ta Thi Huyen Linh, qua tài khoản
38 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
39 1,000,000 VNĐ Cô Thủy, Giáo xứ Thái Hà
40 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
41 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 50,000 VNĐ PHAM THI MUI, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ Dung Anh, qua tài khoản
45 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
47 500,000 VNĐ Chị Kim Chi, Thái Hà
48 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 1,200,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
51 500,000 VNĐ Nguyen Thi Thanh Hoang
52 100,000 VNĐ ONLINE MOBILE, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ PHAM THI HUE, qua tài khoản
54 500,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
56 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 500,000 VNĐ TRAN VAN KY, qua tài khoản
58 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
59 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
60 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS96 – BỆNH NHÂN VŨ VĂN TOÀN, NINH BÌNH

(Từ ngày 17/11/2022 đến ngày 05/12/2022)

 
1 1,544,000 VNĐ Còn lại từ HS95, Trần Văn Dương, Hà Tĩnh
2 200,000 VNĐ DOAN XUAN HA, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
7 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ DO THI CHUNG, qua tài khoản
10 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 600,000 VNĐ my le, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ DINH THI DUYEN, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUE, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN HUY VI, qua tài khoản
21 250,0000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ BUI KIM OANH, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ Cô Kim Chi, Thái Hà 
30 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
33 1,133,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà
34 500,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
41 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 500,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ TRAN VAN SON, qua tài khoản
47 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
48 1,000,000 VNĐ Bà Ban, Thái Hà
49 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
50 2,843,000 VNĐ   Thùng quỹ trợ giúp bệnh nhân Thái Hà
51 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản

HS95 – BỆNH NHÂN TRẦN VĂN DƯƠNG, HÀ TĨNH

(Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 17/11/2022)

 

1 357,000 VNĐ Còn lại từ HS94, chị Nguyễn Thị Phiếm, Nam Định
2 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ PHAM THI VAN ANH, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HIEN, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
20 250,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 2,000,000 VNĐ VU THI HUONG, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ PHAM THI HUONG, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
26 600,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ane Dung Anh, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
30 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
33 300,000 VNĐ LE THI  HOANG ANH, qua tài khoản
34 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ PHAM THI TAM, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ HOANG KIM SINH, qua tài khoản
40 3,237,000 VNĐ Thùng Quỹ trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà

 

HS94 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ PHIẾM, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 03/11/2022)

 

1
5,207,000 VNĐ 
Còn lại từ HS93, ông Nguyễn Văn Ngọ, Hà Nội
2 2,200,000 VNĐ  Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
5 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
7 150,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ   NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
9 150,000 VNĐ   TRAN LE DIEM, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ  NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
11 250,000 VNĐ  DO DUC CHUNG, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ  TRAN THAO VAN, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 150,000 VNĐ  FB Thao Dang, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ  PHAN THI HANG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ  PHUNG THI HANG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ  TRAN THI HANG, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
23 2,000,000 VNĐ  VU THI HUONG, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ  NGUYEN TU ANH, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ  PHAM NGOC HUYEN , qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ  PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ  NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ  NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ  Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ  DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ  Vu Ngoc Vuong, qua tài khoản
35 2,000,000 VNĐ TRAN VAN HOANG, qua tài khoản
36 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ NGUYEN THANH TAM, qua tài khoản
39 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
42 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
43 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
44 2,000,000 VNĐ Cô Sinh, Thái Hà, qua tài khoản

 

HS93 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN NGỌ, HÀ NỘI

(Từ ngày 07/10/2022 đến ngày 20/10/2022)

 

1 930,000 VNĐ Còn lại từ HS92 cháu Nguyễn Thị Nha, Hòa Bình
2 2,200,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN THI VIET TRINH, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ My le, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN KIM OANH, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ TRINH DUC AN, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 160,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ NGUYEN THI HONG THANH, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ Cô Thủy Kim Giang, Hà Nội
26 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ TRAN THI HUONG LAI, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUANG, qua tài khoản
33 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
39 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ane Dung Anh, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
43 600,000 VNĐ NGUYEN NHAT PHUONG ANH, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
45 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
46 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ NGUYEN THI HOA, qua tài khoản
48 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
49 230,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
50 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ Facebook Thao Dang, qua tài khoản  
52 5,537,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà

 

HS92 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ NHA, HÒA BÌNH

(Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 05/10/2022)

 

1 890,000 VNĐ Còn lại từ HS91, Hoàng Văn Toán, Ninh Bình
2 2,200,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ CHAU NGUYEN THI NHA, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ My Le, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
28 190,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIAN, qua tài khoản
30 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà
31 500,000 VNĐ DINH NGOC ANH, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
34 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
38 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ NGUYEN HAI DANG, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ PHAM THI THUY, qua tài khoản
43 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
44 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản

 

HS91 – BỆNH NHÂN HOÀNG VĂN TOÁN, NINH BÌNH

(Từ ngày 18/09/2022 đến ngày 30/09/2022)

 

1 1,440,000 VNĐ  Từ HS90 – Bệnh nhân Đặng Thị Quang, Hà Nội 
2 2,200,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
9 1,000,000 VNĐ Lai Thi Giang, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ VU VAN HOAN, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 NVĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
22 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 50,000 VNĐ Nguyen Quynh Anh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ NGUYEN HAI DANG, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
35 5,000,000 VNĐ VU THI HUONG, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ Vu Ngoc Vuong, qua tài khoản

 

HS90 – BỆNH NHÂN ĐẶNG THỊ QUANG, HÀ NỘI

(Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022)

 

 

1  1,540,000 VNĐ Còn lại từ HS89 – Cháu Lê Hoàng Phúc, Nghệ An
2 2,200,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 1,200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
10 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ Dung Anh, qua tài khoản
21 350,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình an, qua tài khoản
24 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ ZION JOINT, qua tài khoản
30 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ NGUYEN VAN KET, qua tài khoản
33 300,000 VNĐ my le, qua tài khoản
34 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ TRAN VAN NHAT, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ TRAN VAN KHANH, qua tài khoản

 

HS89 – BỆNH NHÂN LÊ HOÀNG PHÚC, NGHỆ AN

(Từ ngày 02/09/2022 đến ngày 11/09/2022)

 

1 240,000 VNĐ Còn lại từ HS88 – Vũ Văn Đang, Ninh Bình
2 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
3 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
6 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ My Le, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
12 1,500,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Nguyen Phuong Dai, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ ZION JOINT, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ DO DUC TRUNG, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
30 5,000,000 VNĐ NGUYEN THI MAI, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Học viên Lớp Giáo lý, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
36 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản
41 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
43 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
46 250,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 5,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua văn phòng Giáo xứ Thái Hà

 

HS88 – BỆNH NHÂN VŨ VĂN ĐANG, NINH BÌNH

(Từ ngày 21/08/2022 đến ngày 01/09/2022)

 

1 4,040,000 VNĐ  Còn lại từ HS87, chị Trần Thị Tin, Nam Định
2 300,000 VNĐ NGUYEN THI HUYEN, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Vu Ngoc Vuong
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ HOANG HAI YEN
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM TUAN ANH, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ MAI NHAT QUANG, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 50,000 VNĐ NGUYEN THI THUY DUONG, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ PHAN KIM TIEN, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ My Le, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà
33 200,000 VNĐ DANG MAI TRANG, qua tài khoản
34 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
37 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUONG, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ NGUYEN HUY VY, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG
43 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ TRAN THI CUC, qua tài khoản
45 2,000,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản

 

HS87 – BỆNH NHÂN TRẦN THỊ TIN, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 14/08/2022 đến ngày 21/08/2022)

 

1 12,140,000 VNĐ Còn lại từ HS86 của em Tạ Thị Dung, Hà Nam
2 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ PHAM THI TUYET TRINH, qua tài khoản
4 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
9 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHU, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUONG, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An
13 1,000,000 VNĐ BUI THI HUONG, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ MAI THI THAO, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN HUU TUNG, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ VU THI TUYET, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản

 

HS86 – BỆNH NHÂN TẠ THI DUNG, HÀ NAM

(Từ ngày 12/08/2022 đến ngày 13/08/2022)

 

1 5,390,000 VNĐ Còn lại từ HS85, Bà Đỗ Thị Thảo, Buôn Ma Thuột
2 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUONG, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ Lm. Nguyen Van Nam, qua tài khoản
11 150,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ DO THI HUE, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ TRAN VAN THANH, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGUYEN THI YEN, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUONG, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ NGUYEN THI HAT, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
25 50,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ NGUYEN THI  HIEN, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
32 500,000 VNĐ Tran Van Phuong, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ NGUYEN NGOC DIEM, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ VU THI NINH, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ LE THI NGOC, qua tài khoản
37 300,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN KIM OANH, qua tài khoản
39 10,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ BUI VAN DONG, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ DO TIEN TRINH, qua tài khoản
42 250,000 VNĐ VU THI BICH PHUONG, qua tài khoản
43 1,000,000 VNĐ DO NGOC TU, qua tài khoản
44 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI THOA, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ NGUYEN VAN NGHIA, qua tài khoản
46 3,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS85 – BỆNH NHÂN ĐỖ THỊ THẢO, BÔN MA THUỘT

(Từ ngày 31/07/2022 đến ngày 12/08/2022)

 

1 1,290,000 VNĐ Còn lại từ HS84, cháu Bảo Quốc, Thanh Hóa
2 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
10 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ NGUYEN HAI DANG, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ VU QUANG SON, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI VAN ANH, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ DINH VAN  HOAN, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
30 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ NGUYEN DỤY VU, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ PHAM THI THU TRANG, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
44 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ NGUYEN THI SAU, qua tài khoản
46 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
47 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ NGUYEN THI ITHUY LINH, qua tài khoản
49 250,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
51 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
52 200,000 VNĐ Anna Dung Anh, qua tài khoản
53 100,000 VNĐ NGUYEN THI MINH NGUYET, qua tài khoản
54 500,000 VNĐ Chị Kim Chi, Thái Hà
55 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 300,000 VNĐ Nguyen Uyen Thi Thao
58 100,000 VNĐ DO THI YEN, qua tài khoản
59 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
60 200,000 VNĐ DO TRUNG KIEN, qua tài khoản
61 50,000 VNĐ Từ Viettel Money, qua tài khoản
62 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
63 100,000 VNĐ NGUYEN THI HONG, qua tài khoản
64 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
65 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
66 100,000 VNĐ BUI THI HONG THAM, qua tài khoản
67 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
68 3,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
69 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
70 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
71 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
72 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
73 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
74 1,000,000 VNĐ NGUYEN DINH SONG, qua tài khoản
75 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
76 200,000 VNĐ PHAM TINH, qua tài khoản
77 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
78 300,000 VNĐ Chuyển qua ZaloPay, qua tài khoản
79 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
80 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
81 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
82 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS84 – BỆNH NHÂN LÊ CÔNG BẢO QUỐC, THANH HÓA

(Từ ngày 14/07/2022 đến ngày 28/07/2022)

 

1 290,000 VNĐ Còn lại từ HS83, cháu Nguyễn Tuấn Anh, Sơn La
2 300,000 VNĐ TRAN THI HUE, qua tài khoản
3 1,000,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
4 400,000 VNĐ VU THI LUA, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
18 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ DO DUC CHUNG, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ VU NGOC VUONG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An
30 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ DINH VAN CUONG, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ  NGUYEN THI THAM, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ NGUYEN THI MINH NGOC, qua tài khoản
44 100,000 VNĐ TRINH XUAN THANH, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ LE THIEN CHAU, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ VU THANH THUY, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ LE CONG DOAN, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU HUYEN, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ NGUYEN CONG THANH, qua tài khoản
50 300,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ TRAN THI ANH DUONG, qua tài khoản
52 500,000 VNĐ NGUYEN THANH TRUNG, qua tài khoản
53 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 1,000,000 VNĐ Nguyen Cat Buu Ngoc, qua tài khoản
57 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
58 200,000 VNĐ Ẩn danh
59 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HIEN, qua tài khoản
60 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
61 2,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản

 

HS83 – BỆNH NHÂN NGUYỄN TUẤN ANH, SƠN LA

(Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 13/07/2022)

 

1 1,950,000 VNĐ Còn lại từ HS82, cháu Nguyễn Quỳnh Anh, Nghệ An
2 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
3 250,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
4 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI NGOC BICH, qua tài khoản
8 50,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ VU THI THUY VAN, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 250,000 VNĐ LE QUANG VINH, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ PHAM QUANG HOC, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ NGUYEN HUY LONG, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ KIEU TRUNG SON, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ VU NGOC VUONG, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ VUONG THI HANG, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 90,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU HA, qua tài khoản
44 50,000 VNĐ TRINH THI ANH TUYET, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 500,000 VNĐ DUC VUONG, qua tài khoản
47 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
50 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 150,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
52 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ NGUYEN VIET TRUNG, qua tài khoản

 

HS82 – BỆNH NHÂN NGUYEN QUỲNH ANH, NGHỆ AN

(Từ ngày 30/06/2022 đến ngày 05/07/2022)

 

1 10,550,000 VNĐ Còn lại từ HS81, bé Ma Quyết Tiến, Lào Cai
2 300,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
3 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ NGUYEN THI YEN, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
10 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ TRAN DUC AN, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 200,000 VĐN DANG VAN ANH, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
33 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản

 

HS81 – BỆNH NHÂN MA QUYẾT TIẾN, LÀO CAI

(Từ ngày 26/06/2022 đến ngày 30/06/2022)

 

1 250,000 VNĐ Còn lại từ HS80 – Bệnh nhân Phạm Thị Mai, Ninh Bình
2 100,000 VNĐ NGUYEN THI HOAN, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
7 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ MAI VUI TRUONG NHO, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An, HS80, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An, HS81, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 11,800,000 VNĐ (500 USD) Chị Ai Nguyen, Mỹ
17 500,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 11,800,000 VNĐ  (500 USD) Anh Thiên, qua chị Ai Nguyen

 

HS80 – BỆNH NHÂN PHẠM THỊ MAI, NINH BÌNH

(Từ ngày 17/06/2022 đến ngày 25/06/2022)

 

 

1 300,000 VNĐ Còn lại từ HS79, bệnh nhân Vũ Quang Tuyên, Thái Bình
2 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ PHAN THI  HANG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
12 2,600,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 250,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Anh Hà, Thuần Hậu, Phát Diệm
20 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN VAN HUNG, qua tài khoản
25 50,000 VNĐ NGUYEN HUU TONG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ TRINH XUAN THANH, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ NGUYEN THI LOAN, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ DAO VAN THE, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ HOANG VAN TRINH, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 300,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ VUONG THI LINH, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ Anne Dung Anh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ NGUYEN THI TUYEN, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ DO MINH TUAN, qua tài khoản
48 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 150,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ NGUYEN THI HOA, qua tài khoản
54 100,000 VNĐ HOANG THI TUYET, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
56 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
57 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà

 

HS79 – BỆNH NHÂN  VŨ QUANG TUYÊN, THÁI BÌNH

(Từ ngày 08/06/2022 đến ngày 19/06/2022)

 

1 2,530,000 VNĐ Còn lại từ HS78, cháu Nguyễn Xuân Thủy, Thanh Hóa
2 1,000,000 VNĐ Bà Ban, Giáo xứ Thái Hà
3 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
11 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN DUC DUY, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
20 400,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ DINH QUANG HUY, qua tài khoản
23 250,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
24 50,000 VNĐ NGUYEN THI SAO MAI, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ HOANG THI NHU, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ CAO VAN SAU, qua tài khoản
30 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 2,000,000 VNĐ PHAN LE MAI HUONG, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ TRAN QUOC HUY, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ DINH VAN CUONG, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ TRAN THI HUONG, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ VU MANH DUC, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ NGUYEN VAN THUY, qua tài khoản
44 500,000 VNĐ PHAM THI THU TRANG, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ DAO THI LY, qua tài khoản
46 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 200,000 VNĐ NGUYEN THI LANH, qua tài khoản
50 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
51 300,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ Chị Kim Chi, Thái Hà

 

HS78 – BỆNH NHÂN NGUYỄN XUÂN THỦY, THANH HÓA

(Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 08/06/2022)

 

1 430,000 VNĐ Còn lại từ HS77 – Ông Nguyễn Văn Tiến, Ninh Bình
2 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN HUY VY, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ TRINH THI LINH, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 250,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ NGUYEN THI MY LINH, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 400,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
29 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 1,000,000 VNĐ BUI THI THU HƯƠNG, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 150,000 VNĐ DO THI THU TRANG, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ NGUYEN THI HONG LINH, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
36 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ TRAN DUC AN, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ DO MAI PHUONG, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ DO VAN DOAN, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ PHAM THI CHI, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
43 500,000 VNĐ LE QUANG VINH, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
46 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 200,000 VNĐ PHAN THI VAN ANH, qua tài khoản
50 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
51 100,000 VNĐ TRAN THI THUONG, qua tài khoản
52 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
53 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ TRAN THI ANH DUONG, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ NGUYEN THI MAI, qua tài khoản
56 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
58 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
59 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
60 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
62 1,000,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
63 100,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
64 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS77 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN TIẾN, NINH BÌNH

(Từ ngày 21/05/2022 đến ngày 01/06/2022)

 

1 2,780,000 VNĐ Còn lại từ HS76 cháu Vi Thế Giang, Bắc Giang
2 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ PHAN THI HANG, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ Xuka, qua tài khoản
8 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
13 400,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM , qua tài khoản
14 500,000 VNĐ DING NGOC AN, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN , qua tài khoản
27 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
30 2,000,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ Quỹ trợ giúp người nghèo

 

HS76 – BỆNH NHÂN VI THẾ GIANG, BẮC GIANG

(Từ ngày 18/05/2022 đến ngày 21/05/2022)

 

1 4,697,709 VNĐ Còn lại từ HS75, cháu Lưu Hiển Minh 
2 500,000 VNĐ TRINH DUC AN, qua tài khoản
3 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
5 3,132,320 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 700,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ VU THI TUYET, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
14 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
19 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 3,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ BUI THU HƯƠNG, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ NGUYEN VỤ THANH TAM, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ PHAN KIM TIEN, qua tài khoản

 

HS75 – BỆNH NHÂN LƯU HIỂN MINH, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 10/05/2022 đến ngày 16/05/2022)

 

1 3,497,709 VNĐ Còn lại từ HS74 – anh Lê Đình Hùng, Thanh Hóa
2 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ VU THE CONG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
19 400,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH HUYEN, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
29 10,200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ Chị Thủy và Cháu Tâm, Thái Hà
 

HS74 – BỆNH NHÂN LÊ ĐÌNH HÙNG, THANH HÓA

(Từ ngày 26/04/2022 đến ngày 10/05/2022)

 

1 299,709 VNĐ Từ HS73 chị Phạm Thị Liễu còn lại
2 100,000 VNĐ MGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ TRINH THI PHUONG ANH, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 2,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ TRAN THI H ANG, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua cha Hiên
16 1,000,000 VNĐ Bà Ban, Thái Hà
17 200,000 VNĐ DANG VAN ẠNH, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ LE DINH HUNG, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
25 3,000,000 VNĐ NGUYEN QUOC CUONG, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ DO MAI PHUONG, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ DINH VAN CUONG, qua tài khoản
34 1,000,000 VNĐ PHAN KIM TIEN, qua tài khoản 
35 1,500,000 VNĐ   Thùng trợ giúp bệnh nhân
36 1,000,000 VNĐ Một giáo dân Thái Hà
37 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 4,198,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà
40 2,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
41 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản

 

HS73 – BỆNH NHÂN PHẠM THỊ LIỄU, HÀ NAM

(Từ ngày 15/04/2022 đến ngày 26/04/2022)

 

1 1,899,709 VNĐ Còn lại từ HS72, Nguyễn Việt Bạo, Nam Định
2 4,000,000 VN Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh (hết)
3 100,000 VNĐ DUONG THI YEN, từ tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, từ tài khoản
5 500,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, từ tài khoản
6 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, từ tài khoản
7 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, từ tài khoản
8 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, từ tài khoản
9 300,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
10 100,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
11 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, từ tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, từ tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
15 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, từ tài khoản
16 200,000  VNĐ Bui Thi Khi, từ tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
18 100,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
19 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, từ tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU HANG, từ tài khoản
21 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
22 100,000 VNĐ NGUYEN THI PHUONG NGA, từ tài khoản
23 200,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, từ tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, từ tài khoản
25 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, từ tài khoản
27 2,000,000 VNĐ Một gia đình tại Thái Hà
28 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản 
29 1,000,000 VNĐ Anna Nguyễn Hồng Lâm
30 200,000 VNĐ NGUYEN DUC DUY, từ tài khoản
31 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, từ tài khoản
32 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, từ tài khoản
33 500,000 VNĐ Chị Kim Chi, Sài Gòn
34 1,500,000 VNĐ Chị Tho, Cần – Thái Hà
35 200,000 VNĐ TRUONG THI CHIEN, từ tài khoản
36 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
37 200,000 VNĐ TRAN THI THAO, từ tài khoản
38 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua cha Hiên
39 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, từ tài khoản
40 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, từ tài khoản

 

HS72 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VIỆT BẠO, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 15/04/2022)

 

1 2,917,487 VNĐ Còn lại từ HS71- Ông Nguyễn Hữu Mục, Hà Tĩnh
2 4,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh (còn lại 4 triệu)
3 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
4 1,000,000 VNĐ Nguyen Cat Buu Ngoc, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ TRAN THI LINH, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ TRAN VAN TINH, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ TCB, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ Giuse Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo xứ Cổ Nhuế
14 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 30,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 22,222 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 30,000 VNĐ TRAN VAN NAM, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ PHAM QUOC VIET, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ KIỀU THỊ DUNG, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
30 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ PHAM VAN PHUONG, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ TCB, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 300,000 VNĐ MAI XUÂN TIEN, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ DONG THI KIM PHUONG, qua tài khoản
43 300,000 NVD MAI VAN HAI, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Maria N.T.Thu Trang, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
48 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 200,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ PHAM THI HUONG, qua tài khoản
51 1,000,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An
52 500,000VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
53 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
55 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 200,000 VNĐ Bui Thi Khi, qua tài khoản
57 100,000 VNĐ  DO MAI PHUONG, qua tài khoản
58 200,000 VNĐ NGUYEN THI THAM, qua tài khoản

 

HS71 – BỆNH NHÂN NGUYỄN HỮU MỤC, HÀ TĨNH

(Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 07/04/2022)

 

1 4,085,478 VNĐ Còn lại từ HS70 của hai cháu Mạnh Cường và Đức Việt
2 4,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh (còn lại 8 triệu)
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
5 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ BUI THU HUONG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ PHAM TUNG LAM, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
12 1,325,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM XUAN, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ PHAM THI HOA, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ TRAN THI AN, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ TCB, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
24 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
26 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
27 657,000 VNĐ NGUYEN THI THU, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
38 5,000,000 VNĐ Tran Van The – NGUYEN THI THU, qua tài khoản
39 350,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS70 – BỆNH NHÂN CHÁU MẠNH CƯỜNG VÀ ĐỨC VIỆT, BẮC GIANG

(Từ ngày 25/03/2022 đến ngày 01/04/2022)

 

1 2,085,487 VNĐ Còn lại từ HS68, bệnh nhân Bùi Thị Thanh, Ninh Bình
2 4,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh (còn lại 12 triệu)
3 250,000 VNĐ gia đình Phuong Hien, qua tài khoản
4 400,000 VNĐ VU MANH DUC, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 1,500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ huong, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
14 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ NGUYEN VAN HOANG DUC, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ Daminh Pham Van Ha, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ DO VAN AN, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ DINH NGOC AN, qua tài khoản
31 400,000 VNĐ DINH VAN ANH, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
37 4,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
38 1,000,000 VNĐ DANG NGOC ANH, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ NGO THI DUYEN, qua tài khoản
40 5,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ HOANG THI NGOC DIEP, qua tài khoản
43 2,000,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
44 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 400,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
47 800,000 VNĐ DAO TIEN DUNG, qua tài khoản
48 1,000,000 VNĐ Một giáo dân Thái Hà
49 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 200,000 VNĐ PHAM THI NGAN, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ VUONG THI HUYEN, qua tài khoản
53 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 300,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
55 300,000 VNĐ NGUYEN THI HOA, qua tài khoản
56 1,000,000 VNĐ Anne PTH, qua tài khoản
57 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
58 1,000,000 VNĐ Nguyen Nhu Y, qua tài khoản
59 300,000 VNĐ My Le, qua tài khoản
60 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
62 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
63 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
64 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
65 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
66 500,000 VNĐ HOANG VAN HIEU, qua tài khoản
67 500,000 VNĐ VƯƠNG THI NGUYET, qua tài khoản

 

HS69 – BỆNH NHÂN BÙI THỊ THANH, NINH BÌNH

(Từ ngày 17/03/2022 đến ngày 24/03/2022)

 

1 1,685,487 VNĐ  Còn lại từ HS66-67-68 của 3 em mắc bệnh về máu tại Hòa Bình
2 4,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh (còn lại 16 triệu)
3 500,000 VNĐ  NGUYEN BICH LIEN, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
6 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
9 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ CAO TRUONG HUNG TRINH, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ VU MANH DUC, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
19 2,000,000 VNĐ Ck ttmc, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
21 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ TRAN THI THUY HANH, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ XUKA, qua tài khoản
27 400,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ TRAN THI AN, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ TRAN THI CUC, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ NGUYEN HUY VY, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
37 700,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ Nguyen Viet Trung, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ NGUYEN THI HONG THANH, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản
42 1,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
43 5,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS66-67-68 – BỆNH NHÂN QUÁCH KHÁNH HUỆ, BÙI KHÁNH TÂM, QUÁCH NAM KHÁNH THUỘC DÂN TỘC MƯỜNG TẠI HÒA BÌNH

(Từ ngày 05/03/2022 đến ngày 17/03/2022)

 

1 1,709,809VNĐ Còn lại từ HS65 – Bà Lê Thị Hồng Trâm, Đắc Lắk
2 12,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh(còn lại 24 triệu)
3 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
5 600,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
9 900,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ PHAM THI THUY, qua tài khoản
12 900,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
15 600,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
16 600,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Co Sinh, qua tài khoản
18 2,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
21 50,000 VNĐ LE VAN KINH, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ NGUYEN THI LOAN, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ DO THI KIM THANH, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ Xuka, qua tài khoản
27 600,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
29 3,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ TRINH DUC AN, qua tài khoản
31 6,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ Maria Truc Uyen, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
35 2,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ NGUYEN THI HUYEN, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
40 3,000,000 VNĐ PHAM QUANG HOC, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ NGUYEN THI BICH NGOC, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ DINH THI NGA, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ TCB, qua tài khoản
46 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
47 300,000 VNĐ KIEU TRANG, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 300,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
51 1,500,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
52 1,000,000 VNĐ Nguyen Viet Trung, qua tài khoản
53 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ PHAM THI HUYEN LINH, qua tài khoản
55 50,000 VNĐ NGO THI VAN, qua tài khoản
56 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua cha T
57 500,000 VNĐ HONG, qua tài khoản
58 497,000 VNĐ Ẩn danh, , qua tài khoản
59 200,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
60 100,000 VNĐ PHAM QUANG HUY, qua tài khoản
61 100,000 VNĐ VTCBVNVX, qua tài khoản
62 400,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
63 100,000 VNĐ VU VAN TAI, qua tài khoản
64 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
65 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
66 2,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
67 200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
68 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
69 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
70 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
71 3,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
72 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
73 200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY, qua tài khoản
74 100,000 VNĐ VU THI THU TRANG, qua tài khoản
75 345,678 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
76 80,000 VNĐ PHAM THI NGOC THUY, qua tài khoản
77 300,000 VNĐ NGUYEN THI LANH, qua tài khoản
78 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS65 – BỆNH NHÂN LÊ THỊ HỒNG TRÂM, ĐẮC LẮK

(Từ ngày 02/03/2022 đến ngày 05/03/2022)

 

1 1,809,809VNĐ Còn lại từ HS64 – Cháu Nguyễn Lê Hải An, Yên Bái
2 4,000,000 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh(còn lại 36 triệu)
3 500,000 VNĐ LE THI PHUONG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ PHAM VAN TUAN, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ PHAN THI HANG, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 50,000 VNĐ NGUYEN DUC NGUYEN, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 2,000,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN THI HONG HANH, qua tài khoản
15 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ PHAM TUNG LAM, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ ZION JOINT SOTCK COMPANY, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ ONLINE MOBILE, qua tài khoản
22 2,000,000 VNĐ VU THI KIM PHUONG, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 1,300,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
28 2,000,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản

 

HS64 – BỆNH NHÂN NGUYỄN LÊ HẢI AN, YÊN BÁI

(Từ ngày 27/02/2022 đến ngày 02/03/2022)

 

1 3,217,333 VNĐ Còn lại từ HS63 Phạm Thị Tuyết, Ninh Bình
2 4,724,276 VNĐ Từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh(còn lại 40 triệu)
3 200,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
11 248,200 VNĐ Thanh Huong Do, xoom, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ DOAN THI THANH HUYEN, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
16 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 3,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK CAMPANY, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
28 1,300,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ NGUYEN THI IDUYEN, qua tài khoản
32 50,000 VNĐ VU THI HAI YEN, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ VU QUANG SON, qua tài khoản
34 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ DO VAN PHONG, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 70,000 VNĐ NGUYEN THI NGAN, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ NGUYEN THI THANH, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ Aahan, qua tài khoản
43 300,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 2,350,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 300,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
48 1,300,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
49 200,000 VNĐ NGUYEN THI MINH, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 100,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ VU THI THU TRANG, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ TRAN THI ANH DUONG, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
56 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 200,000 VNĐ NGUYEN THI THAM, qua tài khoản
58 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
59 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

 

HS63 – BỆNH NHÂN PHẠM THỊ TUYẾT, NINH BÌNH

(Từ ngày 18/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

1 517,333 VNĐ Còn lại từ HS62, bà Mai Thị Hiên, 
2 4,000,000 VNĐ Trích từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh qua TK
3 50,000 VNĐ VU THI HAI YEN, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 1,000,000 VNĐ TRAN THI BICH LIEN, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ PHAN THI HANG, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ Maria Thao, GX.Thai Ha
11 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ HA HUY DAI, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ VU PHUONG THAO, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG
25 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ TRINH THI LINH, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ Bà Ban, Gx Thái Hà
32 1,000,000 VNĐ Một giáo dân Gx. Thái Hà
33 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
38 1,500,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
39 1,000,000 VNĐ NGUYỄN THÚY LIÊN, qua tài khoản
40 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 100.000 VNĐ Aahan, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ PHAM THI HUONG, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ PHAM MINH TIEN, qua tài khoản
48 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ PHAM HUY LINH, qua tài khoản
50 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ Bui Thi Anh, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ TRAN THI ANH DUONG, qua tài khoản
54 500,000 VNĐ NGUYEN KIM ANH, qua tài khoản
55 100,000 VNĐ VU VAN KHOA, qua tài khoản
56 300,000 VNĐ  ONLINE MOBILE, qua tài khoản
57 200,000 VNĐ TRAN THI CUC , qua tài khoản
58  100,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN , qua tài khoản
59  300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
60 200,000 VNĐ MAI TUAN ANH, qua tài khoản
61 300,000 VNĐ MAI XUAN TIEN, qua tài khoản
62 200,000 VNĐ DO NGOC DUY, qua tài khoản
63 100,000 VNĐ BUI THI HUONG, qua tài khoản
64 100,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
65 100,000 VNĐ DO THI THUY, qua tài khoản
66 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
67 500,000 VNĐ CAO THI KHUYEN, qua tài khoản
68 200,000 VNĐ PHAM THI TUYET, qua tài khoản
69 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
70 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
71 100,000 VNĐ NGUYEN THI MINH NGOC, qua tài khoản
72 200,000 VNĐ ONELINE MOBIEL, qua tài khoản
73 200,000 VNĐ VU VAN CONG, qua tài khoản
74 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
75 500,000 VNĐ Nguyen Thi Nam, qua tài khoản
76 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
77 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
78 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
79 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
80 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
81 1,000,000 VNĐ NGUYEN TIEN MANH, qua tài khoản
82 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
83 1,000,000 VNĐ PHAN KIM TIEN, qua tài khoản
84 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
85 1,000,000 VNĐ TRINH THI PHUONG ANH, qua tài khoản
86 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH TAM, qua tài khoản
87 100,000 VNĐ Pham Xuan Anh, Gx Thai Ha, qua tài khoản
88 200,000 VNĐ DO THI ANH, qua tài khoản
89 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS62 – BỆNH NHÂN MAI THỊ HIÊN, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 11/02/2022 đến ngày 18/02/2022)

1 10.307.333 VNĐ Còn lại từ HS61 – BÙI VĂN ĐÔNG, Hà Nam
2 2,260,000 VNĐ ĐÔNG Á CHUYỂN TIỀN KIỀU HỐI, qua tài khoản
3 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ My Le, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ NGUYEN THI  HANG, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ Xuka, qua tài khoản
11 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ TRAN THI HUONG GIANG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Anton PNB, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
21 1,500,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ ZION JOINT SOTCK COMPANY, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN THI HOAI, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
27 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ MAI MINH HOANG, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
33 300,000 VNĐ VU VAN CHUONG, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ VU QUANG SON, qua tài khoản
36 1,000,000 VNĐ Anne Pham Thu Hang, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ NGO VAN TU, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ TRAN THI HONG NHUNG, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ PHAM THI KIM THANH, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản
46 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
48 100,000 VNĐ MAI THI HUE, qua tài khoản
49 200,000 VNĐ PHAN THI VAN ANH, qua tài khoản
50 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 500,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
55 3,000,000 VNĐ Trích từ 47,724,276 VNĐ của một vị ẩn danh qua TK

HS61 – BỆNH NHÂN BÙI VĂN ĐÔNG, HÀ NAM

(Từ ngày 09/02/2022 đến ngày 11/02/2022)

1

5.707.333 VNĐ Còn lại từ HS60- Bn Hoàng Thị Lý, Thái Bình
2 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ NGO VAN LONG, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ BUI THU HƯƠNG, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ PHAN THI HANG, qua tài khoản
14 50,000 VNĐ NGUYEN NHU QUYNH, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TAN, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ DINH THI LINH, qua tài khoản
17 1,500,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Đỗ Trung Dũng, Hà Nội
19 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPHANY, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ BUI THI KHI, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ BUI THI KIM OANH, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ PHAM QUANG HOC, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ NGUYEN HUY VY, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ PHAM TUNG LAM, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ NGUYEN THI THAM, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Kieu Duy Trung, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ Aahan, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ VU VAN THI, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ BUI THI HONG THAM, qua tài khoản
43 500,000 VNĐ PHAM VAN TIEP, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
45 1,000,000 VNĐ NGUYEN DUY HUNG, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
47 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ DO THI DUNG, qua tài khoản
49 300,000 VNĐ DINH QUANG HUY, qua tài khoản
50 10,500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 500,000 VNĐ Gia đình Thế Anh – Ngọc Anh, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ DO VAN TOAN, qua tài khoản
53 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
55 50,000 VNĐ DINH KHAC LONG, qua tài khoản
56 500,000 VNĐ XB, qua tài khoản
57 200,000 VNĐ TRAN THI OANH, qua tài khoản
58 50,000 VNĐ NGUYEN DUC NGUYEN, qua tài khoản
59 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS60 – BỆNH NHÂN HOÀNG THỊ LÝ, THÁI BÌNH

(Từ ngày 28/01/2022 đến ngày 09/02/2022)

1 2.857.333 VNĐ Còn lại từ HS59 – Nguyễn Văn Song, Hà Nội
2 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
5 500,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
14 1,500,000 VNĐ MINH THUAN, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ NGUYEN THI H ANG, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
17 400,000 VNĐ DINH NHO MINH, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ HOANG KIM SINH, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
22 50,000 VNĐ HOANG THI LY, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ PHAM QUANG HOC, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
26 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ DO THI THU TRANG, qua tài khoản
30 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ DAO TIEN DUNG, qua tài khoản
35 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
36 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
37 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 500,0000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIAN, qua tài khoản
39 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
40 2,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ Aahan, qua tài khoản
42 1,000,000 VNĐ DINH VAN CUONG, qua tài khoản

HS59 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN SONG, HÀ NỘI

(Từ ngày 16/01/2022 đến ngày 28/01/2022)

1 807.333 VNĐ Còn lại từ HS58 Cao Xuân Bắc
2 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ PHAM KIM TIEN, qua tài khoản
9 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định
15 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ IBFT CAO TRUONG HUNG THINH, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ NGUYEN THI MINH NGOC, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ DO THI CHIEN, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN THI NHAI, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ PHAN THI SAO, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ DINH VAN CHIEU, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ HA HUY DAI, qua tài khoản
28 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
33 400,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
36 2,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ VU PHUONG THAO, qua tài khoản
38 4,000,000 VNĐ Cô Hồng Trần từ Mỹ, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ TCB, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
42 700,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
43 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Giáo xứ Thái Hà

HS58 – BỆNH NHÂN NGUYỄN XUÂN BẮC, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 15/01/2022)

1 1,007.333 VNĐ Còn lại từ HS57- Nguyễn Quốc Khánh, Thanh Hóa
2 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Quỹ Mai Lan, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 2,000,000 VNĐ LE THI  HOANG ANH, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ VU THI DIEP ANH, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ Nhóm ve chai Nam Định, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ PHAM QUANG HOC, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
21 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN THANH TUNG, qua tài khoản
25 1,000,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ NGUYEN VAN NHUNG, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ DO THI HUYEN LINH, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ MY LE, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ PHAN THI VAN ANH, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ VU MANH DUC, qua tài khoản
42 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
43 1,100,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
45 2,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
46  200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH , qua tài khoản
47  300,000 VNĐ PHAM THI MAN , qua tài khoản
48 200,000 VNĐ Anton P NB, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ HA HUY DAI, qua tài khoản
52 500,000 VNĐ  Một anh giáo dân ở Thái Hà
53 500,000 VNĐ DINH NGOC AN, qua tài khoản
54 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
55 250.000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
56 1,000,000 VNĐ Gia đình anh Nhân – Thủy, Thái Hà
57 1,000,000 VNĐ Một giáo dân ở Thái Hà

HS57 – BỆNH NHÂN NGUYỄN QUỐC KHÁNH, THANH HÓA

(Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 03/01/2022)

1  2,707.333 VNĐ Còn lại từ HS56 – Cháu Trần Đình Phúc
2 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
4 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
8 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Quy Mai Lan, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ PHAM THI HOA, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ TRAN THI NGOC, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ NGUYEN THANH HAO, qua tài khoản
21 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ MAI TUAN ANH, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ TRAN THI VUI, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 300,000 VNĐ NGUYEN HOANG YEN, qua tài khoản
34 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ TRIEU THI BICH, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ TRAN THI HUONG LAN, qua tài khoản
40 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ PHAM VAN PHUONG, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ NGUYEN THI YEN, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ TRAN THI CUC, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TAN, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ NGUYEN VAN VIET, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ DINH VAN HINH, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 300,000 VNĐ KHONG HUU DUY, qua tài khoản
50 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 500,000 VNĐ JOINT STOCKCOMPANY, qua tài khoản
52 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ DINH VAN MANH, qua tài khoản
54 200,000 VNĐ DO THI VAN, qua tài khoản
55 300,000 VNĐ PHAM TUAN KHANG, qua tài khoản
56 100,000 VNĐ NGUYEN THI THANH SON, qua tài khoản
57 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
58 1,000,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
59 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Giáo xứ Thái Hà
60 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
62 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
63 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
64 100,000 VNĐ NGO DUY DUYEN, qua tài khoản
65 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
66 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
67 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
68 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
69 100,000 VNĐ TA THI THE, qua tài khoản
70 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
71 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
72 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
73 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
74 1,000,000 VNĐ PHAN KIM TIEN, qua tài khoản
75 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS56 – BỆNH NHÂN TRẦN ĐÌNH PHÚC, NGHỆ AN

(Từ ngày 18/12/2021 đến ngày 26/12/2021)

1 107.333 VNĐ Còn lại từ HS55, ông Lại Văn Nhuần, Ninh Bình
2 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ NGUYEN PHAM AN TAM, qua tài khoản
4 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ MY LE, qua tài khoản
7 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ Nhóm ve chai Nam Định, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN DUC DO, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ CHU THI HA, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ DAO TIEN DUNG, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
19 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ NGUYEN THI HAI VAN, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
23 500,000 VNĐ PHAM QUANG HOC, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
26 400,000 VNĐ Một giáo dân tại Thái Hà, qua tài khoản
27 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
30 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
32 1,000,000 VNĐ ZION JOIN STOCK COMPANY, qua tài khoản
33 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ BUI THI KHI, qua tài khoản
35 3,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ NGUYEN MINH HUNG, qua tài khoản
37 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ KT Ẩn danh, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
42 1,000,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
43 1,000,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ DOAN THI THANH HUYEN, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 7,000,000 VNĐ Anh Minh Truong từ Mỹ ủng hộ Quỹ trợ giúp bệnh nhân

HS55 – BỆNH NHÂN LẠI VĂN NHUẦN, NINH BÌNH

(Từ ngày 09/12/2021 đến ngày 15/12/2021)

1 3.687.333 VNĐ Từ HS54 NGUYEN THI HOA, TUYÊN QUANG
2 50,000 VNĐ VU THI DIEP ANH, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ ISL, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 2,000,000 VNĐ Cô Hồng Trần Houston, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ DAO TIEN DUNG, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
15 320,000 VNĐ TRAN NGO THU TRANG, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ DOAN THI YEN, qua tài khoản
20 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ IBT, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ BUI THI KHI, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ DOAN THI THANH HUYEN, qua tài khoản
24 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 300,000 VNĐ NGUYEN DUC KHIÊM, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
29 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ VU THI HAI YEN, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ MAI THI LE DUYEN, qua tài khoản
42 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
43 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
48 300,000 VNĐ HOANG THI THANH, qua tài khoản
49 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
50 2,000,000 VNĐ Cô Hồng, Giáo xứ Thái Hà 
51 50,000 VNĐ NGUYEN THI TRUC LY, qua tài khoản
52 150,000 VNĐ TRAN THI THUY, qua tài khoản
53 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
54 300,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
55 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 300,000 VNĐ PHAN THI PHUONG, qua tài khoản
58 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
59 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
60 100,000 VNĐ NGUYEN THI QUYNH LY, qua tài khoản
61 500,000 VNĐ Bà Ban, Giáo xứ Thái Hà

HS54 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ HOA, TUYÊN QUANG

(Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 06/12/2021)

1 2.087.333 VNĐ Còn lại từ HS53 – anh Đỗ Trung Dũng, Hà Nội
2 200,000 VNĐ NGUYEN THI THANH THUY, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN THUY ANH, qua tài khoản
5 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ HOANG THI LUU, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ NGUYEN THI TRUONG GIANG, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ NGUYEN VAN THANH, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ NGUYEN THANH HAO, qua tài khoản
22 2,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG
26 300,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
27 150,000 VNĐ DINH THI LAN, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ UONG DINH THANG, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ NGUYEN VAN HIEN, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ NGUYEN NGOC HUYEN, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ NGUYEN DUC TRUNG HIEU, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ VU THI HUONG, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ NGUYEN DUC DO, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ PHAM THI THU TRANG, qua tài khoản
40 150,000 VNĐ DO THI THU TRANG, qua tài khoản
41 300,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
43 2,000,000 VNĐ Tran Thang, qua tài khoản
44 100,000 VNĐ PHAM TUAN ANH, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 300,000 VNĐ Nguyen Viet Trung, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ IBT, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
51 100,000 VNĐ NGUYEN THI THUY, qua tài khoản
52 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
53 800,000 VNĐ Ủng hộ 4 hồ sơ, 55,56,57,58, qua tài khoản
54 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
55 5,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
56 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

HS53 – BỆNH NHÂN ĐỖ TRUNG DŨNG, HÀ NỘI

(Từ ngày 23/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

1 937.333 VNĐ Từ HS52, Nguyễn Thị Nhân, Hà Tĩnh
2 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
6 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ NGUYEN DUC TIN, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Bui Thi Khi, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
14 1,000,000 VNĐ BUI THI HUONG, qua tài khoản
15 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ UH ANH DO TRUNG DUNG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN THI THUY, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ HS53, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ PHAM THI HANG, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ NGUYEN VAN TOAN, qua tài khoản
25 2,000,000 VNĐ Con xin ung ho benh nhan Do Trung Dung
26 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ NGUYEN THANH HANG, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ TRAN THI HUE, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ TRAN VAN TAM, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRI, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
33 300,000 VNĐ HO THI MINH, qua tài khoản
34 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
37 1,000,000 VNĐ NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ MY LE, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ TRAN PHUONG LINH, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ NGUYEN THANH TUNG, qua tài khoản
43 1,000,000 VNĐ DINH VAN TUY, qua tài khoản
44 2,000,000 VNĐ VU THI LAN PHUONG, qua tài khoản
45 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 500,000 VNĐ Một giáo dân gửi qua cha Gius Định, C.Ss.R
47 200,000 VNĐ PHAM THI KIM THANH, qua tài khoản
48 500,000 VNĐ MAI CÔNG NHẬT, qua tài khoản
49 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 100,000 VNĐ NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản
51 500,000 VNĐ LE QUANG VINH, qua tài khoản
52 50,000 VNĐ NGO VAN VUONG, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ THANH & DO TRUNG DUNG, qua tài khoản

HS52 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ NHÂN, HÀ TĨNH

(Từ ngày 17/11/2021 đến ngày 22/11/2021)

1 10.220.333 VNĐ Còn lại từ HS51, Đào Thị Ngân, Nam Định
2 300,000 VNĐ PHAM MINH TUAN, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ NGUYEN THI HONG HANH, qua tài khoản
4 300,000 VNĐ PHAM THI MAN, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ NGUYEN XUAN TRAN, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ TRAN THI HUONG GIANG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ TRAN THI DIEM, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 300,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ BUI VAN TIEN CUONG, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
16 400,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
25 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
27 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
28 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ Phêrô Cần, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ TRAN VAN NHAN, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG , qua tài khoản
35  100,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
36  500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC
39 1,217,000 VNĐ Thùng quỹ trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà

HS51 – BỆNH NHÂN ĐÀO THỊ NGÂN, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 15/11/2021)

1 12,000 VNĐ Còn lại từ HS50, bệnh nhân Nguyễn Thị Sợi
2 3,000,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
3 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, từ tài khoản
4 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, từ tài khoản
5 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
6 200,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, từ tài khoản
7 500,000 VNĐ PHERO CAN, từ tài khoản
8 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, từ tài khoản
9 50,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
10 500,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
12 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, từ tài khoản
13 300,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
14 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, từ tài khoản
15 33,333 VNĐ PHAM NGOC LONG, từ tài khoản
16 1,000,000 VNĐ DOAN THI YEN, từ tài khoản
17 200,000 VNĐ DOAN THI THANH HUYEN, từ tài khoản
18 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, từ tài khoản
20 200,000 VNĐ Phêrô Giang, từ tài khoản
21 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
23 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU, từ tài khoản
24 200,000 VNĐ DINH THI THAI, từ tài khoản
25 100,000 VNĐ HA DUY DAI, từ tài khoản
26 500,000 VNĐ TRAN VAN NAM, từ tài khoản
27 100,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
28 500,000 VNĐ NGUYEN VAN THANH, từ tài khoản
29 1,000,000 VNĐ NGUYEN NGOC HUY, từ tài khoản
30 200,000 VNĐ DANG THU HUYEN, từ tài khoản
31 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, từ tài khoản
32 100,000 VNĐ NGUYEN THI MINH NGOC, từ tài khoản
33 200,000 VNĐ TRAN THI CUC, từ tài khoản
34 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, từ tài khoản
35 200,000 VNĐ NGUYEN THI THAM, từ tài khoản
36 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, từ tài khoản
37 200,000 VNĐ TRAN HUU THUY, từ tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN THI CUC, từ tài khoản
39 300,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
40 200,000 VNĐ DINH VAN DUNG, từ tài khoản
41 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
42 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
43 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
44 500,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, từ tài khoản
45 100,000 VNĐ NGUYEN THI QUYNH LY, từ tài khoản
46 500,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
47 500,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
48 200,000 VNĐ NGO VAN LONG, từ tài khoản
49 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
50 500,000 VNĐ DANG THI HUYEN TRANG, từ tài khoản
51 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
52 200,000 VNĐ NGUYEN TRUNG THANH, từ tài khoản
53 1,000,000 VNĐ BUI THI THU HUONG, từ tài khoản
54 300,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
55 500,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
56 300,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
57 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
58 100,000 VNĐ VU NGOC LINH, từ tài khoản
58 500,000 VNĐ BUI THI TRAN HUONG, từ tài khoản
59 300,000 VNĐ NGUYEN LAM HAI VY, từ tài khoản
60 100,000 VNĐ NGO VAN VUONG, từ tài khoản
61 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
62 200,000 VNĐ TRAN DUC MINH, từ tài khoản
63 2,000,000 VNĐ TRAN MS, từ tài khoản
64 300,000 VNĐ MAI VAN HAI, từ tài khoản
65 300,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
66 500,000 VNĐ Gia đình bé Noel, từ tài khoản
67 500,000 VNĐ Giuse Nguyễn Thiện Minh, Gx Cát Thuế, từ tài khoản
68 100,000 VNĐ BUI THI ANH, từ tài khoản
69 500,000 VNĐ HOANG THI THANH, từ tài khoản
70 300,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
71 500,000 VNĐ DAO THI NGAT, từ tài khoản
72 300,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
73 275,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
74 50,000 VNĐ DINH THI HOAN, từ tài khoản
75 150,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
76 300,000 VNĐ PHAM TINH, từ tài khoản
77 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
78 300,000 VNĐ PHAM THI HUYEN LINH, từ tài khoản
79 500,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, từ tài khoản
80 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
81 100,000 VNĐ Ẩn danh, từ tài khoản
82 3,000,000 VNĐ NGUYEN THI HOANG LY, từ tài khoản
83 300,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, từ tài khoản
84 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, từ tài khoản

HS50 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ SỢI, THÁI BÌNH

(Từ ngày 27/10/2021 đến ngày 10/11/2021)

1 712,000 VNĐ Còn lại từ HS49 của bệnh nhân Ma Đin
2 100,000 VNĐ Ẩn danh, từ tai khoản
3 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, từ tai khoản
4 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, từ tai khoản
5 300,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, từ tai khoản
6 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, từ tai khoản
7 200,000 VNĐ DOAN THI THANH HUYEN, từ tai khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, từ tai khoản
9 2,000,000 VNĐ LE THI HOANG ANH, từ tai khoản
10 1,000,000 VNĐ VU THI THANH TAM, từ tai khoản
11 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, từ tai khoản
12 500,000 VNĐ NGUYEN TRƯƠNG GIANG, từ tai khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tai khoản
14 1,200,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An, từ tai khoản
15 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, từ tai khoản
16 1,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, từ tai khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, từ tai khoản
18 200,000 VNĐ DINH VAN CHIEU, từ tai khoản
19 500,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, từ tai khoản
20 100,000 VNĐ Ẩn danh, từ tai khoản
21 200,000 VNĐ TRAN THI CUC, từ tai khoản
22 200,000 VNĐ NGUYEN THI THAM, từ tai khoản
23 300,000 VNĐ HA MINH KHOA, từ tai khoản
24 100,000 VNĐ  Ẩn danh, từ tai khoản
25 200,000 VNĐ HA DUY DAI , từ tai khoản
26  200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tai khoản
27 5,000,000 VNĐ Phuoc Anh từ TRAN NGOC THAI, từ tai khoản
28 500,000 VNĐ TRAN NGOC THAI, từ tai khoản
29 1,000.000 VNĐ PHAM GIANG NAM, từ tai khoản
30 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, từ tai khoản
31 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tai khoản
32 200,000 VNĐ Ẩn danh, từ tai khoản
33 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, từ tai khoản
34 300,000 VNĐ Ẩn danh, từ tai khoản

………………………..

HS49 – BỆNH NHÂN MA ĐIN, LÂM ĐỒNG

(Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 27/10/2021)

1 429,000 VNĐ Còn lại từ HS48, Trần Sách Phương, Thái Bình
2 200,000 VNĐ PHAM VAN TRONG, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
9 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
10 1,500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
18 400,000 VNĐ DAO TIEN DUNG, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Quỹ Từ thiện Bình An, qua tài khoản
23 800,000 VNĐ Bà Ban, Giáo xứ Thái Hà, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ NGUYEN HUU CAT, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ NGUYEN VIET TRUNG, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ NGUYEN THI NAM, qua tài khoản
30 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ NGUYEN THI HONG LINH, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 300,000 VNĐ TRAN PHUONG UYEN, qua tài khoản
38 700,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ PHERO CAN, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ NGO THI DUYEN, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
43 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ PHAN THI VAN ANH, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 300,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
51 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
53 500,000 VNĐ NGUYEN THI THAM, qua tài khoản
54 100,000 VNĐ PHAM THI DỊU, qua tài khoản
55 500,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
56 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
57 5,000,000 VNĐ Thùng Quỹ trợ giúp bệnh nhân Thái Hà

HS48- BỆNH NHÂN TRẦN SÁCH PHƯƠNG, THÁI BÌNH

(Từ ngày 11/09/2021 đến ngày 27/09/2021)

1 4,300,000 VNĐ Còn lại từ HS47 Nguyễn Ngọc Trâm, Ninh Bình
2 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ MTL, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
9 2,000,000 VNĐ NGUYEN THI VAN, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ ZION JOINT STOCK COMPANY, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
16 150,000 VNĐ DO THI THU TRANG, qua tài khoản
17 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 1,000,000 VNĐ  NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ DINH VAN CHIEU, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ DINH THI NGA, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ VAN THI MINH THU, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ TRAN QUANG KHANH, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 2,000,000 VNĐ BUI HAI BINH, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ DINH CUONG THINH, qua tài khoản
31 1,084,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà
32 195,600 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUON, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

…………………………….

HS47- CHÁU NGUYỄN NGỌC TRÂM, NINH BÌNH

(Từ ngày 26/08/2021 đến ngày 10/09/2021)

1 1,100,000 VNĐ Từ HS46 anh Phạm Văn Sang, Thái Bình
2 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ TONG THI NGA, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN THI NGAN, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ DINH THI THAI, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ DOAN THI THANH HUYEN, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ HA HUY DAI, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ PHUNG THI HANG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ NGUYEN THI HONG HANH, qua tài khoản
27 300,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
32 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
33 1,100,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ ZION JOINT STOCK CAMPANY, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG
37 200,000 VNĐ TRAN HUU THUY
38 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ NGUYEN HA HUONG DUONG, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ NGUYEN VIET TRUNG, qua tài khoản
42 150,000 VNĐ UONG DINH THANG, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ VUONG THI NGUYET, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ DO THI THU HUYEN, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ LE THI HANG, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản
50 300,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
51 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 100,000 VNĐ NGO THI DUYEN , qua tài khoản
53 300,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
54 100,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
55 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
56 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 200,000 VNĐ PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản
58 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
59 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
60 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 100,000 VNĐ TRAN THI DUNG, qua tài khoản
62 500,000 VNĐ TRAN THI HUYEN, qua tài khoản
63 500,000 VNĐ
MAI THANH, qua tài khoản
64 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

…………………………….

HS46- BỆNH NHÂN PHẠM VĂN SANG, THÁI BÌNH

(Từ ngày 17/08/2021 đến ngày 26/08/2021)

1 6,731,000 VNĐ  Còn lại từ HS45, Bùi Văn Nam, Nam Định
2 5,000,000 VNĐ VH KHOI, qua tài khoản
3 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ DO DINH BINH, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
8 1,000,000 VNĐ PHẠM THI QUYNH HOA, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 400,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
15 300,000 VNĐ NGUYEN THI HONG THANH, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
18 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
21 300,000 VNĐ HOANG THI MINH, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
24 1,100,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ PHAM THI KHUYEN, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ TRAN THI HUYEN, qua tài khoản

HS45- BỆNH NHÂN BÙI VĂN NAM, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 01/08/2021 đến ngày 14/08/2021)

1 6,851,000 VNĐ Từ HS44 còn lại, Trương Thị Hiên, Tuyên Quang
2 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
8 400,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
9 1,000,000 VNĐ PHAM THI HOA, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ NGUYEN DO DIEU LINH, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
12 550,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ PHAM THI HIEN, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ TRINH THI PHUONG ANH, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ BUI THU HUONG, qua tài khoản
19 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
22 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
23 1,000,000 VNĐ FB MINH T TRUONG, qua tài khoản
24 1,200,000 VNĐ Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ PHAM THI HOA, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ TRAN THI HUYEN, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ DANG THI KHANH HUYEN, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ TRINH THI THUY, qua tài khoản
33 50,000 VNĐ NGUYEN QUYNH HOA, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ TRINH DUC AN, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ PHAM VAN TRONG, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ TRAN NGOC HIEP, qua tài khoản
37 150,000 VNĐ NGUYEN TRUONG LAM, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ NGUYEN THU VIEN, qua tài khoản
39 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ DANG THI HONG PHUONG, qua tài khoản
41 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 100,000 VNĐ NGUYEN DUC THANG, qua tài khoản
43 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 100,000 VNĐ NGUYEN VAN THIEU, qua tài khoản
50 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGỌC, qua tài khoản
51 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 80,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

……………………..

HS44- BỆNH NHÂN TRƯƠNG THỊ HIÊN, TUYÊN QUANG

(Từ ngày 20/07/2021 đến ngày 17/07/2021)

1  301,000 VNĐ Từ HS43 của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn
2 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
12 250,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ TRAN THI HUYEN, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
15 150,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 300,000 VNĐ HOANG THI MINH, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRINH, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ HA DUY DẠI, qua tài khoản
21 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ NGUYEN ANH DUC, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ TRUONG NGOC HANH, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ PHAM VAN TRONG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ PHAM VAN TINH, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ TRAN THAO VAN, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ NGUYEN THI MAI, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ HOANG THI THUY, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ CHIA SE YEU THUONG, qua tài khoản
31 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 1,200,000 VNĐ Quỹ thừ thiện Bình An, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ NGUYEN THI PHUONG, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ NGUYEN DINH THUC, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ VU THI LA, qua tài khoản
37 1,500,000 VNĐ TRAN VAN TAI, qua tài khoản
38 500,000 VNĐ Mr M, qua tài khoản
39 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ HUYNH THI PHONG LINH, qua tài khoản
41 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUONG, qua tài khoản
42 4,500,000 VNĐ Một chị từ Mỹ, qua người thân ở Sài Gòn
43 500,000 VNĐ DINH CUONG TRINH, qua tài khoản
44 100,000 VNĐ NGUYEN THI CUC, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ DO ANH DUNG, qua tài khoản
46 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
47 1,150,000 VNĐ (50USD) một chị từ Mỹ, qua tài khoản USD

HS43- BỆNH NHÂN NGUYÊN VĂN TOÀN, NINH BÌNH

(Từ ngày 08/07/2021 đến ngày 16/07/2021)

1 4,219,000 VNĐ Còn lại từ HS42- Dương Thị Hoàng An
2 100,000 VNĐ TO THI LIEN, qua tài khoản
3 1,000,000 VNĐ  PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ PHAM VAN LONG, qua tài khoản
11 400,000 VNĐ VU XUAN DINH, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ PHAM THI HUYNH HOA, qua tài khoản
14 500,000 VNĐ LE THUY NGOC, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
18 1,100,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình an, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN THI HONG HANH, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ NGUYEN THI HONG HANH, qua tài khoản
21 300,000 VNĐ DANG TRAN TUAN ANH, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Cô Maria Nguyễn Thị Thủy, Kim Giang, HN
23 200,000 VNĐ TRAN THI HUYEN, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ NGUYEN THI DAO, qua tài khoản
26 4,682,000 VNĐ
 Thùng trợ giúp bệnh nhân Nhà Sách Thái Hà

HS42- CHÁU DƯƠNG THỊ HOÀNG AN, HÀ NAM

(Từ ngày 25/06/2021 đến ngày 05/07/2021)

1 28,000 VNĐ Còn lại từ HS41 của em Lò Thị Trang
2 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản
4 1,500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
6 1,000,000 VNĐ LE THU HOAI, qua tài khoản
7 2,000,000 VNĐ LE HONG DAO, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ CAO TRUONG HUNG TRINH, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 20,000 VNĐ NGUYEN VAN DUC, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN THI MAI, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
17 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản
19 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ HOANG THI MINH, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ PHAM THI HUYEN, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ NGUYEN VAN HUNG, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
26 1,000,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
28 130,000 VNĐ VU THI NGOAN, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
32 2,300,000 VNĐ FB Minh T Truong, qua tài khoản
33 500,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
34 1,000,000 VNĐ Cô Hồng, Thái Hà
35 200,000 VNĐ VU VAN TU, qua tài khoản
36 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
38 300,000 VNĐ HOANG VAN TRINH, qua tài khoản
39 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
40 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 5,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ  CHU THI THU, qua tài khoản
43 150,000 VNĐ  IBT, qua tài khoản
44 200,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
45 500,000 VNĐ FAMILY REMITTA NCE, qua tài khoản
46 1,000,000 VNĐ NGUYEN VAN THANH, qua tài khoản
47 400,000 VNĐ DANG VAN ANH, qua tài khoản
48 500,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ LE TIEN DAT, qua tài khoản
50 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
51 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
52 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
53 1,000,000 VNĐ Quỹ Từ Thiện Bình An, qua tài khoản
54 1,000,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
55 1,000,000 VNĐ BÙI THU HƯƠNG, qua tài khoản
56 2,000,000 VNĐ NGUYEN MINH HUNG, qua tài khoản
57 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
58 2,185,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà 
59 100,000 VNĐ TO THI LIEN, qua tài khoản
60 100,000 VNĐ DANG DAC KHANH, qua tài khoản
61 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU, qua tài khoản
62 100,000 VNĐ PHAM THI NGAN, qua tài khoản
63 2,500,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
64 5,056,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
65 300,000 VNĐ NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản
66 200,000 VNĐ  NGUYEN THI BACH YEN, qua tài khoản

HS41- CHÁU LÒ THỊ TRANG, SƠN LA

(Từ ngày 08/06/2021 đến ngày 23/06/2021)

1 1,028,000 VNĐ Từ HS40- Anh Ngô Văn Hưng còn lại
2 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 1,000,000 VNĐ PHAM GANG NAM, qua tài khoản
6 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TAM, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Fb Minh T Truong, qua tài khoản
14 1,000,000 VNĐ BÙI THU HƯƠNG, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI DAO, qua tài khoản
18 100,000 VNĐ
VU THI LAN, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
20 100,000 VNĐ
TRAN THI HANG, qua tài khoản
21 1,000,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ
NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
23 300,000 VNĐ
HOANG THI MINH, qua tài khoản
24 1,000,000 VNĐ
NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ
NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ
Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ
NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ
Bà Ban, Giáo xứ Thái Hà
31  450,000 VNĐ
Thùng Bệnh nhân Giáo xứ Thái Hà
32 200,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ
 NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
35 200,000 VNĐ
Ẩn danh, qua tài khoản
36 1,000,000 VNĐ
PHAM GIANG NAM, qua tài khoản

HS40-BỆNH NHÂN NGÔ VĂN HƯNG, NINH BÌNH

(Từ ngày 25/05/2021 đến ngày 05/06/2021)

1 3,828,000 VNĐ Còn lại từ HS39 – Cháu Nguyễn Khánh My
2 500,000 VNĐ NGUYEN HUY CUONG, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản 
7 500,000 VNĐ NGUYEN THI HUYEN, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ PHAM THI VIÊT TRINH, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ KHONG HUU DUY, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ DUONG THI YEN, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN THI PHUONG NGA, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN DINH BAO, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ Mr M, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ Do Dinh Binh, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ UONG DINH THANG, qua tài khoản
23 400,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ LE THU HOAI, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ NGO VAN HAI, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ TRAN THI KIEU HOA, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ DAO TIEN DUNG, qua tài khoản
32 2,000,000 VNĐ BUI HAI BINH, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản 
34 300,000 VNĐ VU THI NGA, qua tài khoản 
35 1,000,000 VNĐ Qũy từ thiện Bình An quyên góp cho HS40
36 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
38 5,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

…………………………..

HS39-BỆNH NHÂN NGUYỄN KHÁNH MY, NAM ĐỊNH

(Từ ngày 08/05/2021 đến ngày 25/05/2021)

1 850,000 VNĐ Còn lại từ HS38 – Bệnh nhân Nguyễn Đình Biên
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 100,000 VNĐ HA DUY HAI, qua tài khoản
4 350,000 VNĐ IBFT, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
6 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
8 300,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
9 300,000 VNĐ DUONG THI THUY, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ DUONG THI THUY, qua tài khoản 
11 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
13 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ  NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
16 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
21 100,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
22 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ NGUYEN THI KIM NGOC, qua tài khoản
29 300,000 VNĐ NGUYEN VAN HUNG, qua tài khoản
30 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ DV Thuong, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ NGUYEN VAN DIEM, qua tài khoản
34 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ DINH DUC CHINH, qua tài khoản
36 500,000 VNĐ Một bạn BSVV, Ẩn danh, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ DUI DUC HIEP, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ NGUYEN KHANH M Y, qua tài khoản
39 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
40 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
42 500,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ KIEU THI NGA, qua tài khoản
44 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An quyên gióp cho HS39
45 500,000 VNĐ LE NGAN GIANG, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 1,000,000 VNĐ LE THUY NGOC, qua tài khoản
49 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
50 150,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
51 300,000 VNĐ Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản
52 500,000 VNĐ PHAM THI HOA, qua tài khoản
53 200,000 VNĐ HA DUY ĐẠI, qua tài khoản
54 1,000,000 VNĐ DO VAN BINH, qua tài khoản
55 2,000,000 VNĐ BUI HAI BINH, qua tài khoan
56 1,358,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà
56 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
57 500,000 VNĐ Bà Báu, Thái Hà
58 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
59 2,320,000 VNĐ FB MINH T TRUONG, qua tài khoản
60 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
61 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
62 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản

…………………………………

HS38-BỆNH NHÂN NGUYỄN ĐÌNH BIÊN, BẮC GIANG

(Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 07/05/2021)

1 4,491,000 VNĐ Từ HS37 bệnh nhân Đoàn Quang Thẩm
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
5 1,000,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
6 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ IBT, qua tài khoản
9 150,000 VNĐ VU THI LAN, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ VU DUY CUONG, qua tài khoản
11 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
13 300,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ KHONG HUU DUY, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ Mr M, qua tài khoản
16 500,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
17 500,000 VNĐ NGO VAN KHIÊU, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
20 200,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
21 50,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
22 1,000,000 VNĐ Bà Thuỷ, Kim Giang, Hà Nội
23 4,000,000 VNĐ Một học viên lớp Giáo lý dự tòng và Hôn nhân K47 Thái Hà
24 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản 
25 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình an, qua tài khoản
26 234,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
27 975,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà
28 1,000,000 VNĐ 1 giáo dân Thái Hà

………………………………………………….

HS37-BỆNH NHÂN ĐOÀN QUANG THẨM, THÁI BÌNH

(Từ ngày 20/04/2021 đến ngày 27/04/2021)

1 871,000 VNĐ Còn lại từ HS36- Bệnh nhân Đinh Văn Phố
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ DINH KHAC LONG, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
7 300,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ NGUYEN THI NGAN, qua tài khoản
9 250,000 VNĐ BUI DUC HIEP, qua tài khoản
10 200,000 VNĐ HA DUY DAI, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ NGUYEN VAN MINH, qua tài khoản
12 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ NGUYEN HIEN, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ  TRAN THI THUONG, qua tài khoản
16 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
18 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản
19 5,000,000 VNĐ Ẩn danh, Giáo dân Thái Hà
20 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 50,000 VNĐ HOANG THAO YEN, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ DO VAN HUU, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ NGO VAN TU, qua tài khoản
24 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 100,000 VNĐ TRAN THI NHUNG, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ  NGUYEN THI LAN, qua tài khoản
27 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
28 1,000,000 VNĐ Nguyen Thi Nam, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
33 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ NGUYEN THI KIM NGOC, qua tài khoản
36 100,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
37 300,000 VNĐ VU VAN LAM, qua tài khoản
38 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
40 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 500,000 VNĐ PHAM THI LAN, qua tài khoản
42 300,000 VNĐ TRINH DUC AN, qua tài khoản
43 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TOAN, qua tài khoản
44 300,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
45 200,000 VNĐ  Ẩn danh, qua tài khoản
46 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản 
47 3,820,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà
48 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
49 2,000,000 VNĐ LE THU HOAI, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ
LE THI HANG, qua tài khoản

………………………………………….

HS36 – BỆNH NHÂN ĐINH VĂN PHỐ, NINH BÌNH

(Từ ngày 09/04/2021 đến ngày 19/04/2021)

1 271,000 VNĐ Còn dư từ HS35 – NGUYỄN NGỌC THÚY, HÀ TĨNH
2 2,036,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ TRAN CHI PHUONG, qua tài khoản
5 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
6 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ Qua tài khoản: ung ho HS36
8 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
9 100,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
10 300,000 VNĐ DUI DUC HIEP, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ VU QUOC VIET, qua tài khoản
12 200,000 VNĐ ĐAO TIEN THANH, qua tài khoản
13 100,000 VNĐ DINH VAN TAI, qua tài khoản
14 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 200,000 VNĐ NGUYEN VAN DIEN, qua tài khoản
16 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
17 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ Em NGỌC THUY, MONG EM KHOI BENH, qua tài khoản
19 300,000 VNĐ giup a Dinh Van Pho, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH, qua tài khoản
22 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU HIEN, qua tài khoản
24 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ TRƯƠNG THI HUONG, qua tài khoản
26 300,000 VNĐ NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
28 500,000 VNĐ NGUYEN MANH TRONG, qua tài khoản
29 500,000 VNĐ NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản
30 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
31 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An
32 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 2,134,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà
34 2,000,000 VNĐ BUI HAI BINH, qua tài khoản
35 1,500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 2,000,000 VNĐ DO VAN BINH, qua tài khoản

………………………………..

HS35 – BỆNH NHÂN NGUYỄN NGỌC THÚY, HÀ TĨNH

(Từ ngày 30/03/2021 đến 09/04/2021)

1 51,000 VNĐ Từ hồ sơ HS34 của cháu Phan Yến Nhi
2 200,000 VNĐ Trần Văn Hiêu, qua tài khoản
3 200,000 VNĐ Nguyen Thi Ngan, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ Nguyen Thi Hang, qua tài khoản
5 500,000 VNĐ Dao Tien Dung, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ Dang Van Luong, qua tài khoản
7 500,000 VNĐ Nguyen Duy Cuong, qua tài khoản
8 100,000 VNĐ Tran Thi Thuong, qua tài khoản
9 400,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
10 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản
12 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An quyên góp cho HS34
13 1,200,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An quyên góp cho HS35
14 500,000 VNĐ Ủng hộ HS32, qua tài khoản
15 1,000,000 VNĐ TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ DANG THI NU, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ VU THI TUYET, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ DINH DUC TRINH, qua tài khoản
20 1,000,000 VNĐ Ẩn danh: Ung ho hs35, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ PHAM THI PHUONG, qua tài khoản
22 200,000 VNĐ MAI TUAN ANH, qua tài khoản
23 200,000 VNĐ Ẩn danh, Con ung ho HS35
24 400,000 VNĐ Ẩn danh, Con ung ho HS34,35
25 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 500,000 VNĐ NGUYEN BICH LIEN, qua tài khoản
27 1,000,000 VNĐ MAI THANH XUYEN, qua tài khoản
28 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ TRAN THI HANG, qua tài khoản
30 50,000 VNĐ NGUYEN THI MINH NGUYET, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ DINH THI THÁI, qua tài khoản
32 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ DANG THI XUAN MAI, qua tài khoản
34 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 500,000 VNĐ Ẩn danh,qua tài khoản
36 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 500,000 VNĐ TRINH VAN TUAN, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản
39 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, giáo dân Thái Hà
40 300,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
41 120,000 VNĐ Ẩn danh
42 500,000 VNĐ Cô Tú, Giáo xứ Thái Hà
43 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 350,000 VNĐ NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
46 100,000 VNĐ HA HUY DAI, qua tài khoản 
47 1,000,000 VNĐ Anne Thao Ngo, qua tài khoản
48 500,000 VNĐ ZP5V…qua tài khoản
49 100,000 VNĐ DO THI THU TRANG, qua tài khoản
50 500,000 VNĐ NGUYEN THI THÚY LINH, qua tài khoản
51 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản

……………………………………………………………………

HS34- CHÁU PHAN YẾN NHI, NAM ĐỊNH 

(Từ ngày 29/03/2021 đến 30/03/2021)

1 1,914,000 VNĐ Còn dư từ HS33- Lê Văn Thuyết
2 5,000,000 VNĐ TRAN KIM TUYEN, qua tài khoản
3 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản
6 300,000 VNĐ NGO THI DUYEN, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ KHONG HUU DUY, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ CHU THI THU, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
12 2,000,000 VNĐ Từ Foreign Worker, qua tài khoản
13 987,000 VNĐ Thái Thị Hương, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ PHAM THI CUC, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
16 2,701,000 VNĐ Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà
17 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
19 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
20 2,000,000 VNĐ Bac Dai ung ho quy nguoi benh
21 200,000 VNĐ Nguyen Hien, qua tài khoản 
22 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
23 1,149,000 VNĐ chị Thao Nguyen, từ Mỹ

……………………………………………………………………………..

HS33 – BỆNH NHÂN LÊ VĂN THUYẾT, NGHỆ AN

(Từ ngày 23/03/2021 đến ngày 29/03/2021)

1 9,209,000 VNĐ   Còn dư từ HS32 – Vũ Văn Tôn, Ninh Bình
2 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
3 1,000,000 VNĐ BÙI THU HƯƠNG, qua tài khoản
4 100,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
5 300,000 VNĐ DINH THI THAI, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
7 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
9 200,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
10 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản
11 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
13 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
14 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
15 100,000 VNĐ DƯƠNG THI YEN, qua tài khoản
16 1,000,000 VNĐ Quỹ từ thiện Bình An quyên góp
17 500,000 VNĐ DINH NGOC AN, qua tài khoản
18 200,000 VNĐ PHAM THI KIM THANH, qua tài khoản 
19  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản 
20  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản 
21  200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản 
22 100,000 VNĐ Nguyễn Thi Minh Ngọc, qua tài khoản
23 100,000 VNĐ NGUYEN THI TUYET, qua tài khoản
24 555,555 VNĐ NGUYEN THI TINH, qua tài khoản
25 500,000 VNĐ NGO VAN QUYEN, qua tài khoản
26 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
27 150,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
28 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 1,000,000 VNĐ Qua tài khoản – Xin Chúa Thương Chữa Lành
30 50,000 VNĐ TRINH XUAN VIEN, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ TRAN QUOC VIET, qua tài khoản
32 200,000 VNĐ LE THI LINH CHI, qua tài khoản
33  100,000 VNĐ VU VAN CANH, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ NGUYEN THI NGAN, qua tài khoản
36 300,000 VNĐ NGUYEN THI HOA, qua tài khoản
37 200,000 VNĐ KHOANG HUU DUY, qua tài khoản
38 200,000 VNĐ Hieu Thai Nguyen, qua tài khoản
39 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ PHAM THANH TIEN, qua tài khoản
41 100,000 VNĐ NGUYEN THUY DƯƠNG, qua tài khoản
42 200,000 VNĐ NGUYEN THI THA, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ CHU VAN TAP, qua tài khoản
44 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
45 100,000 VNĐ VU VAN TU, qua tài khoản
46 200,000 VNĐ VU VAN THOAN, qua tài khoản
47 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
48 100,000 VNĐ DINH KHAC LONG, qua tài khoản
49 300,000 VNĐ DUONG THI THUY, qua tài khoản
50 400,000 VNĐ PHAM NGOC HUAN, qua tài khoản
51 410,000 VNĐ Cô Thủy, Kim Giang, HN
52 3,735,000 VNĐ Thùng Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân tại Thái Hà

……………………………………………………………………………..

HS32 – BỆNH NHÂN VŨ VĂN TÔN, NINH BÌNH

(Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 23/03/2021)

1 359,000 VNĐ HS31 CHÁU SÙNG SEO SI, LÀO CAI CÒN LẠI
2 2,000,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
4 200,000 VNĐ PHAM THI THUY NGA, qua tài khoản
5 1,000,000 VNĐ PHAM GIANG NAM, qua tài khoản
6 200,000 VNĐ TRAN VAN HIEU, qua tài khoản
7 200,000 VNĐ NGUYEN VAN MINH, qua tài khoản
8 200,000 NVĐ NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản
9 600,000 VNĐ VU THE CUONG, qua tài khoản
10 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
11 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
12 500,000 VNĐ Vu Thi, qua tài khoản
13 500,000 VNĐ NGUYEN VAN TIEN, qua tài khoản
14 200,000 VNĐ NGUYEN THI HUYEN, qua tài khoản
15 500,000 VNĐ NGUYEN DUY CUONG, qua tài khoản
16 300,000 VNĐ DINH THI THAI, qua tài khoản
17 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
18 500,000 VNĐ NGUYEN THI NGOC HUE, qua tài khoản
19 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
20 500,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
21 200,000 VNĐ PHAM THI KIM THANH, qua tài khoản
22 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
23 1,200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
24 100,000 VNĐ NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản
25 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
26 200,000 VNĐ NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản
27 100,000 VNĐ DANG VAN LUONG, qua tài khoản
28 2,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
29 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
30 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
31 200,000 VNĐ NGUYEN THI THU HANG, qua tài khoản
32 350,000 VNĐ NGUYEN THI NGAN, qua tài khoản
33 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
34 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
35 100,000 VNĐ  TRAN VAN HOP, qua tài khoản
36 200,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
37 100,000 VNĐ VU HOANG DE, qua tài khoản
38 1,000,000 VNĐ  Quỹ từ thiện Bình an quyên góp
39 200,000 VNĐ NGUYEN THI HANG, qua tài khoản
40 200,000 VNĐ  BUI DUC HIEP, qua tài khoản
41 1,000,000 VNĐ NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản 
42 1,500,000 VNĐ VU THI TUYET, qua tài khoản
43 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
44 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản 
45 1,000,000 VNĐ Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng, Phát Diệm
46 100,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
47 200,000 VNĐ PHAM VAN THE, qua tài khoản
48 200,000 VNĐ NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản
49 500,000 VNĐ TRAN QUAN, qua tài khoản
50 1,000,000 VNĐ NGUYEN THI NGOC HUE, qua tài khoản
51 11,500,000 VNĐ NGUYEN THI THU VAN, bạn Hoang Hoa giúp

 

HS31- CHÁU SÙNG SEO SI, LÀO CAI

(Từ ngày 01/03/2021 đến 15/03/2021)

1 3,342,000 VNĐ Từ HS30- Cao Quỳnh Nhi, Quảng Bình còn lại
2 2,217,000 VNĐ Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức
3 200,000 VNĐ Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ
4 100,000 VNĐ DANG VĂN LƯƠNG, qua tài khoản
5 200,000 VNĐ Ẩn danh: ung ho chau Sung Seo Si, qua tài khoản
6 100,000 VNĐ VU THANH HUONG, qua tài khoản
7 1,000,000 VNĐ Ẩn danh, qua tài khoản
8 50,000 VNĐ Ẩn danh: ungho HS31 Seo Si
9 200,000 VNĐ Maria Mỹ Lệ, qua tài khoản
10